Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σφίγκτά
— 1591 —
σφυγματώδης
σφιγκτά adv. плотно, тесно (περιπλόμενός τινι Anth.).
σφογκτήρ, ηρος ό 1) повязка (κόμας Anth.); 2) смы-
кающая(ся) мышца, сфинктер Anth.
σφιγκτός 3 [ad], verb. κ σφίγγω] 1) связанный
(άλυκτοπέδη Anth.); 2) плотно обвитый (άμφΐ κόμαισι
μίτος Anth.).
σφίγκτωρ, ορός о перевязь, повязка Anth.
Σφίγξ, Σφιγγός ή Сфинкс, «Душительница» (1.
чудовище, дочь Химеры и Ортра Hes.; 2. чудовище с
телом крылатого льва, дочь Тифона и Эхидны,
обитавшая в скалах близ Фив Беотийских; всем
проходившим мимо она загадывала загадки и пожирала тех,
кто не умел их разгадать; один лишь Эдип разгадал
её загадки, после чего она бросилась в пропасть и
погибла Soph., Eur.; 3. в Египте, священная
фантастическая фигура с телом льва и головой человека Her.).
σφίγξ, σφογγός ή сфинкс (род обезьяны в
Эфиопии) Diod.
σφίν = σφί.
σφίσΐ(ν) (φι) dat. κ σφεις.
σφογγ- атт. = σπογγ-,
σφοδελός ό Arph. = άσφόδελος.
Ι σφόδρα adv. 1) очень, крайне, весьма (άδικος Piat.;
ολίγοι Men.): θαυμαστώς ως σ. Piat. совершенно
изумительно; πάνυ και σ. с полной несомненностью; 2) крепко,
сильно (Ίμείρειν Soph.): ή σ. εαυτού φιλία Piat.
чрезмерное себялюбие; 3) тщательно, усиленно (διανοεισθαι
Piat.); 4) сурово, строго (κολάζειν Thuc); 5) (при com-
par.) гораздо (σ. υπέρτεροι Pind.); 6) исключительно,
только (ουδαμώς άνδρες, αλλά τίνες σ. γυναίκες Piat.);
7) (β ответах) вполне, конечно: (και) σ. γε Piat. ну
конечно же.
II σφόδρα τό indecl. сильное влечение, страсть Piat.
σφοδρόν τό сила, мощь (τό μέγα και τό σ. Piat).
σφοδρός 3, редко 2 1) полный сил, крепкий,
здоровый (τό σώμα Xen.); 2) сильный, крайний,
чрезвычайный (μίσος Thuc; ένδεια Xen.); 3) мощный, бурный (αί
ήδοναί Piat.); 4) энергичный, страстный, неистовый,
рьяный, пылкий (φιλότιμος και σ. Piat.): σ. προς τι Xen. и
έπί τι Piat. неукротимый в чём-л. — См. тж. σφοδρόν.
σφοδρότης, ητος ή тж. pl. страстность,
порывистость или сила, МОЩЬ Xen., Piat., Plut.
σφοδρύνω придавать силу, делать сильным: ποιότης
σφοδρυνομένη Plut. усилившееся качество; σφοδρύνεσθαι
άσθενεΐ σοφίσματι Aesch. неистовствовать в своём
безумии.
σφοδρώς 1) с силой, неистово, упорно (διαβάλλειν
Piat.); 2) быстро, поспешно (έλάαν Нот.); 3) энергично
(σ. και άνδρικώς παιδεύεσθαι Xen.); 4) убедительно,
ярко (άποφαίνεσθάι Arst.).
σφονδύλη (ϋ) ή земляной жук или клоп
(обгрызающий корни растений) Arph., Arst.
σφονδύλιος (υ) ό позвонок нот.
σφονδΰλο-δίνητος 2 (ϊ) намотанный на веретено
(νήμα Anth.).
σφόνδδλος О 1) ПОЗВОНОК Eur., Arph., Piat., Arst. etc.; 2)
вращательный диск веретена Piat.
σφός 3 эп.-дор. = σφέτερος.
σφραγίδων (γι) τό печатка Arph., piut.
Σφρδγίδιον τό Сфрагидий (пещера на горе Кифе-
рон) Plut.
σφραγϊδ-ονδχ-αργο-κομήτης/ оъ о [σφραγίς +
+ ονυξ -f" αργός -(- κομέω] шутл. унизывающий
перстнями до ногтей (свои пальцы), т. е. вертопрах, хлыщ Arph.
σφραγίζω тж. med. (fut. σφραγίσω — атт. σφρα-
γιώ) 1) прилагать печать, снабжать печатью,
запечатывать (γράμματα Eur.; med. έγγύην Plut.): σφραγίζεσθαι
τοις δακτύλιοις Arst. запечатывать печатью на перстне;
έσφραγισμένος Aesch. запечатанный, хранящийся под
печатями; 2) скреплять, утверждать (τι Anth.):
σφραγίζεσθαι τινι το λεγόμενον sext. подкреплять чем-л.
сказанное; 3) обозначать, метить: σημάντροισιν έσφραγισ-
μένος Eur. покрытый ушибами; σφραγιζόμενος γελασίνοις
Anth. покрытый ямочками (словно) от улыбок; 4)
отмечать печатью (τούτον γαρ ό θεός έσφράγισεν NT).
σφράγίς, ион. σφρηγίς, ΐδος, поздн. £δος (ίδ) ή
1) печать (Eur., Arph.; σφραγίδα έπιβάλλειν τινί Arph.):
ή δημοσία σ. государственная печать; 2) перстень с
печатью, печатка (δακτύλιος και άλλη σ. Piat.): ή σ.
χρυσόδετος Her. отделанный золотом перстень с печатью;
οι σφραγίδας έχοντες Arph. украшенные перстнями, т. е.
хлыщи; 3) оттиск печати, печать Soph., Eur., Diog. L.:
παραποιησάμενος σφραγίδα Thuc. подделав печать; γλώσση
σ. έπικείσθω Anth. пусть будет приложена к устам
печать (молчания); βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγίσιν
επτά NT книга за семью печатями; 4) камень для
гравирования печатей Her., Arst; 5) драгоценный или
самоцветный камень (σφραγισι κατακεκοσμημένος Luc);
6) перен. печать, знак (της δικαιοσύνης NT).
σφράγισμα, ατός (ρα) τό оттиск печати,
(приложенная) печать Eur., Xen., Men.
σφραγιστήρ, ήρος ^ перстень с печатью, печатка
Diog. L.
σφραγοστής, ου ό хранитель печати: οι σφραγισταί
Piut. сфрагисты (египетские жрецы, накладывавшие
печати на жертвенных животных).
Σφραγΐτις, ΐδος adj. f [Σφραγίδιον] сфрагидийская
(νύμφαΐ Plut.).
σφρηγίς, Ιδος ή ион. = σφραγίς.
σφρΐγάω (только praes.) 1) доел, быть набухшим,
пышным, перен. быть крепким, цветущим (εύσωματειν
και σ. Arph.): σφριγών σώμα Eur., Arph., Piat. свежее тело,
расцвет физических сил; σφριγώντα νέοις κλωσίν
(δένδρα) Luc. деревья, цветущие молодыми побегами; 2) быть
раздражённым (σφριγών θυμός Aesch.); 3) быть
заносчивым, гордым, резким (σφριγών μύθος Eur.).
σφυγμάτώδες τό доел, биение, перен. волнение,
оживлённость Plut.
σφυγμάτ-ώδης 2 доел, пульсирующий, перен.
трепетный (χαρά Piat.).