Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Τέμπεα
— 1615
τερατεύομαι
вать (λίθον Piat.); Ю) обтёсывать (δούρατα μακρά Нот.);
11) поражать, ранить (χρόα χαλκω Нот.): ξιφουλκώ χειρί
προς δέρην τεμών Aesch. пронзив горло вооружённой
мечом рукой; 12) кастрировать, оскоплять (έρίφους Hes.);
13) зарезывать, закалывать (κάπρον Δι t Нот.): τ.
σφάγια τίνα Eur. закалывать кого-л. в жертву; 14)
скреплять жертвоприношением, освящать жертвой: όρκια τ.
Нот. произносить (взаимные) клятвы, заключать
договор; τ. δρκια περί τίνος προς τίνα Poiyb. заключать
договор о чём-л. с кем-л.; 15) клятвенно обязываться,
заключать договор: τ. τινι μένειν αίεί το δρκιον Her.
заключать с кем-л. договор о нерушимости клятвы
(обязательства); 16) прорывать, прокапывать (τέλσον
άρούρης Нот.; οχετούς piat.; διώρυχες τετμημέναι Piat.);
17) прокладывать, проторять (οδούς Thuc): ώστε ού τε-
τμημένων τών οδών Her. так как дороги не были
проложены (ср. 18)', 18) рассекать, бороздить, т. е.
проходить (πέλαγος Нот.): βαθυν ήέρα τ. нн проноситься
сквозь густой туман; έν άστροις ούρανοΰ τ. όδόν Eur.
совершать свой путь среди небесных светил (ср. П)\
μέσον Piat. или την μέσην τ. Piut. идти по среднему
пути, держаться середины; 19) рассекать, разделять
(τ. δίχα или διχη Piat.): μέσην τ. Λιβύην Her. (о Ниле)
пересекать Ливию посредине; Άργείας δρους γαίας
Σπαρτιάτιδός τε γης τ. Eur. (о реке Танай) отделять
рубежи Аргивской земли от земли Спартанской;
20) мат. делить (αριθμόν τ. τινι, επτά μέρη τεμόμενος
Piat.)i 21) разбивать, классифицировать (την δίποδα
άγέλην Piat.); 22) выделять (в качестве надела),
отводить (τέμενος τινι Нот.); 23) разорять, опустошать (γην
Her.; αγρούς Pjat.): της γης τ. Thuc. разорять какую-то
часть страны; 24) уничтожать на корню (τον σιτον Xen.);
25) отсекать, т. е. отражать, отбивать (κίνδυνον σιδάρω
Eur.); 26) решать, определять (τέλος μαχαν Pind.).
Τέμπεα, стяж. Τέμπη τά Темпы (долина в Фессалии
вдоль р. Пеней, между Олимпом и Оссой) Her. etc.
Τεμπ&κός 3 темпейский (δάφνη Piut.).
Ι τέμω aor. 2 conjct. κ τέμνω.
II τέμω эп. = τέμνω.
τεναγίζω быть мелководным, обмелеть или
превратиться в болото Piut.
τενάγΐτος, ίδος ad], f обмелевшая, мелководная
(άλς Anth.).
τέναγος, εος τό мелководье, мелкое место или
болото Pind., Her., Thuc, Xen., Arst.
τενάγ-ώδης 2 1) изобилующий мелкими местами,
мелководный (λίμνη Poiyb.); 2) болотистый (τόποι Diod.;
Ίταλίη Anth.).
τένδω обсасывать, глодать Hes.
Τενέα ή Тенея (город на пути из Коринфа в
Микены) Xen., Arst.
Τενεάτης, ου ό уроженец или житель города
Тенея Piut.
Ι Τενέδοος 3 тенедосский Thuc.
II Τενέδοος ό тенедосец Her.
Τένεδος, ου, эп. осо η Тенедос (островок у зап. по·
бережья Троады с городом того же названия) Нот. etc.
Τένης о Тен (сын Кикна, миф. царь Тенедоса) Piut.
τένθ·ης, ου ό [τένδω] лакомка Arph.
τενθφηδών, όνος ό земляная оса Arst.
τενθ·ρήνίον τό осиное гнездо Arst.
τενθ·ρην-ώδης 2 ячеистый или пористый (πολύκενος
και τ. Piut.).
Τέννης ό Arst. = Τένης.
τένων, ο^ζος ό 1) сухожилие, жила: τένοντες αύχέ-
νιοι Нот. шейные сухожилия; 2) (sc. ποδός) ахиллесово
сухожилие, тж. лодыжка, щиколотка: παρά τένοντ' έχει
πέπλος Eur. платье спускается до пят; τένοντ' ές ορθόν
Eur. поднявшись на цыпочки; 3) (горный) гребень,
хребет (Καυκάσιος τ. Anth.).
τέξασθ-ac in f. aor. 1 med. κ τίκτω.
τέξομαι и τέξω fut. κ τίκτω.
Ι τέο эп.-ион.-дор. = τίνος (gen. κ τις).
II τέο эп.-ион.-дор. = τινός (gen. κ τις).
τεοΐο эп. = σου (gen. κ σύ).
τέοοσο ион. = τισί (dat. pl. κ τις).
τεοΐσ: поэт. = τεοΐς (dat. pl. κ τεός).
τεός 3 эп.-ион. = σός.
τέράα τά эп. пот. и асе. pl. к τέρας.
τεράεσσο эп. dat. pl. κ τέρας.
τερ^ζω [τέρας] истолковывать знамения (οβτω δ' εΐπβ
τεράζων Aesch.).
τέραμνον τό Eur., Anth. = τέρεμνον.
τεράμων 2, gen. όνος (α) мягкий, нежный, т. е.
легко разваривающийся (καρποί Piut.).
τέρας, άτος, эп. αος, ион. εος τό (pl. τέρατα—эп.
τέραα, ион. τέρεα) 1) знамение, чудесная примета,
предвестник (ή πολέμοιο ή και χειμώνος Нот.; τέρατα και
σημεία ντ; σεισμός έν τη Σκυθική τ. νενόμισται Her.);
2) чудовище: "Αιδου άπρόσμαχον τ. Soph. = Κέρβερος;
ουρειον τ. Eur. = Σφΐγξ; 3) диковина, диво, тж.
небылица, нелепость (τ. λέγειν Piat.); 4) урод(ец) или
уродство Piat., Aeschin., Arst.
Ι τερα-σκόπος 2 наблюдающий знамения, т. е.
пророческий, вещий (καρδία Aesch.).
II τερασκόπος ό гадатель, прорицатель Pind., Aesch.,
Soph.
*τέρασμα, ατός τό Piut. = τέρας 1.
τεράστιος 2 1) диковинный, странный: τεράστιόν τι
πάσχεις Luc. с тобой происходит что-то странное;
2) чудовищный: τεράστια τών ζώων Piut. чудовища;
3) (зло)вещий (φοβερόν πράγμα και τεράστιόν Piut.);
4) ниспосылающий знамения (Ζευς Luc).
τεράτεία ή фантастический рассказ, небылицы,
бредни Arph., Isoer., Aeschin., Poiyb., Diog. L.
τεράτευμα, ατός (ρα) τό надувательство, обман Arph.
τερατεύομαο 1) рассказывать чудеса, морочить (έν
ταις τραγωδίαισιν Arph.; ψεύδεσθαι και τ. Aescnu.);
2) чудить Piut.: τ. τω σχήματι Aeschin. жеманничать,
манерничать.