Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
τανυστύς — 1602 — τάρακτρον
τάνυστύς, ύος ή натягивание, натяжение (τόξου
Нот.).
τάνύ-σφυρος 2 с длинными лодыжками, т. е. со
стройными ногами (θυγάτηρ нн; Ώκεανΐναι Hes.).
τάνύ-φλοοος 2 с обтянутой (гладкой) корой, по
друг. — с длинной корой, т. е. высокий (κρανείη Нот.;
έρίνεός Theoer.).
τανύ-φυλλος 2 (νυ) 1) с длинными или далеко
раскинутыми листьями (έλαίη Нот.); 2) густо осенённый
ЛИСТЬЯМИ, теНИСТЫЙ (6ρος Theoer.).
τάνύω (fut τανύσω — эп. τανύω) 1) натягивать (βιόν
Нот.): τ'ανυσσάμενος (sc. τόςον) Нот. натянув свой лук;
τ. ίμασι Нот. натягивать вожжами, т. е. править
конями; πόλεμοιο πεΐραρ έπ' άμφοτέροισι τάνυσσαν Нот.
(боги) стянули между обоими узел брани; 2) править,
управлять (άρμα Pind.); 3) растягивать (βοός βοείην
Нот.): τ. τινά έπί γαίττ] Нот. валить кого-л. на землю;
4) протягивать, простирать (όβελους Нот.): νησρς τετά-
νυσται Нот. остров простёрся; 5) расстилать (τάπης
τετάνυστο Нот.); 6) расставлять, устанавливать (τράπε-
ζαν Нот.); 7) доел, напрягать, перен. усиливать,
разжигать (Ιριδα πτολέμοιο Нот.): τανόοντο ίπποι Нот.
мчались во весь опор кони; 8) настораживать (ώτα λόγοις
Anth.); 9) направлять ила вперять (όμμα ες τι и έπί
τίνος Anth.).
ταξο- в сложн. словах = τάσσω.
ταξί-αρχέω быть таксиархом Thuc., Arph., xen., Arst.
ταξοάρχης, ου ό Her. = ταξίαρχος.
ταξιαρχία ή должность таксиарха Arst.
ταξί-αρχος О таксиарх, командир Her., Thuc., Arph. etc.
ταξ£-λθχος о начальник отряда, командир Anth.
ταξίόω воен. выстраивать, строить Pind.
τάξος, εως, ион. οος ή 1) воен. построение,
расположение, боевые позиции, боевой порядок, строй (της ίππου
και των ακοντιστών Thuc.; κατά τάξιν ναυμαχεΐν Her.); 2)
воен. линия, ряд: ή πρώτη τ. Lys. первый ряд; έπί τάξις πλευ-
ναςκεκοσμημένοι Her. построенные многими рядами;3)
воинская часть, отряд, колонна (Хеп.; συν επτά τάζεσιν Soph.);
4) место в строю, пост (μένειν έν τη έωϋτου τάζει Her.):
την τάξιν έκλείπειν Her. или λείπειν Piat., Arst.
оставлять свой пост; 5) должность, звание: οικέτου τάξιν
εχειν Dem. исполнять роль слуги; έν έχθρου τάζει Dem.
будучи врагом; έν φθόνου τάζει ποιεΐν τι Dem. делать
что-л. из зависти; 6) (рас)порядок, устройство,
организация (του δλου Хеп.): ή Λακωνική τ. Arst. лаконская
конституция; τ. της ύδρείας Piat. порядок
водоснабжения; αί τάζεις του φόρου Хеп. нормы податного
обложения; εις τάζιν άγειν έκ της άταζίας Piat. из
беспорядочного состояния перевести в упорядоченное; διά
τάζεως и έν τάζει Piat. в определённом порядке,
регулярно; έν τη τάζει της εφημερίας αύτου NT в порядке
очереди, согласно дневному расписанию; κατά την
τάζιν του νόμου Piat. в законном порядке; εύσχημόνως και
κατά τάζιν NT благопристойно и чинно.
τάπεονός 3 1) низменный, низко расположенный
(χώρα Her., Piut.); 2) низкий, невысокий (τροχοί Xen.);
3) мелководный, мелкий (ποταμός Poiyb.); 4) скудный,
бедный (σχήμα Хеп.; δίαιτα Piat.); 5) будничный,
пошлый, вульгарный (λέζις Arst.); 6) малый,
незначительный, слабый (πόλις isoer.); 7) покорный, послушный
Aesch., Eur.: ταπεινόν τίνα παρασχεΐν τινι Хеп. сделать
кого-л. покорным кому-л.; 8) надломленный,
подавленный, угнетённый (διάνοια Thuc): τ. τύχαις ταίς οίκοθεν
Eur. удручённый домашними несчастьями; ταπεινά πράτ-
τειν isoer., Piut. находиться в тяжёлых обстоятельствах;
9) скромный, почтительный (τ. και κεκοσμημένος Piat.);
10) низкий, неблагородный или жалкий, раболепный
(τ. και ανελεύθερος Piat.); 11) смиренный, кроткий
(υψώσαι ταπεινούς NT).
τάπεονότης, ητος ή 1) низкий рост, малорослость
(sc. του ίππου Her.); 2) низменность (της χώρας Diod.);
3) упадок, падение, унижение (ές ταπεινότητα άφικνεΐ-
σθαι Thuc.); 4) подавленность, уныние (πολλή σιωπή καΐ
τ. Xen.); 5) низость (τ. και μικροψυχία Arst.).
τάπεονο-φροσύνη ή смирение ντ.
ταπεονό-φρων 2, gen. όνος 1) павший духом,
малодушный Piut.; 2) смиренный NT.
τάπε&νόω 1) понижать, убавлять: των ποταμών τα-
πεινουμένων Diod. когда в реках понижается уровень
воды; 2) уменьшать, ослаблять, умерять (φθόνον Piut.);
3) умалять, сглаживать, затушёвывать (το συμβεβηκός
Poiyb.); 4) принижать, унижать, смирять (τίνα Aeschin.):
ταπεινωθ-είς Piat. приниженный, присмиревший.
τάπείνωμα, ατός τό астр, нижнее положение (sc.
του αστέρος Piut., Sext.).
τάπεονώς 1) слабо, ничтожно: τ. πράττειν isoer. быть
слабым; 2) низко, раболепно, угодливо (ζην isoer.; όμι-
λεΐν Arst.); 3) пошло, вульгарно (λέγειν Arst.).
τάπείνωσος, εως ή 1) унижение, умаление (δουλεία
και τ. Diod.); 2) малодушие, уныние, трусость (της
πόλεως Poiyb.); 3) пошлость, вульгарность (της λέ;εως
Piut.); 4) смирение NT.
τάπης, ητος (α) о ковёр или покрывало Нот., Arph.;
Piut.
ταπί in crasi = τα έπί.
τάπίς, ΐδος (α) ή xen. = τάπης.
τάπό in crasi = τα από.
Ταπόσεορις, cSog ή Piut. ν. Ι. = Ταφόσιρις.
ταπρώτα см. πρώτον.
τάρ in crasi = τοι άρ, τέ άρ или τ' αρ.
τάρα и τάρα in crasi = τοι άρα.
τάραγμ,α, Cfzoq (τα) τό 1) смятение,
замешательство, смута (φρενών Eur.); 2) крушение, крах, обвал
(μελάθρων Eur.).
τάραγμός ό [ταράσσω] смятение, потрясение, смута,
переполох Aesch., Eur.
τάρακτοκός 3 1) приводящий в замешательство,
вызывающий смятение (της ψυχής Piut.); 2) вносящий
расстройство, сильно возбуждающий (ήδοναί Piut.).
τάρακτρον (τα) τό уполовник, перен. смутьян Arph.