Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύπαυχένοος
— 1668 —
ύπεκκάω
ύπ-αυχένιος 2 и 3 кладущийся под шею, шейный
(ζωστήρ, βύρσα Anth.).
ύπ-αφίσταμαι (aor. 2 ύπαπέστην) уходить, удаляться
(έξ Αθηνών Thaies ар. Diog. L.).
ΰπ-αφρος 2 доел, несколько покрытый пеной, перен.
затуманенный слезами (όμμα Eur.).
ύπ-άφρων, όνος ad], придурковатый, глуповатый
Her.
Ύπ-αχβκοί οι гипахейцы {первоначальное название
киликийцев) Her.
ΰπεας α ΰπεαρ, атт. *δπεας, ατός τό шило Her.
ύπέασο эп. ( = ύπεισι) 5 л. pl. к υπειμι Ι.
ύπ-έγγυον τό виновность, ответственность: το ύ.
τινι Eur. вина перед кем-л.
ύπ-έγγυος2 1) давший ручательство, поручившийся:
θεόθεν ελακον ύπέγγυοι Aesch. они поручились именем
богов; 2) повинный: 6. πλην θανάτου Her. подлежащий
любой каре, кроме смертной казни, т. е. которому
гарантирована жизнь.
ύπέδδεισα эп. (= ύπέδεισα) эп. аог. к ύποδείδω.
ύπέδεκτο эп. 3 л. aor. med. к υποδέχομαι.
ύπε&δέ{ΐην aor. 2 med. κ ύφοράω.
*ύπε&κάθ·ω (только 1 л.ргаеБ. sing. opt. ύπεικάθοιμι
Soph.) = ύπείκω.
Ι ύπείκον τό 1) топкое место, трясина: τό έν ύπ-
είκοντι είναι Arst. обитание в топких местах (о
голенастых птицах); 2) податливое вещество (του
πνεύματος Arst); 3) отступившие (с поля сражения) Eur.
II ύπεΐκον impf, к ύπείκω.
ύπ-εικτοκός 3 податливый (τό μαλακόν Arst).
ύπ-είκω, эп. ύποείκω (fut. ύπείξω и ύπείξομαι —
эп. ύποείξομαι, aor. 1 ύπεΐξα — эп. ύπόειξα) 1)
отступать, отходить, уходить (νεών Нот.): ύπεΐξαι τοΰ
αρχαίου λόγου Her. взять назад (свои) прежние слова; τοΰ
νοσήματος ύπείκοντος Plut. когда болезнь проходит;
2) уступать (τοις πρεσβυτέροις οδών και θάκων και
λόγων ύ. Xen.); 3) доел, уступать дорогу, перен.
покоряться, угождать (θεοΐσιν Нот.; τοις ήγουμένοις Aesch.):
ύ. τι άλλήλοισιν Нот. делать взаимные уступки в чём-л.;
παν έργον ύ. τινί Нот. угождать кому-л. во всём; δσα
δένδρων ύπείκει, κλώνας έκσωζεται Soph. те деревья, которые
гнутся, сохраняют свои сучья, т. е. не ломаются; γήρα
μηδέν ύ. Eur. не поддаваться старости; ούχ ύπείζων
Soph. не повинуясь, непокорно; 4) соглашаться,
разрешать (και νων υπεικε τον κασίγνητον μολειν Soph.).
Ι ΰπ-ε&μο [ειμί] 1) находиться под (чём-л.), внизу, в
основании или внутри: υ. μελάθρω τινός Нот. находиться
под чьим-л. кровом; υ. ύπό γην Her. находиться под
землёй; κρηπίς ύπην λιθίνη Xen. внизу находилось
каменное основание; υπό τοισι άρμασι ύπησαν ίπποι Her.
в колесницы были впряжены кони; 2) быть скрытым,
скрываться, таиться (δείοαντες μη ενέδρα τις ύπείη
Xen.); 3) быть в наличии, иметься: τούτοισι βίος άρκέων
ύπην Her. у них было достаточно средств к жизни;
υπεστί μοι θράσος Soph. я полон мужества; 4) оставаться ,
(μεγάλα χρήματα ύπην τοις στρατιώταις Thuc): τα ύπόντα
σιτία Plut остатки продовольствия; 5) представляться,
казаться (ύπην μοι ως ουδέν θαυμαστόν Piat); 6)
находиться в подчинении: ύπόντες αστοί Eur. подданные.
II ΰπ-ειμι [είμι] (fut. κ ύπέρχομαι) 1) тайком войти,
прокрасться: ύπιέναι τινά Arph. прокрасться к кому-л.,
перен. Plut заручиться чьей-л. симпатией; υπεισί μοί τι
Plut мне пришло кое-что в голову; 2) тайком отсту-'
пить Her.
Ι όπεϊνβκ inf. к υπειμι Ι.
II ύπεΐναί ион. ( = ύφειναι) inf. aor. 2 κ ύφίημι. Λ
ΰπ-εφς, εως ή уступка Piat, Piut.
ύπεϊπον aor. κ υπαγορεύω.
ύπείρ эп.-ион. = υπέρ II.
ύπειρ- эп^ион. = ύπερ-.
ύπείς ион. (= ύφείς) parL aor. 2 κ ύφίημι.
ύπεϊσα ион. = ύφεΐσα.
ύπείσας ион. (= ύφείσας) part. aor. 1 κ ύφεΐσα.
ύπ-εοσδύομβΚ тайком или исподволь проникать
Arst: ύπεισδύς Нот. тайком прокравшись.
ύπείσειμο Luc. = υπεισέρχομαι.
ύπ-εισέρχομαο тихо прокрадываться (λαθόν
υπεισήλθε τό γήρας Piat): υπεισέρχεται Luc. приходит на ум;
πραον σχημ' ύπεισελθεΐν Men. надеть на себя личину
кротости.
ύπ-έκ и ύπ' έκ, перед гласн. ύπέξ praep. cum gen.
из-под, от: ίππους λύσαθ' ύπέξ όχέων Нот. отвяжите от
колесниц, т. е. распрягите коней; έρύειν τι ύπέκ τίνος
μετά τίνα Нош. тащить что-л. от кого-л. к кому-л.
όπ-εκβάλλω (незаметно) выгонять, выталкивать
(τίνα Plut, Anth.).
ύπ-εκδέχομαο принимать под, т. е. подпускать
или подводить (πόρτιν -μαστω Anth.).
ύπ-εκδιδράσκω (aor. 2 ύπεξέδραν) тайком убегать
(τοΰ Κύκλωπος, έκ Καρχηδόνος Plut).
ύπεκδύνω Babr. = ύπεκδύομαι.
ύπ-εκδύομαί (aor. 2 ύπεζέδυν) тайно уходить,
убегать, ускользать (τι Eur., Piat и τίνος Plut): ύπεκδος και
άποδράς έκ της πόλεως Plut тайно бежав из города.
ύπ-εκίΗα> тайком (незаметно) убегать Emped., Plut
ύπ-εκκαίω, атт. όπεκκάω снизу, тайком или
постепенно поджигать, перен. (исподтишка) разжигать,
возбуждать (εχθραν, πλήθος Plut; την γνώμην Luc):
τόδίψος ύπεκκαίεταί μοι Luc. меня'томит палящая жажда.
ύπ-εκκαλύπτω приоткрывать (снизу): ύπεκκεκαλυμ-
μένον όστευν Anth. полуобнажённые кости.
ύπ-έκκαυμα, ατός τό 1) зажигательный материал,
растопка: άσφάλτω ύπεκκαύματι κεχρισμένος Xen.
смазанный легко воспламеняющимся асфальтом; ύ. της
φλογός Plut горючий материал; 2) перен. возбудитель
(έρωτος ουδέν έστι δεινότερον ύ. Xen.; της νόσου Arst; της
λύπης Plut).
ύπ-εκκαύστροα ή возжигательница (жертвенного)
огня (жрица Афины в г. Σόλοι) Plut
ύπεκκάω атт. = ύπεκκαίω.