Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συν-
— 1546 —
συνάγω
в переводе опускается при творительном
инструментальном): συν τεύχεσι Нот. оружием; συν νεφέεσσι καλύ-
ψαι Нот. окутать облаками; συν τη βία Хеп. силой; συν
τω δικαίω και καλώ Хеп. правдой и честностью; 4) (при
обозначении времени) с, со: συν τω χρόνω προϊόντα Хеп.
с течением времени; άκρα συν εσπέρα Pind. поздним
вечером; 5) в соответствии с, согласно (σί)ν τω νόμω Хеп.).
συν-, староатт. ξυν-, перед γ, κ, ξ α χ — συγ- и
ξυγ-, перед β, μ, π, ψ и ψ —συμ- и ξυμ-, перед σ
с согласным и ζ— συ- и ξυ- приставка со знач.:
1) совместности действия, соучастия (συμπάσχω);
2) собирательности (σύμφυτος, σύνδυο); 3)
одновременности (σύγχρονος); 4) завершённости, полноты
действия (συγκαλύπτω).
συν-άβολέω встречаться (τινι Babr.).
συν-άγάνακτέω вместе сердиться, негодовать,
огорчаться Men., Luc: σ. τινι έπί τινι Poiyb. разделять чьё-л.
негодование на кого (что)-л.
συν-αγάνάκτησος, εως ή совместное огорчение:
ή περί τίνος σ. Arst. участие (сострадание) в чём-л.
συν-αγάπάω вместе любить: σ. τινί τίνα Poiyb.
разделять с кем-л. любовь к кому-л.
συν-άγγελος ό товарищ-вестник, другой из гонцов
Her.
συν-αγγ£α ή узкое мес(го, теснина Babr.
°συν-αγείρω (aor. συνέγειρα — эп. ξυνάγειρα) 1)
собирать, созывать (έκκλησίην Her.; τους Έλληνας
απαντάς Arph.): συναγειρόμενοι α συναγρόμενοι Нот.
собравшиеся; σ, πολύν βίοτον Нот. накапливать большие
богатства; κτήματ', δσα ξυναγείρατο Нот. имущество,
которое он нажил; σ.« εαυτόν Piat. собираться с силами,
приходить в себя; ή θρασύτης ξυνηγείρετό μοι Piat. я
воспрянул духом; 2) набирать, снаряжать (στόλον Her.;
στρατόν Хеп.); 3) устраивать, учреждать (τόνδε τον
αγώνα Lys.).
συν-άγελάζρμαι собираться в стада, жить стаями
Poiyb., Sext.: οι ίχθύες συναγελάζονται μετ' αλλήλων Arst.
рыбы собираются в стаи; σ. τινι Piut. присоединяться
к кому-л.
συν-άγελασμός о 1) собирание в стада, стадная
жизнь Piut.; 2) толпа, сборище или группа (συναγελασμοι
παίδων Piut.).
συν-άγελαστικός 3 живущий стаями, стадный Arst.
συνάγερθ·εν Theoer. 3 л. pl. aor. pass. κ συναγείρω.
συν-άγκεία ή долина, ущелье Poiyb., Diod. etc.
°συν-άγνϋμ& (только эп. aor. 1 συνέαξα) 1) ломать,
сокрушать (το έγχος, τάς νήας Нот.); 2) растерзывать
<έλάφοιο τέκνα Нот.).
συν-άγοράζω 1) скупать (τον σΤτον πάντα Arst.);
.2) вместе проводить время на рыночной площади (συμ-
;πίνειν και σ. Piut.).
°συν-άγορεύω (fut. συνερώ, aor. συνεΐπον, pf. συ-
^νείρηκα) соглашаться, присоединяться, подтверждать,
поддерживать: σ. τινί Thuc, Lys., Хеп. присоединяться
к чьему-л. мнению, isoer. поддерживать (одобрять)
что-л.; σ. τι Хеп. высказываться в пользу чего-л.; σ.
τινί τι Thuc. вместе с кем-л. защищать что-л.
συν-αγρεύω охотиться в одно и то же время, сразу
(και κυσί και καλάμοις Anth.).
συν-αγρίς, ίδος (ίδ) ή синагрида (род морской
рыбы) Arst.
συναγρόμενος эп. part. aor. 2 med. κ συναγείρω.
συν-άγυρμός о собирание, накопление (φρονήσεως
Piat.).
συν-άγυρτος 2 (α) собранный: ύδωρ συνάγυρτον Piat.
собранная (дождевая) вода.
συν-άγχη ή воспаление горла или ангина Piut., Luc.
°συν-άγω (impf, συνήγαγον — дор. συναγον, эп. σύνα-
γον; aor. 1 συνήξα, pf. συνήχα и συναγήοχα; pass.: aor.
συνήχθην, pf. συνηγμαι — дор. συναγμαι) 1) собирать
(καρπούς Poiyb.; νεφέλας Нот.; τινάς ές Ινα χώρον Her.):
σ. τάς εισφοράς Arst. собирать поступления, доходы; σ.
το ελαιον εν άγγηΐοις Her. сливать оливковое масло
в сосуды; α. εαυτόν Piut. собираться с силами; 2)
сводить вместе (τους έαλωκότας Хеп.): Έλληνας εις εν και
Φρύγας ξ. Еиг. сталкивать греков с фригийцами; 3)
свозить, (отовсюду) доставлять (τα χρήματα έκ των
αγρών Хеп.): ορκια πιστά θεών σ. Нот. приводить
жертвенных животных для освящения договоров; 4)
собирать, созывать (το δικαστήριον Her.; την έκκλησίαν
Thuc): συνήχθησαν εις την αύλήν ντ они собрались во
дворе; 5) привлекать, навлекать (φθόνον τινί Dem.);
6) сочетать, соединять, связывать (τινά τινι Хеп.; το
άρρεν προς το θήλυ Arst): σ. ανθρώπους εις κηδείαν Хеп.
соединять людей узами родства; 7) сваливать в одну
кучу (τά κάλλιστα τοις αίσχίστοις Aeschin.); 8)
учреждать, устраивать (γάμους Хеп.; πανηγύρεις isoer.;
συσσίτια Piat.); 9) устраивать, строить (τον κοινόν βίον
Piat.): σ. έκ δικαίων τον βίον Меп. строить жизнь на
честных делах; 10) набирать, снаряжать (τριήρεις και
πεζήν στρατιάν isoer.); 11) сближать, смыкать (τά κέρατα
Her.): σ. τά τέρματα Her. (о реках) соединяться устьями;
12) стягивать, свивать: σ. τάς όφρυς Soph. хмурить
брови; σ. άμμα Piat. стягивать узел; σ. τά όμματα или
βλέφαρα Arst. щуриться; ό όφις συνάγει εαυτόν Arst.
змея свивается; 13) суживать (την διώρυχα Her.; την
πόλιν Poiyb.): σ. πρωρην Her. заострять' носовую часть
корабля; εις οξύ συνηχθαι Arst. суживаться,
заостряться; σ. τά ώτα Хеп. навострять (настораживать) уши;
14) стеснять: συνηγμένος ταις ύλαις τόπος Poiyb.
местность, ограниченная отовсюду лесами; ξ. (τους
πολεμίους) ές ολίγον Thuc. запереть противника на
небольшом пространстве; συναχθήναι τη σιτοδεία Poiyb.
терпеть недостаток в хлебе; συνάγεσθαι υπό του λιμού
Poiyb. страдать от голода; 15) (о боевых действиях)
завязывать, начинать (έριδα "Αρηος Нот.; πόλεμον isoer.):
σ. εις χείρας Piut. вступать в рукопашный бой; 16)
составлять, сочинять: βουλήν σ. πολέμοιο Batr. составлять
план войны; τάς πράξεις τάς εν τοΤς πολέμοις σ. isoer.
описывать военные подвиги; σ. υπόμνημα των γερνό-