Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Μαομάχτης
— 1046 —
μακάριος
афинского календаря, приблиз. с 15 октября по 15
НОЯбря) Arst., Dem.
Μαομάχτης, ου ό Мемакт, «Бурный» {эпитет
Зевса) Piut.
Μαομαλίδης, ου (ΐδ) ό Мемалид, сын Мемала, т. е.
мирмидонянин Πείσανδρος Нот.
μαιμάσσω быть охваченным сильным желанием,
жаждать Anth.
μαιμάω 1) бушевать, вскипать, волноваться (μαί-
μησε δε οι φίλον ήτορ Нот.); 2) гореть желанием,
жаждать (χειρ μαιμώσα φόνου Soph.; λις αίνος μαιμώων χρο-
ός άσαι Theoer.): αιχμή μαιμώωσα Нот. стремительное
копьё.
Μαινάλία ή (sc. χώρα) Мэналия, область горы Μαί-
ναλον Thuc.
MacvaXcot (να) οι жители Мэналии Thuc.
Μαονάλιος 3 (να) мэналийский: Μ. θεός pind. = Πάν.
Μαίνάλον τό Мэнал (гора в вост. Аркадии,
считавшаяся излюбленным местопребыванием Пана) Theoer.
Ι μα^νάς, άδος (άδ) ad], f 1) неистовствующая,
исступлённая (βάκχη Eur.; λύσσα Soph.); 2) сводящая с ума,
наводящая безумие (όρνις, т. е. 'ίυγξ Pind.).
II μαινάς, άδος (αδ) ή 1) исступлённая вакханка,
менада: μαινάδι ϊση Нот. подобная менаде, т. е.
обезумевшая от горя (Андромаха); 2) исступлённая словно менада
(Κασάνδρα Eur.).
μαίνη ή зоол., предполож. анчоус Anth.
μαινίδίον (ιδ) τό мелкий анчоус Arph., Arst.
μαΐνίς, ίδος (ιδ) ή Arph., Arst. = μαίνη.
μαονέλας, ου ad], т дор. = μαινόλης.
μαίνόλης, дор. μαονέλας, ου arfy. /я 1)
охваченный безумием, исступлённый (Βάκχος Piut.; θυμός Sap-
pho); 2) повергающий в исступление, опьяняющий (οΐνος
Piut.).
μαινόλιος 3 безумствующий, неистовствующий
(Βάκχος Anth.).
μαονέλος, ΐδος ad], f охваченная исступлением,
безумствующая (διάνοια Aesch.; ασέβεια Eur.).
μαίνομαι (med. κ μαίνο>; fut. μάνοΰμαι и μανήσο-
μαι, aor. 1 έμηνάμην, aor. 2 έμάνην, pf.-praes. μέ-
μηνα; pf. pass. μεμάνημαι; part μάνείς; in f. μάνηναι)
(тж. μ. νόσον Aesch. и μ. μανίας Arph.) быть в
исступлении, бесноваться, бушевать, буйствовать,
неистовствовать, свирепствовать (δτε μαίνετο Έκτωρ, πυρ
μαίνεται Нот.; δαιμόνιον εχειν και μ. NT): δόρυ μαίνεται
έν παλάμησιν Нот. копьё (само) ходит в руках; μ. τόλ- j
μη Xen. быть охваченным безумной отвагой; υπό του
θεού μαίνεται Her. он одержим божеством; μ. γόοισι
Aesch. обезуметь от горя; μ. ύφ' ηδονής Soph. быть вне
себя от радости (ликовать); μ. οπό ποτού Luc.
буйствовать во хмелю; μαινόμενος οΐνος Piat. крепкое
(пьянящее) вино; έλπίδι μαινόμενη Her. в безрассудной
надежде; συν μαινόμενα δόξα Eur. в безумном
ослеплении.— См. тж. μαίνω.
μαίνω (только aor. εμηνα) 1) свести с ума, навести |
безумие (τινά φαρμάκοις Arph.); 2) привести в ярость,
довести до бешенства, взбесить (τινά Eur., Xen.).
μαέομαι (fut. μάσομαι — эп. μάσσομαι) 1)
обыскивать, обследовать (κευθ·μώνας ανά σπέος Нот.); 2)
добиваться, стремиться, искать (δυνατά Pind.); 3) желать,
хотеть, пытаться (εξόδους ερπειν Soph.).
Μαίονες οι = Μηΐονες и Μηονες.
ΜαίΟνία ή ион. = Μηονίη.
Μαιονίδας, ου ό дор. — Μαιονίδης.
Μαοονίδης, дор. Μαοονίδας, ου, эп. εω (ιδ)ό
[Μαίων] Мэонид, сын Мэона, по друг. [Μαιονία] мэониец,
т. е. Гомер Anth.
μαοέομαι piut., Luc., Anth. = μαιεύομαι.
Ι ΜάΙΌς ό (лат. Majus) май Piut.
II Μάϊος 3 майский (Μάϊαι Καλάνδαι Piut.).
μαίρα, ион. μαίρη ή звезда Сириус Anth.
μαΐς эол. ( = μας) 2 л. sing, κ *μάω.
Μαίων, ονοζ ό Мэон (1. сын Гемона, посланный
Этеоклом убить Тидея Нот.; 2. отец Гомера Luc).
μαίωσος, εως ή Piut. = μαίευσις.
Μαίώταο, ион. Mat^xac, ών οι мэеты (племя,
жившее в бассейне рек, впадающих в Μαιώτις λίμνη,
ныне Азовское море) Xen. etc.
Μαοώτης, ион. Μαοήτης, ου ό Мэот или Мэет
(река в Сарматии, то же, что Τάναις, ныне Дон) Her.
μαιωτικός 3 Piut. = μαιευτικός.
Μαιωτικός 3 мэотийский, т. е. азовский (αυλών
Aesch.).
Μαοώτος, ион. Macijjtcg, ΐδος ή Мэотида (1. sc.
λίμνη, ныне — Азовское море Aesch., Eur.; 2. sc. χώρα,
область нынешнего Азовского моря Piut.).
μα&ωτ&στί adv. по-мэотийски, т. е. на скифский лад
Theoer.
μαίωτρα τά плата повивальной бабке Luc.
Μάκαο, ων οι маки (племя в Ливии) Her.
μάχαιρα НН, Pind., Aesch., Soph., Eur. / Κ μάκαρ.
μάκαρ, άρος (μα) ad], (f тж. μάχαιρα) 1)
блаженный (θεοί Нот.; Όυράνιοι Eur.; χθόνιοι Aesch.; μακάρων
μακάρτατε Ζεΰ! Aesch.): Μακάρων νήσοι Hes. Острова
блаженных (местопребывание душ героев)', οι μάκαρες
Нот. блаженные, т. е. боги; 2) счастливый,
благоденствующий (Άτρείδης Нот.); 3) богатый (άνήρ Нот.;
Θήβα Pind.).
μαχαρία ή блаженство, счастье Luc.: άπαγ' (ила
βάλλ' Piat.) ές μακαρίαν! Arph. (euphem. ем. ές κόρακας) да
ну тебя совсем!
μακαρίζω (fut. μακαρίσω и μακαριώ) 1) считать
счастливым (τινά Нот.; βροτών ούδένα Soph.; τινά τίνος
Lys.); 2) прославлять, превозносить (την ρώμην τινός
Her.; τινά NT); pass. быть восхваляемым (σωφροσύνη Xen.).
μαχάροος 3 (κά) 1) блаженный, счастливый (ό βίος
Arst.; λέχος Eur.; οι πτωχοί τω πνεύματι NT): μ. τίνος
Arph. счастливый в чём-л.; 2) благоденствующий,
богатый (πόλις Poiyb.): οι μακάριοι άνδρες Piat. почтенные
люди; (в обращении) ώ μακάριε! piat. милый ты мой!;