Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ύδατέομβκ
— 1661 —
ΰδωρ
ύδάτόομα& (υ) быть жидким: ύδατούμενος Anth.
текучий.
ύδάτοποσία ή питьё воды, т. е. трезвость Luc
ύδάτο-ποτέω (υ) пить (одну лишь) воду Luc.
ΰδάτος gen. κ ύδωρ.
ύδάτο-τρεφής 2 (υ) растущий у воды (αίγειροι Нот.).
ύδάτ-ώδης 2 (υ) 1) водянистый (ύγρότης Arst.); 2)
сырой, влажный (άνεμος Arst.); 3) дождевой (νέφος Arst);
4) растекающийся, тающий: κρύσταλλος ού βέβαιος, αλλ'
ύ. (ην) Thuc. лёд был не прочен, а таял.
ύδεροκός 3 [υδερος] водяночный (αρρώστησα Piut).
ΰδερος ό мед. водянка Arst., Piut.
*Ύδη (υ) ή Гида (город в Лидии) Нот.
ΰδνον τό бот., предполож. трюфель Piut.
ΰδος, εος τό (dat. υδει) Hes. = οδωρ.
ΰδρα, ион. ΰδρη ή миф. гидра (многоглавый
водяной змей): υ. Λερναία Soph. Лернейская гидра (убитая
Гераклом); ώσπερ υδραν τέμνειν погов. Piat. словно
обезглавливать гидру, т. е. делать что-л. впустую (т. к.
у гидры на месте каждой отрубленной головы
отрастали две).
ύδρ-άγωγία ή 1) отведение вод, устройство
каналов Plat; 2) оросительный канал (εν τοις κήποις Arst.).
Ι όδρ-άγωγός 2 приводящий воду (ό σειριος "Ισιδος
αστήρ Piut.).
II υδραγωγός ό гидрагог, специалист по
водоснабжению Piut.
ύδραίνω 1) обливать, обрызгивать (τινά Eur.): λουτρά
ύδρανάμενος χροΐ Eur. совершив (своё) омовение; υδρη-
ναμένη εις ύπερω ανέβαινε Нот. искупавшись, она
поднялась в верхнее помещение; 2) омывать, орошать (τάν
γδν Eur.); 3) лить: υ. τάς χοάς τινι Eur. совершать
возлияния в честь кого-л.
Ύδρέα, ион. Ύδρέη ή Гидрея (о-в у юго-вост.
побережья Арголиды) Her.
ύδρεία ή 1) черпание воды (Δαναΐδων ύδρεΤαι Plat.):
ύ. μακρά Thuc дальнее хождение за водой; 2)
водоснабжение, орошение Plat; 3) водоём, колодец Piut.
ύδρεΐον, ион. ύδρήϊον τό 1) кувшин или ведро для
воды Her., Piut.; 2) водоём Poiyb.
ύδρ-έλαΐον τό смесь воды и масла Piut.
υδρεύω преимущ. med. доставать (себе) воду Нот.,
Her., Eur., Plat., Arst.: οδωρ ύδρεύεσθαι Thuc. брать воду
для своих нужд.
ΰδρη ή ион. = υδρα.
ύδρήϊον τό ион. = ύδρειον.
ύδρηλός 3 1) влажный, мокрый, сырой (λειμώνες
Нот.): λιβάδες ύδρηλαί Aesch. влага; σταγόνες ύδρηλαί
Eur. обильная роса; 2) .служащий для воды (κρωσσοι
Eur.).
Ι ύδρηχόος 2 доел, текучий, перен. обильный
(πώμα Eur.; πόματα Piut).
II ύδρη-χόος ό 1) Водолей (название созвездия) Piut,;
2) перен. щедро дарящий, податель (τινός Eur.).
υδρία ή 1) кувшин или ведро Arph.: έπί θύραις την
ύδρίαν (sc. κλαν или θραύε ι ν) погов. Arst. разбить кувшин
у (самых) дверей, т. е. испортить дело на пороге его
завершения; 2) сосуд, урна (погребальная Piut, Luc или
для подачи голосов isoer., Dem.).
ύδρίάς, άδος ad], f водяная (Νύμφαι Anth,).
ύδροα-φόρος ή культ, носительница (священного)
СОСуда Arph.
ύδρο-εοδής 2 текущий или полноводный (Στρυμών
Eur.).
ύδρόεις, όεσσα, όεν Eur. = ύδροειδής.
Ύδρο-μέδουσα ή Гидромедуза, «Водяная царица»
(имя лягушки) Batr.
ύδρο-μέλαθ·ρος 2 обитающий в воде (ιχθύες Emped.).
ύδρό-μελί, ιτος τό мёд (напиток) Sexfc
ύδρο-νομέομα& просить отмерить себе воды (в
водяных часах), т. е. просить слова Luc.
ύδρο-ποοός 2 дающий влагу, приносящий влажность
Piut
ύδρο-ποσία ή питьё (одной) воды Хеп., Plat
ύδρο-ποτέω пить (одну лишь) воду Her., Хеп., Plat.
ύδρο-πότης, ου о пьющий (одну лишь) воду Хеп.;
ирон. водолюб, трезвенник Anth.
ύδρο-ρρόα ή 1) канал или канава Arph.; 2) сточная
труба Arph.
ύδρόρροία ή Poiyb. = ύδρορρόα 1.
ΰδρος ό водяная змея или уж Нот,, Batr., Her., Arst.
*Ύδρος ό Гидр(ос) (мыс на побережье Эолиды) Piut
ύδρο-φόβας, ου ό мед. водобоязнь, бешенство (у
собак) Piut
ύδροφοβί« ή Men.; Piut. ν. Ι. = ύδροφόβας.
ύδροφορέω НОСИТЬ воду Xen., Arst, Luc.
ύδροφορία ή ношение воды Luc.
Ι ύδρο-φόρος 2 несущий воду (κόρη Piut).
II υδροφόρος ό и ή водоносец, водоноска Her., Хеп.
etc.
Ύδρό-χάρος ή Гидрохарис, «Водолюб» или «Краса
вод» (имя лягушки) Batr.
ύδροχόος ό Anth., Piut. = ύδρηχόος И, 1.
ύδρό-χυτος 2 разливающийся, растекающийся (κρ^-
vat Eur.).
ύδρωπιάω страдать водянкой Arst, Piut
ύδρωπικός 3 страдающий водянкой Arst: ναυς ύδρω-
πική Anth. корабль с течью.
δδρωψ, ωπος ό 1) мед. водянка Arst.; 2) физиол.
околоплодные воды Arst
ύδωρ, ΰδάτος τό (υ; но иногда ö in arsi, реже in
thesi) 1) вода (οΐνον και υ. μισγειν Нот.): ύδατα Καφί-
σια Pind. воды Кефиса; υ. κατά χειρός Arph. вода для
(омовения) рук; υ. πίνειν пить воду, перен. Arph., Dem. быть
вялым, пресным или бесталанным человеком; γην και
ί). αίτειν (διδόναι) Her. требовать земли и воды (давать
землю и воду) (символ капитуляций)'*kv υδατι, εις υ.
и καθ5 οδατος γράφειν погов. Plat, Men., Luc. писать
(вилами) по воде (о бесплодных усилиях); 2) дождевая
вода, дождь (υ. έξ ουρανού Thuc; τα έκ Διός ύδατα Plat):