Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
οτυνεγγισμός
— 1559 —
σύνειμι
συν-εγγ&σμός ό приближение, сближение (προς τίνα
Sext.)·
συνέγγίστα superl. κ σύνεγγυς Ι.
συν-εγγράφω (α) вписывать, заносить, зачислять
(τινά εις θεούς Piut.).
συν-εγγυάω участвовать в акте обручения (παρεΐ-
ναι και a.Piut.).
Ι °σύν-εγγυς adv. в разн. знач. совсем близко,
в непосредственной близости Xen., Thuc.: μη πόρρω,
άλλα σ. Arst. не в далёком будущем, а в ближайшем;
ή σ. αίτια Arst. ближайшая причина; τό σ. Arst.
непосредственная близость, соседство; οι μέσοι και οι σ.
Arst. средние классы и ближайшие к ним.
II °σύνεγγος в знач. praep. cum gen. et dat. (в разн.
знач.) близ, близко Thuc, Arst.
συν-εγείρω 1) доел, пробуждать, перен. вызывать
(τάς λύπας και τους θρήνους Piut.); 2) воскрешать (τίνα
NT); pass. воскресать NT.
*συν-εγκλίνω (ί) Diod. ν. Ι. = συνεκκλίνομαι.
συνεδρεία ή ν. Ι. = συνεδρία.
συν-εδρεύω 1) участвовать в заседании Aeschin.;
2) совещаться (υπέρ τίνος Dem.): σ. τινί Polyb.
совещаться с кем-л.; οι συνεδρεύοντες Dem. члены
совещания; οι συνηδρευκότες τω λόγω σοφοί Arst. мудрецы,
принявшие участие в обсуждении этого вопроса;
3) грам. находиться в связи, сопутствовать: τα συνε-
δρεύοντα сопутствующие обстоятельства.
συν-εδρία, ν. Ι. συνεδρεία ή 1) собрание, сборище
{sc. των φίλων Xen.; των οιωνών Aesch.); 2) заседание,
совещание Aeschin.; 3) мирное сожительство (αί διεδρίαι
και αϊ συνεδρίαι Arst.).
συν-εδροάκός 3 управляемый совещательным
органом (πολιτεία Poiyb.).
συν-έδροον τό 1) совещательный орган, совет Xen.,
Aeschin., Dem., Diod.; 2) (θ Риме и Карфагене) совет
старейшин, сенат Poiyb.; (у древних евреев) синедрион
NT; 3) совещание, заседание (σ. κατασκευάζειν Piat. и
συνάγειν NT); 4) место или зал заседаний Her., Xen., Lys.
Ι °σύν-εδρος 2 1) сидящий вместе (δύ' Αΐαντε συ-
\έδρω Eur.; Δίκη ξ. Ζηνός Soph.): Περσέων οι συνέδρων
έόντων Her. находясь в обществе нескольких персов;
2) вместе заседающий (τυραννικός κύκλος Soph.); 3)
живущий вместе, сожительствующий (sc. ζωα Arst.).
II °σύνεδρος ό и ή 1) участник совещания, член
совета Her., Thuc.; 2) делегат, депутат, посол isoer., Dem.,
Polyb.
συν-εείκοσι, amm. *συνε£κοσι οι, αϊ, τά indecl.
двадцать вместе взятых Нот.
συνεέργαθ-ον и συνέεργον эп. impf, к συνεργώ.
συνέεργω эп. = συνεργώ.
συνέζευξα ион. aor. 1 κ συζεύγνυμι.
συνέηκα (= συνηκα) ион. aor. 1 κ συνίημι.
συν-εθ-έλω (= συνθέλω) желать одного и того же,
быть согласным Piat.: θεών συνεθελόντων xen. если будет
на то и воля богов.
°συν-ε(Ηζω внушать привычку, приучать (τινά τινι
Piat., τινά προς τι Arst. и τινά ποιεΐν τι Arst., Dem.):
ούτως ήδη συνειθισμένον. ην Lys. так уж повелось;
συνεθιστέον необходимо привыкнуть (τά σκοτεινά
θεάσασθαι Piat.) или необходимо приучить (τινά προς τι
и τινά ποιεϊν τι Piut.).
συνεοδέναι in f. κ σύνοιδα.
συν-είδησος, εως ή 1) сознавание, сознание (τίνος
Diod., NT); 2) совесть Men.: πάση συνειδήσει άγαθη NT
совершенно чистосердечно; ου μόνον διά την όργήν,
αλλά και διά την συνείδησιν NT не только за страх
(перед законом), но и за совесть.
συνειδήσω fut. к σύνοιδα.
συνεϊδον aor. 2 κ συνοράω.
συν-εοδός, έτος τό 1) совместное знание: έκάστω
τό σ. ύπάρχειν μοι Dem. (я уверен), что каждому это
так же известно, как и мне; 2) сознание, совесть: έλαυ-
νόμενος τω συνειδότι του πράγματος Piut. движимый
совестью.
Ι συνειδώς, υϊα, 6ς part. κ σύνοιδα.
II σύνειδώς, έτος ό соучастник, сообщник Thuc etc.
συνεΐεν 3 л. pl. aor. 2 opt. κ συνίημι.
*συνείκοσ& οι, αϊ, τά amm. = συνεείκοσι.
συν-είκω уступать, поддаваться (καιρώ Poiyb.; τη
βία τινός Diod.; λόγοι προσηνείς και συνείκοντες Piut.).
συνε£λεγμα& pf. pass. κ συλλέγω.
συν-εολέω 1) сгонять, загонять (τινας ές τους νεω-
σοίκους Her.): εις ελαττον συνειλεΐσθαι Xen. быть
запертым на небольшом участке; ές κυκεώνα συνειλεισθαι
Luc. быть беспорядочно смешанным; μείζονι
συνειλεισθαι απορία Sext. попадать в ещё более
затруднительное положение; 2) скреплять, крепко связывать (τάς
ράβδους Her.); 3) сгущать, уплотнять: τό συνειληθέν του
αιθέρος Piut. сжатый воздух.
συνείληφα pf. κ συλλαμβάνω.
συνείληχα pf. κ συλλαγχάνω.
συνεολίσσω Eur. = συνελίσσω.
συνείλκυσ« aor. κ συνέλκω.
συνείλον aor. 2 κ συναιρέω.
συνείλοχα pf κ συλλέγω.
συν-εέμαρμαο (о судьбе) одновременно определять,
назначать: τά συνειμαρμένα Piut. определённое судьбой,
предопределённости.
Ι °σύν-ε&μο [ειμί] (fut. συνέσομαι, inf. συνεΐναι)
1) быть вместе, находиться в общении, иметь связь,
жить (τινί Soph., Eur. и μετά τίνος Arph., Piat.): σ. έαυτω
Xen., Piat. быть наедине с собой, жить в одиночестве;
άλλήλοις σ. έν τω πότω Piat. проводить друг с другом
время за вином; ξυνην Ξενοφώντι φιλικώς Xen. (Кле-
андр) завязал с Ксенофонтом дружбу; οι συνόντες Piat.
последователи, приверженцы, ученике, Arph., Xen.
знакомые, гости, Soph., Xen. спутники, товарищи; ό χρόνος
ξυνών μακρός Soph. продолжительная жизнь; ξυνέσεσθαι
όιζυι Нош. быть обречённым на несчастья; πολλοίς νυκ-
τέροις όνείρασιν ξύνειμι Aesch. много сновидений посе-