Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Ήμηγενίδης
— 1629 —
Τιμώ
λεϊν Lys., Piat.)' ειπείν τιμάς Piat назначить цены; 3)
вырученная сумма, выручка: ή τ. της λείας Хеп. сумма,
вырученная от (продажи) добычи; 4) возмещение (τιμήν
άποτίνειν τινί Нот.); 5) отплата, месть: δς κείται έμής
ένεκα τιμής Нот. (Патрокл), который пал, мстя за
меня; 6) наказание, кара: ού ση αυτή ή τ. Piat. эту кару
нести не тебе, т. е. твоей вины тут нет; 7) честь,
почёт (τ. καΐ κυδος Нот.; προφήτης έν τή ιδία πατρίδι
τιμήν ουκ έχει погов. NT): θεών έξέμμορε τιμής Нот.
(Ино) получила в удел божественное достоинство,
т. е. стала богиней; τιμή Soph. с честью; 8) почитание,
уважение: τ. θεών Нот. почитание богов (ср. 7); τιμής
ένεκα Хеп. в виде (из) уважения (ср. 5); ή ύπο πάντων
τ. Хеп. всеобщее уважение; 9) воздаяние,
вознаграждение, награда (προς τα έργα τάς τιμάς έκάστω προστι-
θέναι Хеп.): χρυσής άξιος τιμής λαχεΐν Soph. достойный
золотой (т. е. лучшей) награды; 10) культ,
приношение, дары: γάποτοι τιμαι νερτέροις θεοΐς Aesch.
впитываемые землёй подношения (т. е. возлияния)
подземным богам; 11) достоинство, сан, почётное звание,
пост: οι έν ταις άρχαις και ταΐς άλλαις τιμαΐς Piat.
занимающие государственные должности и прочие
почётные места; τιμήν έχειν προσάγειν τους δεομένους
Хеп. иметь обязанностью вводить просителей, т. е.
занимать пост секретаря; έκβαλειν τίνα έκ τής τιμής
Хеп. смещать кого-л. с должности; τ. άχαρις Her.
неприятная обязанность.
Τιμηγενίδης ό Тимегенид (фиванец, советник Мар-
дония) Her.
τίμήεος, ήεσσα, ήεν, стяж. τιμής, дор. τΐμάεις
(α) 1) почитаемый, уважаемый (τινί Нот.); 2) высоко
ценимый, (драго)ценный (δώρον Нот.).
τίμημα, ατός (Ι) το 1) определение стоимости,
оценка (τής χώρας Dem.): πρίασθαί τι του τιμήματος
τής αξίας Eur. покупать что-л. согласно справедливой
оценке; 2) податная оценка имущества,
имущественный ценз: οι από μακρού τιμήματος Arst. граждане с
высоким имущественным цензом; ή από τιμημάτων
πολιτεία Arst. цензовое государство (β котором должности
замещаются в соответствии с имущественным
цензом)] 3) цензовая подать, налог: πεντεκαίδεκα ταλάντων
τρία τάλαντα τ. (sc. έστιν) Dem. налог с имущества
в пятнадцать талантов составляет три таланта; 4) воз-
да(ва)ние почестей (τ. τύμβου Aesch.); 5) кара,
наказание, штраф (τιμάτω το δικαστήριον το τ. Piat); 6) юр.
возмещение, исковая сумма isoer.
τομηντα Нот. асе. к τιμής.
τίμήορος ион. = τιμωρός I и II.
τϊμ^ς стяж. к τιμήεις.
Τ4μησολέως, со, ό Тимесилей (тиранн синопский,
современник Перикла) Piut.
Τομήσοος о Тимесий (уроженец Клазомен,
основатель ион. колонии в Абдерах) Her.
τίμησος, εως (τι) ή 1) установление стоимости,
оценка Piat., Poiyb.; 2) оценка имущества, цензовая
перепись Piut; 3) определение наказания, тж.
установление штрафа Aesch., Dem.; 4) уважение, почёт Piat.
τϊμητεία ή (лат. censura) пост цензора (в Риме)
Piut.
τϊμητεύω быть цензором (в Риме) Piut.
τιμητής, ου ό 1) оценщик, преимущ. юр.
определитель наказания, тж. штрафа Piat., Arst.; 2) (в Риме)
цензор Poiyb., Piut.
τϊμητία ή Piut. = τιμητεία.
Ι τιμητικός 3 1) служащий для определения
наказаний: πινάκιον τιμητικόν Arph. судейская табличка
(на которой каждый член суда обозначал свое
предложение приговора: длинной чертой—осуждение,
короткой—оправдание)', 2) относящийся с уважением,
уважающий (τίνος Piut.); 3) (в Риме) цензорский (αρχή
Piut.).
II τϊμητικός ό (лат. vir censorius) бывший цензор
Piut.
τϊμητός 3 подлежащий судейскому определению:
άγων τ. Dem. процесс, в котором определение
наказания предоставляется суду (поскольку оно не
предусмотрено законами).
τίμια (τι) τά почести Poiyb.
τίμιος 3, редко 2 (τι) 1) почитаемый, уважаемый,
почтенный (άνήρ Aesch.): πασών τιμιωτάτη πόλις Soph.
наиболее чтимый из городов; 2) высоко ценимый,
(драго)ценный (κτήμα Soph.; λίθος NT);· 3) почётный
(έδρα Aesch.; δώρα Хеп.); 4) дорогой Her.: όβολώ πωλειν
τιμιώτερον Lys. продавать дороже на обол.
τϊμίότης, ητος ή 1) богатство (τής πόλεως NT);
2) ценность, достоинство (sc. των ψυχών Arst).
Τομόθ-εος ό Тимофей (1. сын Конона, афинский
полководец IV в. до н. э., умер в изгнании на о-ве Эвбея
Хеп. etc.; 2. ваятель позднеатт. школы, IV в. до н. э.).
Τιμοκλης, έους о Тимокл (представитель средне-
атт. комедии, серед. IV в. до н. э.).
τίμο-κράτία ή тимократия (1. государство, власть
в котором принадлежит наиболее уважаемым
гражданам Piat.; 2. государство, в котором власть приь
надлежит гражданам с высоким имущественным
цензом Arst.).
τΐμοκράτοκός 3 тимократический (πολιτεία Piat.,
Arst).
Τιμοκρέων, οντος ό Тимокреонт (уроженец Родоса,
лирический поэт первой половины IV в. до н. э.)
Piut. *
Τ4μολεόντεοον τό гробница Тимолеонта (в
Сиракузах) Piut.
Τςμολέων, ©ντος о Тимолеонт (коринфский
полководец, в конце жизни—фактический правитель
Сиракуз, умер в 337 г. до н. э.) Piut.
Τ4μόμαχος о Тимомах (афинский полководец
середины IV в. до Η. Э.) Хеп., Aeschin.
τΐμος ό ( = τιμή 2) !цена, стоимость Aesch.
Τιμώ, ους ή Тимо (жрица на о-ве Парос) Her.