Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
τύραννος
— 1656 —
τυφλός
законного царя— βασιλεύς) захватчик царской власти,
тираны, самодержец Soph., Xen., Piat.; 3) царь ила царевич
Her., Soph.: ή τ. Soph., Eur. царица; 4) птица королёк
(Regulus cristatus) Arst.
II τύραννος 2 1) всевластный, тираннический
(σκήπτρα Aesch.): τ. πόλις έν τη Ελλάδι Thuc. государство,
захватившее власть над (всей) Грецией; 2) царский,
царственный (δώμα Eur.): ή τ. κόρη Eur. царевна. — См.
тж. τυράννα.
τΰραννοφόνος ό Anth. = τυραννοκτόνος.
Τύρας, ион. Τύρης, ου ό Тир (река в Скифии,
ныне Днестр) Her.
τύρβά adv. беспорядочно, вперемешку Aesch.
τυρβάζω 1) месить, перемешивать, взбалтывать (τον
πηλόν Arph.; πάντα κακά Soph.); 2) pass. суетиться,
волноваться (περί τι Arph., NT).
τύρβη ή сутолока, суматоха, смятение isoer., Xen.,
Polyb.
τϋρεία ή приготовление сыра, сыроварение Arst.
τύρευμα, ατός (ϋ) τό сыр Eur.
τύρευσίς, εως (ϋ) ή Arst. = τυρέ ία.
τϋρευτήρ, ηρος ό сыровар (эпитет Гермеса как
бога скотоводов) Anth.
τϋρεύω 1) приготовлять сыр или творог: τό γάλα
τυρεόεται Arst. молоко створаживается; 2) мутить,
скандалить, вызывать беспорядки Dem.; 3) придумывать,
подстраивать (κακόν μέγα τtvi Luc).
Τύρης, ου ό ион. = Τυράς.
Τυρίαΐον τό Тирией (город в Ликаонии, приблиз.
в 50 км к зап. от Икония) Xen.
τϋρίδοον (ιδ) τό сырок, кусочек сыра Diog. L.
Ι ΤύρίΟς 3 (υ) ТИрСКИЙ Her., Trag.
II Τύροος О тириец Her., Arst.
τυρίσδω Theocr^ ν. /. = συρίσδϋρ.
Τύρίτης, ου (Τ) ό житель устья реки Τύρας (ныне
р. Днестр) Her.
Τϋρο-γλύφος (λυ) ό Сырогрыз (имя мыши) Batr.
τϋρόεος, όεσσα, όεν сделанный из сыра или с
сыром: ό τ. (οε односложно) Theoer. (sc. άρτος) лепёшка
с сыром.
Τϋρόεσσα ή (sc. νήσος) Тироэсса, «Сырный остров*
(баСНОСЛОвНЫй ОСтрОв) Luc.
τϋρό-κνηστ&ς ή нож или скребок для сыра Arph.,
Plut.
τϋρό-νωτος 2 шутл. с сырной спинкой (πλακοας
Arph.).
τϋρο-πωλέω торговать сыром: τυροπωλησαί τι Arph.
продать что-л., словно сыр.
τϋρο-πώλης, ου ό торговец сыром Arph.
τυρός ό 1) сыр, ТВОрОГ Нот., Eur., Arph. etc.; 2)
сырный рынок или ряд (έλθειν εις τον τυρόν Lys<).
Τύρος (υ) ή Тир (приморский город в Финикии) Her.
Τϋρο-φάγος (α) ό Сыроед (имя мыши) Batr.
τϋρο-φόρος 2 содержащий сыр, приготовленный
с сыром (πλακους Anth.).
Τυρρηνία, староатт. Τυρσηνία, ион. Τυρσηνίη
ή Тиррения, т. е. Этрурия (в Италии) Her., Thuc, Piat.
Τυρρηνοκός, ион. и староатт. Τυρσηνοκός 3
тирренский (κώδων Soph.; πέλαγος Piut).
Τυρρηνίς, ион. и староатт. Τυρσηνίς, ίδος adj. f
тирренская (Σκύλλη Eur.).
Τυρρην-ολέτης, ου ό губитель тирренцев (эпитет
Вакха) Anth.
Ι Τυρρηνός, ион. Τυρσηνός ό Тиррен или Тирсен
(сын лидийского царя Атиса, основавший, по
преданию, лидийскую колонию на зап. побережье Италии,
поздн. Этрурия) Her.
II Τυρρηνός, ион. и староатт. Τυρσηνός 3
тирренский НН, Hes., Pind., Her., Trag.
III Τυρρηνός, ион. и староатт. Τυρσηνός, дор.
Τυρσανός ό тирренец (1. представитель пеласгиче-
скогЮ племени в Лидии Her.; 2. житель Тиррении, т. е.
Этрурии, этруск Her.).
Τυρσανός ό дор. Pind. = Τυρρηνός III.
Τυρσην- ион. и староатт. = Τυρρην-.
τύρσος, εως, ион. &ος ή башня, преимущ.
крепостная Pind., Xen. etc.
Τυρταίος о Тиртей (элегический поэт,
вдохновлявший спартанские войска во время 2-й Мессенской
войны в 680 г. до н. э.) Piat. etc.
Τϋρώ, ους ή Тиро (дочь Салмонея, мать Нелея и
Пелия) Нот., Luc.
τϋρ-ώδης 2 сырный: τυρώδη σιτία Piut. сыры.
τυτθ·ά adv. 1) мелко, на мелкие куски (κηροίο τρο-
χόν διατμηξαι Нот.); 2) едва, с трудом (έκφυγειν Aesch.).
τυτθ*όν adv. 1) немного, чуть-чуть: τ. κινησαι Нога,
чуть-чуть сдвинуть; τ. φθέγξασθαι Нот. чуть слышна
произнести; 2) едва, с трудом: τ. εγχος άλεύεσθαι Нот.
с трудом увернуться от копья.
τυτθ·Ος 2, редко 3 маленький, малолетний Нот.;
Крошечный (θηρίον Theoer.).
Τυφαόνοον τό Тиф(а)оний (гора в Беотии) Hes.
Τυφάων, όνος о эп. = Τυφών.
τϋφεδάνός ό тупица, глупец Arph.
τϋφ-ήρης 2 зажжённый, горящий (λύχνος Anth.).
τυφλίνης, ου или τυφλΐνος ό слепыш (род
неизвестной нам змеи) Arst.
τυφλό-πους 2, gen. ποδός идущий вслепую: τ. πους
Eur. нога слепца.
τυφλός 3 1) слепой, незрячий нн, Trag., Piat: τυφλόν
θεΐναί τίνα Нот. ослепить кого-л.; τυφλοί οφθαλμοί
Piat. незрячие глаза; 2) перен. слепой, случайный (όλβος
Eur.; τύχη Piut.): τ. τίνος είναι Xen. быть слепым для
чего-л., не видеть чего-л.; 3) мутный, непрозрачный
(τέλμα Piut); 4) смутный, неясный, туманный (ελπίδες
Aesch.; τό έν 'Ρώμη τυφλόν ην κίνημα Piut); 5)
невидимый, скрытый, тайный (τοξεύματα Eur.; σπιλάδες Anth.):
τόδν δεσμών τυφλαί αϊ άρχαί Piut. невидимые концы
завязок, т. е. запутанный (Гордиев) узел; 6)
заткнутый, закрытый, не имеющий выхода (λίμναι Piut): τό.