Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύπερτείνω
— 1680 —
ύπέρφατος
πάντων κτημάτων ύπέρτατον Soph. драгоценнейшее из
всех благ; 3) старший (ύ. υίέων Pind.).
ύπερ-τείνω 1) растягивать, распростирать,
раскладывать сверху: σκιάν ύ. σειρίου κυνός Aesch.
раскидывать тень (для защиты) от каникулярного (палящего)
солнца; ξύλα ύ. Her. настилать брусья; ύ. τι κάρα Eur.
покрывать лицо чём-л.; χειρ' ύ. τινός Eur. простирать
руку (помощи) над кем-л.; άκτης ύ. πόδα Eur.
протягивать ногу, т. е. бросаться в море с берега; την τιμω-
ρίαν ύ. Plut. назначать слишком строгое наказание;
2) протягиваться, торчать (εις το εξω Хеп.): κεραία
ύπερτείνουσα όπερ του τείχους Thuc. балка, выступающая
со стены; 3) превосходить, превышать, тж. преобладать:
ύ. τινός Dem., Arst. превосходить кого(что)-л.; υ. τι vi Arst.
превосходить в чём-л.; ύ. τω πλήθει или το πλήθος
Arst. преобладать численно; υ. τοις χρόνοις τι Arst. быть
древнее чего-л.; ύ. το κέρας Хеп. охватывать
(неприятельский) фланг; 4) становиться чрезмерным (δταν
ύπερτείνη ό κίνδυνος Arst).
ύπερ-τελέω миновать: ύπερτελέσαι δουλείας γάγγα-
μον Aesch. ускользнуть от сетей рабства.
Ι ύπερ-τελής 2 [τέλος Ι, 10] 1) далеко видный (ως τις
ήλιος Aesch.); 2) достигший: των άθλων υ. Soph.
доведший борьбу до конца.
II ύπερ-τελής 2 [τέλλω] поднимающийся,
возвышающийся (οίκων Eur.).
ύπερ-τέλλω подниматься, возвышаться (над чём-л.):
ύ. κορυχρης Eur. висеть над головой; ύ. άστεσι γαίης
Anth. выделяться среди городов земли; ύ. τινός и εκ
τίνος Eur. показываться (высовываться) из чего-л.; о
ήλιος ύπερτεΐλας Her. высоко поднявшееся солнце; о.
ουρεος άκρην Anth. выситься над горной вершиной.
ύπερ-τενής 2 обтягивающий, покрывающий: χαλκός
άσπίδος ό. Aesch. покрывающая щит медь.
- ύπερτερέω превосходить: ύ, τίνος Sext. брать верх
над кем(чем)-л.
ύπερτερία, эп. όπερτερίη ή верхняя часть (повозки),
кузов Нот., Plat.
ύπέρτερόν adv. выше, больше, лучше (τίνος Aesch.,
Soph.).
υπέρτερος 3 [compar. κ υπέρ] 1) находящийся выше
(сверху), верхний: υπέρτερα κρέα Нот. наружные части
туши; τα υπέρτερα νέρτερα θεΐναι Arph. поставить или
перевернуть всё вверх дном; 2) более сильный,
победоносный (χειρ Soph.): ό. των έχθρων Eur.
торжествующий над врагами; ύπέρτερόν τίνος ποιειν τι Plut.
обеспечить чему-л. победу над чём-л.; 3) высший, лучший:
γενεή ύ. Нот. знатнее родом; ύπέρτερόν θέσθαι τί τίνος
Pind. предпочесть что-л. чему-л.; λέγοις αν, ε ι τι τώνδ'
έχεις (υ. Ι. έχοις) ύπέρτερόν Aesch. говори же, если у тебя
есть нечто получше этого; 4) больший, дальнейший:
ουδέν οίδ' ύπέρτερόν ουτ' ευτυχούσα μάλλον ουτ' άτωμένη
Soph. я не знаю ничего, что могло бы что-л. прибавить
к моему счастью или несчастью.
* ύπερτερώτερος Aesch. = υπέρτερος. |
ύπερ-τ£θ·ημ& тж. med. 1) поднимать выше,
приподнимать (το άροτρον Plut.); 2) ставить наверху или
выше: παντί αίτιον ύπερτιθέμεν τι Pind. считать что-л.
причиной всего; 3) воздвигать, ставить (βωμόν Anth.);
4) протягивать, простирать: ύπερθέσθαι χεϊρά τίνος Anth.
in tmesi защищать кого-л. своей рукой; 5) переходить,
проходить, переправляться (πέραν ποταμού Polyb.):
ύπερθέσθαι την άκραν Diod. миновать мыс; ύπερθεΐναι όρος
Polyb. перейти гору; б) med. переносить, откладывать:
την ταχθεΐσαν ήμέραν ύπερθέσθαι Polyb. перенести
установленный срок; ύπερθέσθαι την έκκλησίαν εις αυριον
Plut. отсрочить собрание до завтра; ύπερτίθεσθαι και
καταμέλλειν Polyb. откладывать и тянуть; 7). передавать,
сообщать: ει το ι ύπερετίθεα (ион. impf. = ύπερετίθην)
τα εμελλον ποιήσειν Her. если бы я сообщил тебе, что
собрался сделать; 8) med. превосходить: ύπερθέσθαι
τινά τινι или κατά τι Polyb. превзойти кого-л. чем-
(в чём)-л.
ύπερ-τϊμάω осыпать почестями (τίνα soph.).
ύπερ-τίμοος 2 слишком дорогой: ύπερτίμιόν τι άγο-
ράζειν Arst. покупать что-л. по слишком высокой цене.
ύπέρ-τολμος 2 не в меру отважный, дерзостный
(ανδρός φρόνημα Aesch.).
ύπέρ-τονος 2 1) чрезвычайно напряжённый,
громогласный, громкий (γήρυμα Aesch.; βοά Arph.); 2)
перенапряжённый (δύναμις Plut).
ύπερ-τοξεύσΐμος 2 доел, победимый в состязаниях
стрелков, перен. преодолимый: μίασμ' ούχ ύπερτοξεύσι-
μον Aesch. неискупимый грех.
ύπερ-τρέχω (aor. ύπερέδραμον) 1) доел, обгонять,
опережать, перен. побеждать, подчинять себе (τι и
τινά Eur.); 2) превосходить: ύπερδραμείν τινά τινι Eur.
превзойти кого-л. чем(в чём)-л.; ή τα τουδ' ύπερδράμη
Eur. если счастье окажется на его стороне; 3)
преступать, нарушать (νόμιμα άγραπτα Soph.).
ύπερ-τρυφάω жить в чрезвычайной роскоши,
роскошествовать Luc.
ύπερ-υγραίνω чрезмерно увлажнять: ύπό των υδάτων
ύπερυγραινομένη γη Arst. вся пропитанная дождевой
водой земля.
ύπ-ερυθ·ρ:άω слегка краснеть, румяниться Arph.
ύπ-έρυθ-ρος 2 красноватый Thuc, Plat.
ύπερ-ύψηλος 2 чрезвычайно высокий (όρη Хеп.).
ύπερ-υψόω высоко возносить (τίνα ντ).
ύπερ-φαίνομαο появляться сверху (τίνος, реже τι
Plut.; ύ. του ποταμού Plut): Βοιωτοί ύπερεφάνησαν του
λόφου Tjhuc. беотийцы показались на вершине холма;
ύ. τα τείχη Plut. виднеться на стенах.
ύπερ-φάλαγγέω охватывать флангами (εκατέρωθεν
Хеп.): ύπερφαλαγγησαι του στρατεύματος τίνος Хеп.
совершить фланговый охват (или обход) чьей-л. армии.
ύπβρ-φάνής 2 видимый сверху, т. е. торчащий
вверх (δόρατα Хеп.).
ύπέρ-φάτος 2 невыразимый, необычайный (σθένος
Pind.).