Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Τορφαζος
— 1631 —
Τ4σ(σ)αφέρνης
Нот. что это у тебя за надобность?, т. е. зачем ты
здесь?; τ. αδ μοι το κατ' άμαρ Ισται; Soph. что же
будет теперь моим повседневным питанием?
Τορίβαζος о Тирибаз {персидский наместник
западной Армении и сатрап Ионии) Хеп.
Τιρίστασος, εως ή Тиристас (город в Херсонесе
Фракийском) Dem.
Ι Τϊρύνθ-ΟΟς 3 тиринфский Pind., Her., Soph., Eur.
II Τίρύνθ"0θς 0 тиринфянин Pind., Her.
Τίρυνθ·ον τό Hes. = Τίρυνς.
Τίρυνς и Τΐρυνς, υνθΌς (ΐ) ή Тиринф (древний го-
род АрголидЫу к юго-вост. от Аргоса) Нот., Hes. etc.
τ£ς, τί (ΐ) (gen. τίνος—эп.-ион. τέο, стяж. τευ и атт.
του; dat. τίνι—ион. τέω, атт. τω; асе. τίνα, τί; pl:.
τίνες, τίνα; gen. τίνων — ион. τέων; dat. τίσι и τοΤσι—
ион. τεοΐσι; асе. τίνας, τίνα) 1. pron. interrog. et relat.
кто, что: εστίν δε τίς τε και του; Piat. кто он и чей
(сын)?; τίς ανδρών; Her. кто среди людей?' т. е. что за
человек?; τίς ών σο πυνθάνει τάδε; Eur. кто ты,
вопрошающий об этом?; τίς αν έζεύροι ποτ' άμεινον; Arph.
кто мог бы сыскать нечто лучшее?; τί ουν δη έστιν,
άττα εΐπεν; Piat. что же это такое он сказал?; ήρώτων
αυτούς τίνες εΐεν Хеп. (они) спросили их, кто они; σοι
δε και τούτοισι τοισι πράγμασι τί έστι; Her. что тебе
до всего этого?; ούκ εχω τί φώ Aesch. не знаю, что
говорить; 2. ad], interrog. et relat. какой, который,
что за: τίς γη, τίς δήμος, τίνες άνέρες; Нот. что (это)
за край, что за народ, что за люди?; τίνος τέχνης
επιστήμων εστί; Piat. в каком искусстве он сведущ?; τίνα
αν καλούντες αυτόν ορθώς καλοϊμεν; Piat. каким (именем)
называя его, назвали бы мы правильно?, т. е. как его
правильно наименовать?; άγγελίαν φέρω χαλεπήν. —
Τίνα ταύτην; Piat. я приношу тяжёлую весть. — Какую
же это?; είπε τίνα γνώμην έχεις; Хеп. скажи, каково
твоё мнение?; 3. (преимущ. τί; со знач. или оттенком
наречия): τί κλαίεις; Нот. отчего ты плачешь?; τί δη;
Piat. почему же?, как же так?; τί δ' ου; Aesch. почему
же нет?; τί ου βαδίζομεν; Piat. не пойти ли нам?
τίς, τί энкл. (gen. τίνος — атт. του, эп.-ион. τεο и
τευ; dat. τινι—эп.-атт. τω, ион. τεω; асе. τίνα, τι; pl.
τίνες, τίνα — η атт. тж. — не энклА — άττα, ион. άσσα;
gen. τίνων — ион. τεω ν; dat.ziai — ион. τέοισι #τέοις; асе.
τινας, τίνα —άττα и άσσα) 1. pron. indef. 1) кто(что)-
-либо, кто (что)-нибудь, некто, нечто: άλλος δέ τις παρήν;
Piat. а присутствовал кто-л. ещё?; φίλων τις Piat. кто-
-нибудь из друзей; ή τις ή ουδείς Her., Хеп. кто-нибудь
или никто, т. е. пожалуй никто; 2) кто бы ни был,
т. е. всякий, каждый, любой: πας τις Her., Aesch.
решительно всякий; ουδείς τις Her. ни один; ώδε δέ τις εί-
πεσκεν Нот. вот что говорил каждый; δ τι τις έδυνατο
Thuc кто как мог; ει δέ τι και άλλο ένην Хеп. всё, что
вообще (там) имеется; άμεινόν τίνος Dem. лучше чем,
кто бы то ни было; 3) (в смысле 1 или 2 лица личного
местоим.; обычно в переводе опускается): τί άν τις
παν εκλέγων (χακρηγοροίη; Thuc. к чему (мне) расска- |
зывать обо всём пространно?; βουλεύεσθαι πώς τις τους
(πολεμίους) άπελα Хеп. посовещаться, как (нам)
прогнать неприятеля; ποΐ τις τρέφεται; Arph. куда (мне)
деваться?; 4) кое-что (важное), нечто (значительное):
δοκουντες εΐναί τι Piat. те, которые кажутся людьми
солидными; τό δοκειν τίνες είναι προσειληφότες Dem.
стяжавшие внешний авторитет; ούτοι άπόβλητον έπος
είναι δει, αλλά σκοπείν μη τι λέγωσι Piat. не отвергать
надо речи (мудрецов), а рассмотреть, не говорят ли
они нечто дельное; λέγω τι; или τί φημί; Soph. правду
я говорю?, т. е. не правда-ли?; 5) (преимущ. pl.)
некоторые, несколько: ημέρας τινάς Thuc. в течение
нескольких дней; τών Ελλήνων τινές Хеп. некоторые из
греков; ολίγοι τινές или τινές ολίγοι Thuc. небольшое
число; 6) кто-то, кое-кто, один: ό μέν τις ..., ό δέ ...
Piat. один..., а другой...; τό μέν τι..., τό δέ... Her.
отчасти..., отчасти..., то..., то...; 2. ad/, indef. 1)
какой-нибудь, какой-то, некий: βασίλειόν τι Хеп. какой-то
дворец; ως τις ήλιος Aesch. словно некое солнце; επτά
τίνες Thuc. каких-нибудь семь, около семи; ένιαυτόν
τίνα Thuc около года; οίος τις и ποιος τις Piat., Хеп.
каков, какой (только); πόσον τινά χρόνον; Soph. с какого
это времени?, давно ли?; τών εγγύτατα τις πόλεων Хеп.
один из ближайших городов; 3. τι (со смыслом или
с оттенком наречия; часто в переводе опускается)
как-нибудь, в некотором отношении, до известной
степени: ήν τι δύνωνται Thuc. если только они могут; ει
που δέοι τι Хеп. поскольку была какая-то
необходимость; πολύ τι κάλλιστος Her. гораздо лучший; ήττον τι
Thuc несколько менее; τάχα τι Thuc. довольно быстро;
πώς τι Хеп. как-то, в какой-то мере; ουδέν τι (πάνυ)
Хеп. никоим образом, никак.
Ι τίσα& inf. aor. к τίνω.
II τϊσα& inf. aor. κ τίω.
Τϊσάμενός ό Тисамен (1. сын Ореста и Гермионы,
миф. царь Аргоса, павший в битве с Гераклидами
Soph.; 2. сын Терсандра, царь Фив Her.; 3. элейский
прорицатель, присутствовавший в битве при Платеях
в 379 г. до н. э. Her., Plut.).
Ήσάμενο-φαίνιππος ό Тисаменофенипп, т. е.
плутоватый как Тисамен и Фенипп, вместе взятые Arph.
Τισαφέρνης, ους ό ν. /. = Τισσαφέρνης.
Τ:σ£ας ό Тисий (уроженец Сиракуз, ритор V в. до
н. э., учитель Лисия и Исократа) Piat., Luc.
Ύίσιες αϊ [τίσις] Тисии (богини возмездия) Her.
τίσος, εως (τι) ή [τίω] воздаяние, возмездие,
отмщение, кара Нот.: τίσιν δούναι τίνος Her. нести наказание
за что-л.; τίσιν έκτισαί τινι Her. поплатиться за кого-л.;
(χοιρίδια τ. Soph. возмездие судьбы; ή τ. τε και δίκη
Piat. справедливое возмездие.
Τϊσΐφόνη ή Тисифона, «Мстительница за убийство»
(старшая из трёх Эриний-Эвменид) Plut., Luc.
Τ4σ£φονος о Тисифон (преемник Александра, ти-
ранн г. Φ еры в Фессалии с 367 г. до н. э.) Хеш.
Τ4σ(σ)αφέρνης, ους ό Тиссаферн (персидский сат~