Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύποκλαίω
— 1691 —
υποκριτικός
ύπο-κλαίω 1) тихо плакать (soph. — ν. Ι. ύπ' όχέομαι);
2) плакать в ответ (Aesch. — ν. L ύποκαίω).
ύπο-κλάω надламывать, разбивать: θυμός ύποκλα-
σθείς Anth. разбитое сердце.
ύπο-κλέπτω 1) незаметно похищать Pind., Babr.: οι
τάς εύνάς ύποκλεπτόμενοι Soph. жертвы супружеской
неверности; 2) утаивать, скрывать, прятать (όπωπήν φώ-
ριον Anth.): ύ. εαυτόν Luc. незаметно скрываться; φιλία
ύποκλεπτομένη Anth. тайная любовь; 3) обманывать (ζή-
λόν τίνος Anth.).
ύπο-κλίνομα& (t) 1) ложиться снизу: о. τινι Нот.,
Anth. ложиться подо что-л. или в тени чего-л.; 2)
обвисать, становиться дряблым (μαζός ύπεκλίν&η Anth.).
ύπο-κλονέομα& быть гонимым, убегать: υ. τινι Нот.
бежать в смятении от кого-л.
ύπο-κλοπέομαο укрываться, прятаться: ει τις ζωός
ύποκλοπέοιτο Нот. (он озирался), не спасся ли
кто-нибудь.
ύπο-κλύζω 1) (о море) подмывать, размывать (χθο-
νος έδρανα Anth.); 2) мед. промывать (το σώμα Plut.);
3) черен, наводнять, захлёстывать (sc. την ψυχήν Luc).
ύπο-κλυσμός ό промывание Piut,
ύπο-κνίζω возбуждать, волновать (φρένας Plnd.):
δήλος ην ύποκεκνισμένος Plut. он был явно взволнован
<полыцён); φιλοτιμίας υποκεκνισμένος (υ. ί. υπο κεκνισ-
μένος) Luc. обуреваемый честолюбием.
ύπο-κολάκεύω льстить: ύποκολακευόμενοι και ρα8·υ-
μοΰντες Poiyb. окружённые лестью и живущие в
праздности.
ύπο-κόλπ&ος 2 1) хранимый на груди, заветный
<βιβλίδιον Anth.); 2) лелеемый на груди, нежно
любимый: ύποκόλπιον εχειν τινά Anth. ласкать кого-л. на
своей груди.
ύπο-κθ|ΐπέω сопровождать звоном: κώδωνες ύποκομ-
πουντες έν τω βαδίζειν Piut бубенчики, звенящие при
движении.
ύπο-κονίομαι (vi) (о борцах, готовящихся к
схватке) посыпать себя песком: τω χεΐρε ύ. ар. Plut.
натирать себе обе руки песком.
ύπό-κοπος 2 немного усталый хеп.
ύπο-κόπτω подрубать (την ίγνύαν Piut.).
ύπο-κορίζομαι, дор. ύποκουρίζομ«& 1) лепетать
как ребёнок, ласкательно называть Plut.: ύ. τινά νητ-
τάριον και φάττιον Arph. называть кого-л. уточкой и
голубкой; 2) называть смягчённым словом, выражаться
эвфемистически Dem., Plut.: άνοιαν ύποκοριζόμενοι καλου-
μεν ώς εύήθειαν Plat. простоватость мы (иногда) мягко
называем добродушием; 3) рит. употреблять
уменьшительные имена Arst.; 4) умалять, уничижать: οι
μισουντες ύποκοριζόμενοι όνομάζουσί με Κακίαν Хеп.
враги оскорбительно именуют меня Порочностью.
ύπο-κόρισμα, ατός τό 1)
уменьшительно-ласкательное имя Aeschin.; 2) смягчённое выражение, эвфемизм:
φυγής ύ. και παρακάλυμμα Piut. приятное слово,
маскирующее изгнание, т. е. почётная ссылка.
υποκορισμός о 1) ласкательное прозвище Piut.;
2) грам. уменьшительная форма Arst.
ύπο-κορ&στ&κόν τό (sc. δνομα) грам.
уменьшительное или ласкательное имя.
ύπο-κοροστικώς грам. в уменьшительной форме
Plut.
ύποκουρίζομαο дор. = ύποκορίζομαι.
ύπό-κουφος 2 несколько легковесный: υ. την γνώ-
μην Piut. легкомысленный.
ύπο-κρατηρίδοον, ион. ύποκρητηρίδοον τό
подставка для чаши, подчашник Her.
ύπο-κρέκω 1) доел, звучать в согласии, перен.
сопутствовать, сопровождать: ό. μανίαισιν Pind. быть
спутником безумия; 2) напевать в сопровождении
музыкального инструмента (τι των Λυδίων Luc): τό ήδί>
και τό προς χάριν о. перен. Piut. напевать сладкие и
приятные слова.
ύποκρητηρίδοον τό ион. = ύποκρατηρίδιον.
ύπο-κρίνομαί (t) (fut. ύποκρΐνουμαι, aor. ύπεκρΐνά-
μην — noßdn. ύπεκρίθ-ην с t, pf. ύποκέκριμαι) 1)
отвечать (τινι Нот., Her.); 2) (о прорицателях) объявлять,
возвещать (τί τινι Her.): υ., δπως τελέεσθαι έμελλεν
Theoer. предсказывать, что случится в будущем; 3)
истолковывать, объяснять (δνειρον Нот., Arph.); 4) играть
на сцене (τραγωδίαν Arst): Άντιγόνην Σοφοκλέους о.
Dem. играть роль Антигоны Софокла; ύ. τα πρώτα Luc.
играть первые роли; οι ύποκρινόμενοι Arst. актёры;
5) читать вслух, декламировать (λόγους αλλότριους Luc):
τοις πολλοίς ύποκρινόμενος ήρεσκε θαυμαστώς Piut. его
(т. е. Демосфена) декламация чрезвычайно нравилась
массам; αιτίας και λοιδορίας ύ. Dem. ирон. выступить
публично с наветами и оскорблениями; 6) разыгрывать,
симулировать (την τύχην τινός Dem.; την μανίαν Luc): υ.
την ήσυχίαν άγειν Poiyb. притворяться миролюбивым;
αποκριθείς ώς πεπεισμένος Poiyb. сделав вид, будто его
убедили.
ύπό-κρΐσιν adv. наподобие (τίνος Pind.).
ύπό-κρΐσος, εως ή 1) ответ Her.: αϊ υποκρίσεις των
χρηστηρίων Her. ответы оракулов, прорицания; 2)
сценическая игра Arst.; 3) рит. драматизм Poiyb.: οι κατά
την ύπόκρισιν ρήτορες Arst. ораторы с драматическим
дарованием; 4) притворство, симуляция Poiyb., Luc.;
5) лицемерие (ύ. και ανομία NT).
ύπο-κρΐτής, ©υ ό 1) толкователь (της φαντάσεως
Plat; ονείρων Luc); 2) актёр Arph., Plat., Plut.; 3)
песнопевец, декламатор (οι εύφωνότατοι των ύποκ'ριτών Diod.);
4) притворщик, лицемер NT: ύποκριταί φιλίας Plut.
симулирующие дружбу.
ύπο-κρΐτοκή ή (sc. τέχνη) актёрское (сценическое)
искусство Arst., Plut.
ύποκρΐτοκόν τό Arst. = υποκριτική.
ύπο-κρΐτικός 3 1) актёрский, сценический,
драматический (λέζις Arst.); 2) притворяющийся, лицемерный:
ψυχή υποκριτική του βελτίονος Luc характер,
прикидывающийся добродетельным.