Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συνεφομο^ω
— 1570
3) (sc. εαυτόν или τον νουν) останавливать своё
внимание (τιvi, έπί τι или τι Poiyb.): συνεπιστήσαι το παρα-
κείμενον Poiyb. направлять своё внимание на
ближайшее; 4) med.-pass. быть поставленным (стоять) во
главе: οι ξυνεφεστώτες Thuc. предводители, начальники;
5) восставать (κατά τίνος NT).
συν-εφθ{ΐοιόα> уподоблять себе Piut.
συν-έχεία ή 1) непрерывность (της κινήσεως Arst.):
δια την συνέχειαν των άκροβολισμών Poiyb. вследствие
непрекращающейся перестрелки; 2)
последовательность, вереница, ряд: τη συνεχεία α κατά την συνέχειαν
Piut. последовательно, в виде ряда; 3) связность, связь
(έν τω λογίζεσθαι Piut.); 4) плотность, густота (σ. και
πυκνότης των 'Ρωμαίων Piut.); 5) постоянство,
настойчивость, стойкость (σ. και ταλαιπωρίαι Dem.).
Ι °συνεχές τό 1) непрерывность Arst: των ΰπνων το
μη σ. Piut. прерывистый сон; 2) связность (sc. του βιβλίου
Piut.); 3) постоянная связь, непрерывное общение
(του δήμου Piut.); 4) плотность, густота (το πυκνόν
και σ. Piut.); 5) упорство (της άμίλλης Thuc); 6)
смежность: 6 κατά τό σ. Poiyb. непосредственно
прилегающий.
II συνεχές (тж. σ. αεί) adv. Нош., Pind., Arph. =
συνεχώς.
συνεχέως ион. = συνεχώς.
°συνεχής 2 1) непрерывный, сплошной (sc. ή κίνη-
σις Arst.): λόφοι συνεχείς Piut. сплошная гряда холмов;
2) прилегающий (друг к Другу), смежный (οικήματα
Thuc): πύργοις σ. κλιτύς Eur. прилегающий к замку холм;
3) непрекращающийся, постоянный (πόλεμος Piat.): ξυνε-
χές ποικίλον Piat. нескончаемое разнообразие; 4) связный
(ρήσις Thuc; λόγος Poiyb.); 5) плотный, густой (ελαιον
Piut); 6) постоянно встречающийся, обыкновенный
(όρνις Piut.); 7) настойчивый, стойкий, упорный (εν τινι
Piut.). — См. тж. συνεχές.
συν-εχθ·α£ρω вместе ненавидеть, разделять
ненависть Anth.
συνεχθ-ραίνω Piut. = συνεχθαίρω.
συνέχθ·ω Soph. == συνεχθαίρω.
°συνέχον τό [συνέχω 7] главное, основное, суть: τό
σ. της εκκλησίας Poiyb. главный вопрос совещания; τό
σ. της σωτηρίας Poiyb. радикальное средство спасения.
°συν-έχω (fut. συνέξω, aor. 2 συνέσχον; pass.: fat.
συσχεθήσομαι и συνέχομαι, aor. συνεσχέθην, aor. 2 συ-
νεσχόμην) 1) держать вместе, сдерживать, скреплять
(βώρηκα Нот.; τά όστα Piat.): "Ατλας άπαντα συνεχών
Piat. Атлант, удерживающий (на себе) вселенную; έν
φρέατι συσχόμενος Piat. попавший в колодец, т. е.
в безвыходное положение; δουληιη συνέχεσθαι Her.
находиться в рабстве; 2) соединять, объединять,
связывать (τα πολιτεύματα εις εν Piat.): μετ' αλλήλων ξυνέ-
χεσθαι Piat. держаться взаимной связью; сдвигать,
смыкать (τους δακτύλους Arph.; τάς όφρυς Piut.); 3)
задерживать (τό πνεύμα Piut.); 4) удерживать от распада, т. е.
охранять, защищать (δώματα Eur.; τον δλον κόσμον Xen.):
ξ. την είρεσίαν Thuc. поддерживать дисциплину среди
гребцов; 5) занимать: σ. εαυτόν έπί или εν τινι Piut.
предаваться чему-л.; 6) теснить: αιχμησι συνέχεσθαι
Her. теснить друг друга, т. е. сражаться врукопашную
копьями; συνέχεσ&αί τινι Her., Piat. страдать от кого
(чего)-л.; τη δίψη ξυνεχόμενος Thuc. томимый жаждой;
τω λιμω συνεχόμενος Piut. мучимый голодом; γέλωτι
συσχεθείς Diog. L. давясь от смеха; όνείρασιν ξυνέχεσ&αι
Aesch. быть во власти сновидений; 7) содержать,
включать в себя, охватывать (πάσας τάς αισθήσεις Piat.): σ.
παν σάκος Hes. окружать (окаймлять) весь щит; 8)
зажимать, затыкать (τά ώτα NT); 9) соединяться,
встречаться: ίνα ξυνέχουσι τένοντες Нот. там, где сходятся
сухожилья; σ. εις εν Arst. срастаться* сливаться воедино.
°συνεχώς, ион. συνεχέως (эп. in arst ϋ) 1)
постоянно, беспрестанно, непрерывно (έπιφοιταν Her.; πο-
λεμειν Thuc); 2) кряду, подряд (τά δέκα ετη ξ. Thuc);
3) сплошь: σ. εΐναι Arst. быть сплошным; σ. μέχρι προς
τον του Άδρίου μυχόν Poiyb. вплоть до края
Адриатического моря.
συν-εψίάω вместе играть Anth.
συν-έψω 1) вместе варить Piut., Luc; 2) вместе
сплавлять (χαλκω Arst.).
συνηβάω вместе проводить юность (τινι Апасг., Piut.).
συν-ηβολέω встречаться (άλλήλοις ВаЬг.).
σύν-ηβος о друг юности: σύνηβοι Eur. молодёжь.
συν-ηγέομα& вместе предводительствовать Diod.
°συν-ηγορέ(θ 1) заступаться, защищать на суде,
выступать защитником: σ. τινι Arph., Aeschin., isoer. и
υπέρ τίνος Dem., Arst. выступать в защиту кого(чего)-л.;
σ. τινι περί των αριστείων Arst. причислять что-л. к
прекраснейшим вещам; 2) выступать совместно, говорить
заодно: ξυνηγορεις σιγώσα τω κατηγορώ Soph. своим
молчанием ты подтверждаешь слова обвинителя.
συν-ηγορία ή судебная защита, тж. защитительная
речь Aeschin., Arst. etc.
συν-ηγοροκόν τό гонорар защитника Arph.
Ι °συν-ήγορος 2 говорящий заодно,
подтверждающий (τοις πάλαι μαντείοις Soph.).
II °συνήγορος ό 1) заступник, единомышленник: και
φημί ταύτα και συνήγορόν μ' έχεις Aesch. я говорю то же
самое, и в моём лице ты имеешь заступника; 2)
судебный защитник Dem.; 3) синегор (член прокурорского
надзора, выступавший в качестве защитника действую-
щих законов в случае внесения новых законопроектов
Dem., в качестве государственного обвинителя Piut. или
в качестве государственного контролёра Arst.).
συνίβδέατε ион. 2 л. pl. ppf. к σύνοιδα.
συντβδεον, атт. συντβδη ppf. к σύνοιδα.
°συν-ήδομαο (fut. συνησθήσομαι, aor. συνήσθην)
1) вместе радоваться Xen.: σ. τινί τινι Soph. и τινι έπί
τινι Хеп. разделять чью-л. радость по поводу чего-л.;
σ. τινι περιεόντι Her. радоваться вместе с кем-л. его
спасению; 2) (с отрицанием ού) вместе жалеть, вместе
скорбеть, соболезновать: ούτε ταΐς παρελθούσαις όδοίς