Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σχεθ-έεον
σχεθ*έεον эп. = σχεθειν.
σχεθ-είν, эп. σχεθ·έε&ν и σχεθ*έμεν [in/, aor. 2 κ εχω]
1) положить (κεφαλήν έπ' άγκώνος Нот.); 2) поместить,
простереть (ασπίδας πάροιθέν τίνος Нот.); 3) посадить,
бросить, ввергнуть (τίνα έν φύλακα Pind.); 4) возыметь:
νόον σχέθε τόνδ' ένι θυμω Нот. вот что он придумал;
τόλμαν σ. Aesch. отважиться; 5) произвести на свет,
родить (κούρον Soph.); 6) задержать, поймать (ίππους
φυσιόωντας Нот.); 7) сдержать, удержать (τίνα Нот.): σ.
δσσε γόοιο Нот. удержать очи от плача, т. е.
сдержать слёзы; σ. τίνα της ύβρεως Arph. пресечь чью-л.
дерзость; αίμα σ. Нот. остановить кровь; σ. φόρμιγγα
Нот. прекратить игру на форминге.
σχεθ·είς, εΐσα, έν part. aor. pass. κ εχω.
σχεθ·έμεν эп. = σχεθειν.
σχέθ·ον ( = έσχεθον) эп. aor. 2 κ εχω.
σχείν inf. aor. 2 κ εχω.
σχελίς, ίδος (ΐδ) ή ребро (животного), pL грудинка
(Преимущ. ГОВЯЖЬЯ) Aesch., Arph., Luc.
σχέμεν эп. = σχειν.
σχενδόλα (ϋ) ή ν. Ι. = σχενδύλη.
σχενδύλη, υ. Ι. σχενδύλα (ϋ) ή клещи Anth.
σχέο эп. imper. κ σχειν.
Σχερία, эп. Σχερίη ή (впосл. Κέρκυρα) Схерия
(остров феаКОв) Нот., Thuc.
*σχερός ό континент, материк: перен. έν σχερω Pind.
непрерывно.
σχές imper. aor. 2 κ έχω.
σχέσθ·α& inf. aor. 2 med. κ έχω.
σχέσίς, εως ή 1) манера держаться: τι διαφέρει σ.
εξεως; Luc. чем отличаются манеры от навыков?; 2)
позиция, фигура (sc. της όρχήσεως Piut.); 3) состояние,
(тело)сложение (αθλητική Diog. L); 4) характер, форма,
манера: ή των δπλων σ. Aesch., Piat. характер (виды)
оружия; σ„ και τριχών και έσθήτος Хеп. манера убирать
волосы (т. е. причёска) и покрой одежды; βίου σ. Dem.
образ жизни; 5) отношение: το δεξιόν κατά την προς το
έτερον σχέσιν νοείται Diog. L. правое мыслится лишь по
отношению к чему-л. другому; 6) сношения, связь (ανδρός
προς γυναίκα Arst.); 7) задержка, остановка Piat., Arst.
σχετήροον τό способ унять, задерживающее
средство: λιμοδ σ. Eur. средство утолить голод.
σχετοκός 3 1) удерживающий, закрепляющий: σχε-
τικαι τυπώσεις Piut. удерживающие(ся) впечатления;
2) сдерживающий, закрепляющий, вяжущий (δύναμις
Piut.); 3) сохраняющий, предохраняющий (от гниения)
(ή ψυχρότης Piut.).
σχετλοάζω изливаться в жалобах, жаловаться,
сетовать, негодовать (έπι τινι Dem. и. τι Piut): ού δει σ.
πριν αν μάθης Arph. не следует возмущаться прежде,
чем не узнаешь (в чём дело).
σχετλιασμός ό жалоба, сетование, возмущение,
досада Thuc, Arst.
σχέτλιον τό страшное дело, ужас: σ., ουκ όνομαστόν!
нн ужасно, невыразимо!; σχέτλια λέγειν Piat. говорить
σχηματίζω
страшные вещи, т. е. вздор; σχέτλια παθεΐν Eur.
жестоко страдать.
σχέτλ&ος 3, редко 2 1) неутомимый, ретивый,
рьяный (γεραιός Нот.); 2) непреклонный, неумолимый
(Άχιλλεύς, θεοί Нот.); 3) хищный (sc. τα θηρία Her.);
4) преступный, жестокий, ужасный (άνθρωπος Dem.; έργα
Нот.); 5) С1рашный, роковой (ύπνος Нот.): σχέτλια πέ-
πονθα πράγματα Arph. меня постигли страшные
несчастья; 6) несчастны^, жалкий Soph.: σ. παθέων Eur.
несчастный страдалец. — См. тж. σχέτλιον.
σχετλίως страшным образом, ужасно soph., isoer.
σχέτο эп. 3 л. sing. aor. 2 med. κ έχω.
σχήμα, ατός τό [σχειν] 1) вид, внешность, фигура,
наружность Aesch.: γνοίη δ' αν άνθρωπου πέρι τό σ. ίδών τις
Eur. видя внешность, можно познать человека; 2) осанка,
статность (σ. εύπρεπέστατον Her.); 3) воен. построение,
строй (sc. της φάλαγγος Хеп.); 4) форма: σ. πολιτείας
Piat. государственная форма, образ правления; σ. λέξεως
εμμετρον Arst. метрическая форма речи; έν σχήματι
νόμου Piat. в форме закона; τα της κωμωδίας σχήματα
Arst. комедийные формы; 5) лог. фигура силлогизма
Arst.; 6) мат. фигура (sc. του τριγώνου Arst.); 7)
грамматическая форма (της λέξεως Arst.); 8) (в пляске)
преимущ. pl. фигура, поза, позиция или жест Eur., Arph., Piat.,
Piut.: προς τον αύλόν σχήματα όρχεΓσθαι Хеп. танцевать
под звуки флейты; 9) схема, набросок, очерк, эскиз,
план: πρόθυρα και σ. Pia*, в качестве предварительной
схемы; 10) внешний вид, видимость (ού σχήμασι, αλλ'
αλήθεια Piat.): σχήματι ζεν'ας Piut. под видом госте-'
приимства; 11) образ действий, поведение: άφοβον σ.
δεικνύναι Хеп. выказывать бесстрашие; 12)
великолепие, пышность: τύραννον σ. έχειν Soph. быть
окружённым царским великолепием; 13) наряд, одежда: άρχαίω
σχήματι λαμπρός Arph. блистающий старинным нарядом;
έν ταπεινω σχήματι Хеп. в скромной одежде; 14)
достоинство: κατά σ. την περιπέτειαν φέρειν Poiyb. с
достоинством переносить несчастье; όφρυν κατά σ. κινειν
Piut.. с важностью поводить бровью; 15) положение,
роль: πάντα σχήματα ποιεϊν ως οικείος Piat. всячески
разыгрывать роль близкого друга; άπολαβειν τό έαυτου
σχήμα Хеп. вернуться к своим прежним функциям; έν
μητρός και τροφού σχήματι τιμασθαι Piat. быть на
почётном положении матери и кормилицы; 16) поэт,
(описательно и плеонастически, без перевода): σ. δόμων
Eur. дом, жилище; σ. πέτρας Soph. скала; σ. Ελλάδος
στολής Soph. греческое одеяние; μορφής σ. Eur.
(странное) явление, диковина.
σχηματίζω (fut. σχηματίσω — amm. σχηματιώ) 1)
давать форму, придавать вид, т. е. образовывать,
формировать (τά άπλα σώματα Arst.): τά κατά φύσιν έσχηματισ-
μένα Arst. естественные образования; των έσχηματισμέ-
νων τι γίνεται έζ άσχημοσύνης Arst. всё оформленное
возникает из бесформенности; τον βραχίονα έφ' υβρει
σ. Piut. делать рукой насмешливый жест; 2) убирать,
украшать (τι προς τό βέλτιον Diod.): έσχημάτισται ασπίς