Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συναποσεμνύνω — 1553 — σύναρθ-ρος
целла) Фабий вёл дело к тому, чтобы война
прекратилась вместе с истощением (римских) сил.
συν-αποσεμνύνω (vö) вместе воздавать почести Diod.
συν-αποστάτης, ου (ατ) adj. т вместе отпавший,
одновременно восставший (είλωτες Diod.).
°συν-αποστέλλω вместе или одновременно
посылать (τινά NT): ξ. ές την Λακεδαίμονα τινί τίνα Thuc.
посылать кого-л. с кем-л. в Лакедемон; σ. τινι στρα-
τιάν Хеп. давать кому-л. (в помощь) войско.
συν-αποστερέω вместе лишать: σ. τινι или μετά
τινός τίνα των δντων Dem. вместе с кем-л. отнимать
у кого-л. состояние; πολλά σ. χρήματα Piat. совместно
расхищать значительные средства.
συν-αποτελέω доводить до конца, вполне
оканчивать, т. е. созидать, творить (τα γιγνόμενα πρότερον
ούκ δντα Piat).
συν-αποτίθ·εμα& одновременно снимать с себя,
перен. отбрасывать от себя прочь (τ6 φοβεΐσθαι Piut.).
συν-αποτίκτω одновременно рождать, производить
(χρώμα Piat.): οι συναποτεχθέντες Άλεξάνδρω τω Μακε-
δόνι Sext. родившиеся в одно время с Александром
Македонским; τοΐς χρηστοΐς όμου φαύλα σ. Piut. наряду
с хорошим давать и дурное.
συν-αποφαίνομαι 1) равным образом высказывать
(τι Aeschln.); 2) подтверждать, соглашаться (isoer.; περί
τίνος Piut.): σ. τινι άγειν την ήσυχίαν Poiyb. быть
единодушным с кем-л. в вопросе сохранения мира.
συν-απόφάσος, εως ή лог. совместное
(единодушное) отрицание Arst.
συν-αποφέρω вместе относить: συναποφέρεσθαι τη
όσμη Piut. улетучиваться (вместе) с запахом.
συν-αποχωρέω вместе уходить: σ. τινι προς τίνα
Poiyb. вместе с кем-л. переходить на чью-л. сторону.
Ι συν-απτοκός 3 грам. соединительный,
сочинительный (σύνδεσμος Piut.).
Η συνοπτικός ό грам. сочинительный союз.
συν-απτός 3 [adj. verb. κ συνάπτω] 1) соединённый,
связанный (ήνίαι Arph.); 2) связный (αϊ πράξεις Arst.).
°συν-άπτω 1) связывать, соединять, сочетать (τινά
τινι Eur.): ξ. βλέφαρα Eur. смыкать веки; σ. χέρι χείρα
Arph. и σ. χείρας Piat. обмениваться рукопожатием;
συνάψαι στόμα τινί Eur. прильнуть устами к кому-л.;
εκατέρωθεν συνάψαι τα άκρα Хеп. соединить обе
оконечности; συνάψαι χειρέ τίνος δεσμίοισιν έν βρόχοις
Eur. связать чьи-л. руки путами; θρέμμα ξυνημμένον
Piat. спутанный зверь; ίχνος συνάψαι τινί Eur.
встретиться с кем-л.; σ. λόγον προς τι Dem. приступать к
обсуждению чего-л.; σ. όρκους Eur. обменяться клятвами;
σ. εις εν τρία δντα Piat. соединить три в одно; σ. κακά
κακοΐς Eur. присоединять к старым бедам новые; δύ'
εξ ενός κακώ σ. Eur. удваивать несчастье; τετράχορδα
συνημμένα Piut. четырёхструнные созвучия; συνημμένος
συλλογισμός Sext. сопряжённый, т. е. условный
силлогизм {типа ει νύξ έστι, σκότος εστί); 2) тж. med.
завязывать, заключать (γάμους τινί Eur.): σ. κηδός τινι
Eur. вступать в союз с кем-л:; σ. εαυτόν εις λόγους
τινί Arph. вступать в беседу с кем-л.; το κηδος ξυνάψα-
σθαι Thuc. породниться; 3) (о войне, сражении и т. п.)
завязывать, начинать (πόλεμόν τινι Her. и προς τίνα
Thuc): εχθραν σ. τινί Eur. вступать во враждебные
отношения с кем-л.; νεΐκος προς τίνα συνάψαι Her. быть
во вражде с кем-л.; μάχην σ. τινί Piut. завязывать бой
с кем-л.; 4) составлять, придумывать: κοινήν σ. μηχα-
νήν τίνος Eur. сообща составлять план чего-л.; 5)
сталкивать друг с другом (πολλάς πόλεις Eur.); б)
вовлекать, ввергать: συνάψαι πάντας ές μίαν βλάβην Eur.
ввергнуть всех в одно и то же несчастье; ξυνάψαι
τινά γα Eur. уложить кого-л. в землю, т. е. в могилу;
7) прилегать, примыкать, простираться (τω ΑΊγυπτίω
πεδίω Her.; τω ποταμω Poiyb.): συνάψαι θανάτω Piut.
граничить со смертью; 8) находиться в связи,
соприкасаться (άλλήλοις Arst.): τω καθόλου αϊ ίδέαι συνάπτουσιν
Arst. идеи связаны с общностью; σ. προς τον είρημένον
πρότερον Arst. иметь отношение к ранее сказанному;
9) приближаться, быть близким: συνάψαντος του χρόνου
Poiyb. когда наступило время; συνάπτοντος ήδη του χειμώ-
νος Poiyb. так как зима уже близка; λόγος προς μΰθον
συναπτών Arst. рассказ, близкий к сказке; εις χεΐρα γη
συνάψαι Eur. подплыть почти вплотную к земле; δρόμω
συνάψαι άστυ Eur. бегом добраться до города; συνάψαι εις
τον καιρόν Poiyb. прибыть как раз вовремя; 10) вступать,
входить, принимать участие: σ. λόγοισι Soph.
беседовать; ές λόγους ξ. τινί Eur. вступать в беседу с кем-л.
(ср. 3)\ с. εις χορεύματα Eur. бросаться в пляску;
11) охватывать, постигать (λύπη συνάπτει τινί Eur.):
τύχα ποδός ξυνάπτει τινί Eur. счастье благоприятствует
чьему-л. путешествию; 12) вступать в бой, сражаться
Her., Piut.: συνάψω μαινάσι στρατηλάτων Eur. я буду
сражаться, предводительствуя менадами; 13) med.
содействовать, помогать (τινι Eur.): γνώμης Aesch. помочь
в осуществлении плана; 14) med. хвататься,
пользоваться (σ. του καιρού Poiyb.).
συν-απωθ·έω одновременно отталкивать, оттеснять
(υπό του πνεύματος συναπωθεΐσθαι Arst.): του κύματος
συναπώσαντος Luc. ввиду напора волны.
auvapat inf. aor. κ συναιρώ.
συν-άράσσω, amm. συνάράττω 1) сталкивать друг
с другом (συναράσσεσθαι άλλήλοις Luc); 2) расшибать,
разбивать, раздроблять друг о друга (κεφάλας Нот. — in
tmesi): συναράξαι τοις όδουσιν Luc. раздробить зубами,
разгрызть; συναραχθέντων των πλοίων Her. так как суда
были разбиты; 3) сокрушать, разрушать (πόλιν Eur.);
4) сталкиваться друг с другом (συναράττοντες άνεμοι
Arst.).
°συν-άρέσκω тж. impers. также нравиться (ουδέ ξυ-
νήρεσκέ μοι Хеп.): οι μη συναρεσκόμενοί τινι Sext.
недовольные чём-л., несогласные с чем-л.
συνάρηρα ион. pf. к *συνάρω.
σύν-αρθ·ρος 2 грам. сопровождаемый
грамматическим членом.
98 Древнегреч.-русский словарь