Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συνϊέμεν
— 1573 —
συνίστημ:
συνϊέμεν эп. Hes. in f. aor. κ συνίημι.
°σύνοεν эп. 3 л. pl. impf, κ συνίημι.
Ι συν:ένα& in f. praes. κ σύνειμι И.
II συνοέναο ш/. praes. к συνίημι.
συν-οεράομαο вместе священствовать (τινι piut.)·
συν-οερεύς, έως ό сочлен жреческой коллегии Piut.
συν-οεροποιέω вместе совершать
жертвоприношение (xtvi Isae.).
συν-ίερος 2 совместно чтимый: σ. του Έρωτος Piut.
(Афродита), имеющая общий культ с Эротом.
συνιερουργέω Piut. = συνιεροποιέω.
συν-οζάνω 1) оседать (άναφυσασθαι και σ. Arst.);
2) сгущаться, уплотняться, застывать (έν πυρί Piut.);
3) сплавляться Piut.; 4) утихать (του πνεύματος συνι-
ζάνοντος Luc); 5) сжимать, стягивать (τάς φύσας Arst).
συν-ίζησος, εως ή 1) оседание, оползень или обвал
(εις τα κοίλα Arst.; δια βάρος Piut.); 2) грам. синизеса
(односложно-слитное произношение двух смежных
гласных, напр:, εω в Πηληϊάδεω).
συν-ίζω 1) собираться на заседание, заседать Her.;
2) оседать, опадать, спадаться (αϊ φλέβες συνίζουσιν
Arst.): εις ταύτόν σ. Piat. уменьшаться до прежнего
объёма; 3) уменьшать в объёме, сжимать (τι Arst.).
°συν-ίημ& (fut. σϋνήσω, impf, συνίην и συνίειν, aor.
συνηκα, aor. 2 σύνην, pf. συνεΐκα) 1) сводить (σ. τινας
μάχεσθαι Нот.): συνέσθαι άμφί γάμω Нот. договориться
насчёт брака; 2) редко med. слышать, воспринимать
(θέας δπα Нот.; τον Αί'μονος φθόγγον ξ. Soph.); 3)
внимать, слушать: ει δ' άγε νυν ξυνίει Нот. ну слушай же;
μευ βουλέων ξύνιεν Нот. они внимали моим советам;
4) замечать (τοΐϊν ξυνέηκε Нот.): ού συνηκα ηδύς τινι
δια σε γεγενημένος Luc. я не заметил, чтобы стал из-за
тебя кому-л. приятным; 5) понимать (Нот., Arph.; σ.
αλλήλων Her.): ξ. ελληνιστί τα πλείστα Хеп. понимать
по-гречески почти всё; ξυνήκα τουπος Soph. я понял
(твою) речь; ξυνιέντες τα ναυτικά Хеп. знающие морское
дело; άκούετε και συνίετε NT слушайте и разумейте.
συν-ΐκετεύω совместно умолять piut.
συν-ικνέομα: доел, приходить вместе, сходиться,
перен. касаться, затрагивать, интересовать: των μεν
μάλλον συνικνουμένων, των δ' ήττον Arst. поскольку одни
обстоятельства затрагивают (нас) больше, а другие —
меньше.
συνίμεν эп. inf. к σύνειμι II.
συνοοΰσο 3 л. pl. praes. κ συνίημι.
συν-ιππάζομβκ вместе ехать верхом Piüt.
συν-ίππαρχος о товарищ по командованию
конницей Her.
συν-οππεύς, έως о товарищ по службе в коннице
Dem.
Ι σύνΐσαν эп. ( = συνήεσαν) 3 л. pl. impf, к σύνειμι II.
II σύνΐσαν эп. ( =συνήδεσαν) 3 л. pl. ppf. κ σύνοιδα.
°συνίσασο soph. 3 л. pl. pf. κ σύνοιδα.
°σύνοσμεν Eur. 1 л. pl. praes. κ σύνοιδα.
συνοστάνω Poiyb. = συνίστημι.
συνιστάω Arst., Poiyb. (3 л. sing. impf. συνίστα)=*
συνίστημι.
°συν-£στημι, редко συνίστάνω и συνιστάω (impf.
συν ί στη ν, fut. συστήσω, aor. 1 συνέστησα, pf. συνέστακα;
κ 17—28: aor. 2 συνέστην, pf. συνέστηκα, ppf. συνειστή-
κειν) 1) ставить вместе, расставлять (τα δίκτυα Хеп.):
συνίστασθαι το δλον Piat. объединять в одно целое;
2) ставить (во главе), назначать (ηγεμόνα τισίν Poiyb.;
συσταθείς συνήγορος Piut.); 3) выставлять поручителем
(τινά Dem.); 4) собирать, объединять (σ. Άσίην πασαν
έωϋτω Her.): σ. άντίπαλόν τινι Хеп. собирать
противников, т. е. сколачивать союзное войско против кого-л.;
σ. προς αλλήλους Хеп. объединяться друг с другом
(против кого-л.); σ. τινάς έπί την πραξιν Piut. привлечь
кого-л. к своему делу; συνεστηκότα εις το αυτό έθνη Хеп.
слившиеся воедино племена; συνίστασθαι μισθοφόρους
Poiyb. обзаводиться наёмными войсками; ξυνεστώτος
στρατού Eur. собравшись всей армией; 5)
восстанавливать, поднимать, подстрекать (τινάς έπί τινι Her. и έπι
τίνα Piut): ξ. τινάς ές ξυνωμοσίαν Thuc. организовать из
кого-л. заговор; 6) приобретать: μαντικήν έωϋτω συστή-
σαι Her. научиться искусству прорицания; 7) сводить,
представлять, знакомить (τινά τινι Хеп., NT): ίατρω συ-
στήσαί τίνα Piat. показать кого-л. врачу; παραβάτην
εαυτόν σ. NT показать себя преступником; 8) выставлять
напоказ, т. е. расхваливать (τινά NT); 9) составлять,
устраивать, учреждать, основывать (την όλιγαρχίαν
Thuc; την πολιτείαν Arst.): συνίστασθαι βουλήν Piut.
учреждать государственный совет; 10) созидать,
образовывать, производить (ζωον εμψυχον Piat.); строить
(πόλιν Piat.; ναυτικάς δυνάμεις Poiyb.); И) готовить,
подготовлять (θάνατον έπί τινι Her.; πόλεμον έπί τίνα Dem.);
предпринимать (πολιορκίαν Poiyb.); 12) сгущать,
свёртывать (το γάλα Piut.); 13) морщить, хмурить (το
πρόσωπον Piut.); 14) тж. med. становиться пасмурным,
хмуриться (του αέρος συνισταμένου Piut.): το ξυνεστός
φρενών Eur. мрачное настроение; 15) уплотнять, закреплять
(τά ίχνη Хеп.); 16) повышать, увеличивать (τάς τιμάς
του σίτου Dem.); 17) выказывать, проявлять,
обнаруживать (ευνοιαν Poiyb.); 18) доказывать Poiyb.: συνιστάν-
τες έξ Αιγύπτου μετενηνοχέναι πάντα Diod. доказывая,
что всё принесено из Египта; 19) держаться вместе
(άλλήλοις Хеп.): συστάντες αθρόοι Хеп. тесно сомкнув
свои ряды; μετά τούτων συνεστώτες Piat. стоявшие
с ними в одной кучке; σ. τινί NT стоять рядом с кем-л.;
20) (о военных действиях) завязываться Piut.: πόλεμο ι о
συνεσταότος Нот. и μάχης συνεστεώσης Her. когда
завязалось сражение; πολέμου συστάντος isoer. когда
вспыхнула война; 21) противоречить, враждовать (τινί Her.):
γνώμαι συνέστασαν Her. мнения разошлись; συνεστήκεε
ταύτη τη γνώμη ή Γωβρύεω Her. этому мнению
противоречило мнение Гобрия; παρατάξεις και κινδύνους
συνίστασθαι Diod. стремиться к битвам и опасностям;
22) спорить (συνεστηκότων των στρατηγών Her.);
23) крепко держаться, противостоять, сопротивляться,