Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
τέλος — 1614 — τέμνω
μολεΐν Eur. дойти до полного развития юношеских сил;
о τ. έχων Piat. достигший полного развития, взрослый;
7) окончательное решение: τ. δίκης Aesch. приговор;
είδώς γ' εδ τόδ' έξεΐπον τ. Aesch. я совершенно
сознательно высказал это решение; 8) награда, приз (πυγ-
μας Pind.); 9) власть, право, законная сила, полномочия:
τέλος έχοντες Thuc. облечённые полномочиями; οι
μάλιστα έν τέλει Thuc облечённые высшей властью; εις
το τ. καταστησαι Хеп. занять должность; οι έν τέλει
οντες Her., Thuc. или βεβώτες Soph., τα τέλη έχοντες Thuc.
и τα τέλη Thuc, Хеп. должностные лица, власти; δσοις
τοΰτ' έπέσταλται τ. Aesch. (те), которые облечены этой
властью; 10) цель: προς τ. έλθειν Piat. и τυχεΐν του
τέλους Luc достичь цели; προς ουδέν τ., άλλα διάγοντες
άλλως τον χρόνον Piut. с единственной целью выиграть
время; 11) срок (μισθοΐο τ. Нот.); 12) платёж, подать,
налог, пошлина (τέλη λαμβάνειν από τίνος NT): τ. τελειν
εξαγομένων χρημάτων Piat. платить пошлину за
вывозимые товары; εξω του τέλους είναι Dem. быть свободным
от обложения; τέλη ώνεΤσθαι или πρίασθ-αι Хеп. брать
налоги на откуп; 13) расход: τοις οίκείοις или ιδίοις
τέλεσι Thuc на собственный счёт; δημοσίοις τέλεσι Piat.
на общественный счёт; 14) выгода, польза: τέλη λύειν
τινί Soph. приносить выгоды кому-л.; 15) культ,
подношение, дар (Ζηνί Τροπαίω Soph.): τά τέλεα τών
προβάτων Her. приношения (состоящие) из мелкого скота;
16) священный обряд, церемония (σεμνά τέλη Spph.):
γαμήλιον τ. Aesch. и τά νυμφικά τέλη Soph. брачный
обряд; 17) отряд, колонна (Θρηκών ανδρών Нот.; ιππέων
Thuc): έν τελέεσσιν Нот. и κατά τέλεα Her. отрядами, по
отрядам; (у римлян) легион Piut.; 18) вереница, сонм,
толпа (αθανάτων Aesch.): διρρυμά τε και τρίρυμμα τέλη
Aesch. вереницы колесниц, запряжённых четвёркой или
шестёркой лошадей; 19) имущественный ценз или
сословие Dem.: κατά (το) τ. isae., Dem. в соответствии с
имущественным цензом, по сословной принадлежности.
II τέλος.(τό) adv. в конце концов, наконец: τ. έν
άπορίησι ειχετο Her. он оказался, наконец, в
затруднительном положении; τ. δε ξυνέβησαν τοις Πλαταιεΰσι
παραδοοναι σφας αυτούς Thuc. в конце концов они
сдались платейцам на капитуляцию; τ. γε μέντοι δευρ'
ένίκησεν μολεΐν Soph. в конце концов победило
(решение) прибыть сюда.
τέλοσ-δε adv. к концу, к пределу Нот.
τέλσον τό конец, предел, край (άρούρης Нот.).
Τελφουσα, ион. Τελφούση ή Тельфуса (1.
источник в Беотии нн; 2. нимфа источника Тельфуса
в Беотии нн; 3. город в Аркадии Poiyb.).
Τελφουσία ή Тельфусия (территория Тельфусы)
Polyb.
Τελφούσοος 3 тельфусский (эпитет Аполлона) нн.
τελχίν, ν. ί. τελχΐς, Ινος ό хулитель (βίβλων Anth.).
ΤελχΙνες οι тельхины (первые жители о-ва Родос,
слывшие изобретателями литейного и кузнечного
дела, кудесниками и оборотнями) Diod.
Τελχίν^ος 3 тельхинский (эпитет Геры а Апол·
лона) Diod.
τελχΐς, ΐνος о ν. Ι. = τελχίν.
τελ-ωνέω [τέλος Ι, 12] взять на откуп налоги, быть
откупщиком Piut., Luc.
τελ-ώνης, ου ό 1) откупщик налогов Arph., Arst.,
Aeschin., Polyb., Piut.,* 2) сборЩИК налогов, мытарь NT.
τελώνια ή откуп налогов Dem.
τελωνιάς, άδος (άδ) ad], / откупщическая, т. е.
богатая, роскошная (μάζα Anth.).
τελωνικός 3 налоговый, податной (νόμοι Piat., Dem.;
πρόσοδοι Piut.).
τελώνοον τό место сбора податей, податной пункт NT.
τεμαχίζω доел, разрезать на мелкие куски, перен*
мельчить, дробить (την πραγματείαν Piut.).
τεμάχοον (α) τό кусочек, ломтик Piat.
τέμαχος, εος τό 1) кусок, ломтик (δελφίνων τεμάχη
Хеп.); 2) солёная рыба (κρέας και τ. Arph.).
τεμενίζω (об участке земли или роще) объявлять
священным, посвящать (τινί Piat., Arst.).
τεμενοκός 3 isae. = τεμένιος.
τεμέν^ος 3 принадлежащий священному месту,
священный (φυλλάς Soph.).
Ι Τεμενί-της, ου о уроженец или житель города
Темена (во Фригии) Хеп.
II Τεμενίτης, ου о Теменит (участок в южн. части
Сиракуз) Thuc.
Τεμενΐτος άκρα ή Теменитский холм (в Сиракузах)
Thuc.
τέμενος, εος τό 1) земельный надел, участок,
владение, поле, поместье Нот., Arst.; 2) освящённый
участок, священное место, святилище Нот., Her.: τ. "Αρεος
Pind. = Συράκοσαι; Καφισίδος τ. Pind. = ή Κηφισίς
λίμνη; Νείλοιο τ. Pind. священная долина Нила; τ.
αιθέρος Aesch. небесные пространства.
τεμεν-ουχος 2 обитающий в священном месте Pind.
Τεμέση ή Темеса (древний город на Кипре, по
друг. — в южн. Италии) Нот.
τέμνω, эп.-ион.-дор. τάμνω (fut. τεμώ, aor. 2 ετε-
μον — ион. и дор. εταμον, эп. τάμον, pf. τέτμηκα; pass.:
fut. τμηθήσομαι, aor. έτμήθην, pf. τέτμημαΟ (реже
med.) 1) резать (Aesch., piat.; οι ιατροί καίουσι και τέμνου-
σιν Хеп.): το τέμνον Piat. режущий предмет; τόμον τ.
Piat. делать надрез; 2) вырезывать, извлекать
оперативным способом (βέλος έκ μηρού Нот.); 3) разрезать,
разрубать (Ίχθυς Her.): τ. (δια)μελεϊστί Нот. или κατά
μέλη Pind. разрубать на отдельные члены (по суставам);
ol πρόσθεν οδόντες οίοι τ. Хеп. передние зубы,
приспособленные к разрезанию; 4) вырезывать (ιμάντας έκ
δέρματος Her.); 5) отрезывать, отрубать (κεφαλήν από
δειρης Нот.; κάρα τινός Aesch.); 6) .срезывать, обстригать
(τρίχας έκ κεφαλέων Нот.; τον πλόκον Soph.): τρίχας έτμή-
θην Eur. я обстриг себе волосы; 7) рубить (δένδρεα
Нот.; δλην Thuc); 8) нарезать, крошить, т. е. приготоз-
лять (φάρμακον Piat.); 9) вырубать, ломать, т. е. добы-