Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύπαγωγεύς
— 1665 · —
ύπάλείφω
Πάρθων) Plut. когда будет завоёвана Парфия; 3)
привлекать к ответственности (τινά Lys., Хеп.): ύ. τινά υπό
δικαστήριον Her. или δικαστήρια) Luc, тж. ύ. τινά ές
δίκη ν Thuc. привлекать кого-л. к судебной
ответственности; ύ. τινά θανάτου Her., Хеп. требовать для кого-л.
смертной казни; 4) вести, увлекать, заманивать (τινά έπι
κώμον Eur.; ύ. τους πολεμίους εις δυσχωρίαν Хеп.): εις
εχΟραν των πόλεων ύπηγμένων Dem. когда города были
вовлечены во (взаимную) вражду; τίν' υπάγεις μ' ές
ελπίδα; Eur. какую надежду хочешь ты мне внушить?;
ύπάγεσθαί τίνα Dem. склонять кого-л. на свою сторону;
5) вводить в обман, обманывать (τινά Lys.): ταύτα ύπή-
γετο, βουλόμενος... Хеп. он пустил в ход эти хитрости,
желая...; 6) уводить (το στράτευμα Thuc): ύ. τινά τίνος
Нот. и ύ. τινά από τίνος Arst. уводить (отвлекать) кого-л.
от чего-л.; υπαγομένου κάτωθεν του χώματος Thuc по
мере того, как насыпь снизу выкапывалась; 7) уходить,
отступать: κόσμω και τάξει ύ. Thuc уходить в полном
порядке; ύπάγοιμί τάρ' αν Arph. я, пожалуй, уйду;
υπάγε εις είρήνην NT иди с миром; 8) медленно
продвигаться (έμπροσθεν Хеп.): ύπάγεθ' ύμεις της όδου Arph.
отправляйтесь в путь, трогайтесь; 9) приседать Arst.
ύπ-αγωγεύς, έως о лопатка каменщика Arph.
ύπ-άγωγή ή 1) отход, отступление (διώξεις τε και
ύπαγωγαί Thuc); 2) подведение вперёд, продвижение
(του κυνηγεσίου Хеп.); 3) хитрость, обман (Dem. — ν. Ι.
επαγωγή); 4) приседание Arst.
ύπ-^δω, эп. ύπαεέδω (у Нот. in tmesi) 1)
сопровождать голосом, подпевать (sc. τη φόρμιγγι Нот.; χοροϊ-
σι Arph.); 2) запевать: ύμεΐς δε ταις Μούσαις τι μέλος
ύπάσατε Arph. вы же запойте в честь Муз какую-л. песнь.
*ύπαέρίθς 2 дор. = ύπηέριος.
ύπάετος о зоол. предполож. гриф-ягнятник
бородатый (Gypae'tus barbatus) Arst.
ύπαί эп.-поэт< = υπό II.
ύπ-αιάζω Anth. ν. Ι. = έπαιάζω.
ύπα^δείδοίκα эп. нн pf. κ ύποδείδω.
ύποδείδω эп. = ύποδείδω.
όπ-αιδέομαι относиться с некоторым уважением,
уважать (τινά ώσπερ πρεσβύτερον Хеп.).
ί>πα£ετος ό υ. Ι. = ύπάετος.
Ι ΰπαο-θ-ά adv. вбок, в сторону, прочь (λιάζεσθαι
Нот.).
II ΰπαιθ·ά praep. cum gen. рядом с (υ. τίνος Нот.).
ύπαίθ-ρεϋος 2 Soph. = υπαίθριος.
ύπ-αίθ·ριος 2 и 3 и ΰπαοθ-ρος 2 1) находящийся
или происходящий на открытом воздухе, под
открытым небом (παραχειμασία Poiyb.; ή στρατιή εσκε ύ. Her.):
υπαίθρια δρόσος Eur. небесная роса; ύπαιθρίοις δεσμοις
πεπασσαλευμένος Aesch. прикованный под открытым
небом (Прометей); υπαίθρια έργα Хеп. работы на
открытом воздухе; 2) открытый, явный (παραφροσύνη Plut.).
ΰπα&θ·ρον τό тж. pl. открытое место: το υ. της
αυλής Luc (лат. impluvium) внутренний двор; έν (τω)
ύπαίθρω Хеп. на открытом воздухе, под открытым
небом; μάχεσθαι έν τοις ύπαίθροις Poiyb. сражаться в
открытом поле.
Ι ΰπαιθ·ρος 2 = υπαίθριος.'
II ΰπαιθ-ρος ή (sc. γη) открытое место, чистое поле
Babr., Sext.
ύπ-αίθ·(θ (только praes.) поджигать, воспламенять
(τι Soph.).
ύπ-αινίσσομαι, amm. ύπαινίττομα: мимоходом
намекать, вскользь упоминать (τίνα и τι Dem., Plut.).
ύπαιρέω ион. = ύφαιρέω.
ύπ-αίσσω, amm. *ύπ<£σσω выскакивать,
выпрыгивать: ύ. τινός Нот. вылезать из-под чего-л.; ύπαΐξει (ά!)
φρίκα Нот. (рыба) всплывёт на поверхность.
ύπ-αοσχόνομαί несколько стыдиться: ύ. τινά τι Piat.
стесняться чего-л. перед кем-л.
ύπ-α£τ*ος 2 1) достойный порицания, зазорный:
ύπαίτιόν εστί τινί τι προς της πόλεως Хеп. что-л. кому-л.
ставится в вину перед его согражданами; 2) несущий
ответственность, виновный: ύ. τινι είναι хеп. быть
виновным перед кем-л.
ύπ-αίωρέω приподнимать (о λίθος ύπαιωρούμενος
Plut.— ν. Ι. έπαιωρέω).
ύπ-ακοή ή послушание, повиновение ντ.
ύπ-άκολουθ·έ.ω следовать вместе, сопровождать
(τινι Хеп., Arst. — ν. Ι. έπακολουθέω).
ύπάκουστέον adj. verb. κ υπακούω.
ύπ-άκοόα) 1) прислушиваться, вслушиваться,
внимать Нот.: ύπάκουσον! Eur., (дор. ν. Ι. ύπάκοισον) Theoer.
послушай!, выслушай!; έγών προσηύδων ...* ό δ' άρ' έμ-
μαπέως ύπάκουσεν Нот. я заговорил ..., а он "тотчас же
стал слушать; ύ. τινός Arph., Aeschin. U ύ. τινί Arph.,
Thuc, Piat., Arst. слушать кого(что)-л., внимать кому-
(чему)-л.; 2) откликаться, отвечать: ό φύλαξ ηθέλησε
ύπακουσαί τινι Piat. привратник согласился отворить
(доел, ответить) кому-л.; ό ύπακούσας Хеп., Dem.
привратник; ύπακουσαί καλούμενος Dem. явиться на зов (по
вызову); 3) слушаться, подчиняться (ύ. των νόμων Piat. и τοις
νόμοις Aeschin.): ύ. τινός τι и τινί τι Thuc, Piat.
повиноваться кому-л. в чём-л.; τω ξυμφόρω τίνος ύ. Thuc
подчиняться чьей-л. выгоде, т. е. сообразовываться с чьими-л.
интересами; τυπάδι και πληγαΓς υπακούουσα υλη Plut.
материал, послушный ударам молота; 4) поддаваться,
уступать: ύπακούσαντες τωύτό αν ύμιν έπρήσσομεν Her.
согласившись (с вами), мы исполнили бы вашу просьбу; τό
πράγμα ύπήκουέ μοι Luc это мне удалось; ύ. αύγαΐς άελίου
Pind. подвергаться действию солнечных лучей; 5)
воспринимать, понимать, усваивать (κάλλιστα ύπήκουσας τοις
λόγοις Piat); 6) подразумевать Piat: του Σοφοκλέους
λέγοντος «τυφλός "Αρης» τον πόλεμόν έστιν ύπακουσαί Plut под
словами Софокла «слепой Арей» нужно разуметь войну.
ΰπ-ακρος 2 не совсем достигший вершины, т. е.
несовершенный, незаконченный (φιλόσοφος Piat).
Ύπάκυρος о Гипакирис (река в Скифии) Her.
ύπ-άλείφω подмазывать, намазывать: ύπαλεΐψαι τώφ-
θαλμώ τινι Arph. подмазать оба глаза чём-л.; οι όφθαλ-
105 Древнегреч.-русский словарь