Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
βυνιστίη
— 1574
συννομο0·ετέ<6
бороться (μάχη και ώθισμώ Thuc; σ. λιμώ και καμάτω
Her.): άλγηδόνι ξ. Soph. терпеть горе; 24) соединяться1,
сочетаться, сходиться, вступать в союз (λέχος Ήρακ-
λεΤ ξυστασα Soph.): οι ξυνιστάμενο ι α οι ξυνεστώτες Thuc.
члены союза, союзники; σ. προς τίνα Thuc. α μετά τίνος
Dem. вступать в союз с кем-л.; το ξυνιστάμενον Arph.
сговор, заговор; 25) тж. med. составляться,
образовываться, возникать: έπεί ή πόλις έκ μυρίων οικιών συν-
έστηκε Хеп. так как город состоит из десяти тысяч
домов; έκ δυοιν γενών συνεστάναι Piut. состоять из двух
родов; συνιστάμενος και φυόμενος Dem. зарождающийся
и укореняющийся; οι συνεστώτες εύ μυθ-οι Arst. хорошо
ч составленные фабулы; 2о) тж. med. становиться
твёрдым, крепнуть (τα συνεστώτα ала συνεστηκότα σώματα
Хеп.): το αίμα συνίσταται Arst. кровь свёртывается; συνε-
στηκυια χιών Poiyb. смёрзшийся снег; 27) тж. med.
длиться, продолжаться (τοΰτο συνεστήκεε μέχρι ού οι
παρεγένοντο Her.); 28) тж. med. быть постоянным,
регулярным, организованным (το πελταστικον συνεστηκός
Хеп.): το συνεστηκος στράτευμα Dem. регулярное войско.
*συν4στ£η ή общая трапеза Her.
συν-ίστορέω сознавать: ό συνιστορών αυτω τι Men.
сознающий за собой что-л.
°συν-ίστωρ, ορός ό и ή совместно видевший,
свидетель (τι Aesch. α τινός Poiyb., Anth.; ξυνίστορες εστε
Thuc).
συν-οσχνα£νω доел, высушивать, перен. ослаблять,
изглаживать из памяти (τι τω χρόνψ Eur.).
συν-ισχϋρίζω помогать усилить, делать сильным,
укреплять (τινά Хеп.).
συν-ίσχω доел, держать в тисках, перен, теснить,
мучить, терзать (τοΐς μεγίστοις νοσήμασι συνισχόμενος Piat.).
συν-ΐτικός 3 [σύνειμι II] стягивающийся,
сжимающийся, сгущающийся (άήρ Arst.).
συ vi (О praes. conjet. κ σύνειμι II.
συν&ών9 ούσα, όν part. praes. κ σύνειμι II.
συν-ναίω (только praes.) 1) жить вместе (τινί
Aesch., Soph.); 2) быть спутником (τινί έπί νηι Soph.).
σύν-ναος 2 имеющий общий храм, чтимый в том
же храме ('Αφροδίτη σ. του "Ερωτος Piut.).
συν-νάσσω (только aor.) сбивать в кучу,
скучивать: συννάςαντες μυριάδα ανθρώπων Her. поставив плотно
друг к другу десять тысяч человек.
συν-ναυαγέω вместе терпеть кораблекрушение
Aesop.
°συν-ναυβάτης, ου (βά) ό спутник по морскому
путешествию Soph.
συν-ναύκληρος о совладелец корабля (Luc. — ν, L
σύγκληρος).
°συν-ναυμάχέω вместе сражаться на море (τινι
Her., Thuc, Dem.): δστις αν ξυνναυμαχη Arph. всякий
участник морского боя.
συν-ναυστολέω вместе совершать плавание: σοι
ουννεναυστοληκότες Soph. твои спутники по морскому
путешествию.
συν-ναύτης, ου ό спутник по морскому
путешествию Soph.
συν-νεάζω вместе проводить юность (τινί Eur.).
συννεαρίζω Piut. ν. Ι. = συνεαρίζω.
συν-νέμησος, εως ή отношение (προς τι piut).
συν-νέμω 1) вместе пасти (συννέμεσΟ-αί τινι Arst.);
2) уделять, назначать, присоединять (έαυτώ τινας Piut.):
ποιητική μουσική συννεμομένη Piut. поэтика, связанная
с музыкой.
συννενέάταο аон. 3 л. sing. pf. pass. к συννέω II.
σύν-νευσ&ς, εως ή 1) сближение, схождение (προς
τι Piut.); 2) союз (τών πόλεων προς άλλήλας Poiyb.).
°συν-νεύω 1) сближать, сдвигать: τάς όφρυς κάτω
σ. Luc. хмурить брови; 2) кивать в знак согласия: ξύν-
νευσον soph. дай согласие, обещай; 3) склоняться, схо- "
диться (προς την αυτήν ύπόβεσιν Poiyb.; εις εν κέντρον Piut.).
συν-νέφεια ή скопление облаков, сильная
облачность Arst.
°συννέφέλος 2 Thuc. = συννεφής.
συν-νεφέω (pf. συννένοφα) 1) собирать тучи,
громоздить облака Arph.; 2) покрываться тучами Piut.: συν-
νεφεΐ Arst. impers. облачно, пасмурно; 3) быть
несчастным Eur.; 4) отуманивать, делать печальным (Ομματα
Eur.).
συν-νεφής 2 1) покрытый тучами, облачный,
пасмурный (νύξ Poiyb.; ήμέραΐ Diod., Piut.); 2) хмурый,
мрачный, печальный (Κρέων Eur.; το μέτωπον Arst.;
όμματα Anth.).
Ι συν-νέω [νέω II] плыть вместе (τινι Luc).
II ϋσυν-νέω, аон. συννήω [νέω IV] нагромождать,
наваливать (ακόντια ές τους θαλάμους Her.; sc. τους νεκρούς
έπ' άλλήλοις Thuc): σ. πυρήν Her. складывать костёр.
συννηέω аон. υ. Ι. = συννήω.
συν-νήχομα& вместе плыть (τινι Arph., Piut., Luc).
συννήω аон. = συννέω II.
συν-νίκάω совместно побеждать (τινι Eur. α μετά
τίνος Хеп.).
°συν-νοέω 1) размышлять, соображать, обдумывать
(τι Soph., piat.): έν έαυτω τι συννούμενος Eur. размышляя
про себя кой о чём; 2) понимать (τι Piat, Poiyb.; ού μην
ίκανώς γε συννοώ Piat.).
°σύν-νοοα, аон. συννοίη ή 1) размышление,
обдумывание Piat., Arst., Luc: συννοιη έχόμενος Her.
погружённый в размышления; έμοί ται ή ξ. βουλεύει πάλαι
Soph. я давно уже думаю об этом; 2) забота, тревога
(συννοία δάπτομαι κέαρ Aesch.): σύννοιαν ομμασιν φέρων
Eur. с озабоченными глазами; 3) сознание своей вины,
угрызение (σ. οίον δέδρακε έργον Eur.).
σνΊ-νομέομακ вместе жить Piut.
συν-νομή ή 1) совместная пастьба Piat.; 2) одно
целое, общность Piat.
συν-νομίζω быть одного мнения, соглашаться (τινί
Piat.).
συν-νδμοθ-ετέω совместно издавать законы, вместе
законодательствовать Piat., Dem.