Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συμπέσσω — 1539 — σύμπλεκτος
συμ-πέσσω, amm. συμπέττω (fut. συμπέψω) 1) раз- Ι
варивать, размягчать (υπό της θερμότητος Arst); 2)
переваривать (ή τροφή συμπέττεται Arst.); 3) нагревать
или кипятить (θάλαττα συμπεττομένη Arst.); 4)
высиживать (sc. τα ωά Arst.).
συμ-πέτομαο лететь одновременно или вместе Luc.
°συμ-πήγνϋμο (fut. συμπήξω; дор. aor. συνέπαξα; pf.
2 в знач. pass. συμπέπηγα) 1) сгущать, уплотнять (γάλα
Нот.); 2) делать твёрдым: τόσυμπαγέν έκ δρόσου γενόμενον
piat. замёрзшая роса; 3) слаживать, складывать, строить
(τάφον Eur.): σ. σύριγγα Theoer. мастерить свирель; 4)
сколачивать, сбивать (sc. ξύλα Piut.; το άρμα Luc).
°σύμ-πηκτος 2 1) сколоченный, сложенный,
построенный (εκ τίνος Her.); 2) плотный, твёрдый (πλαίσια
Arph. — ν. Ι. ξυμπτυκτος).
σύμ-πηξις, εως ή 1) сгущение, уплотнение (του
ύγρου Arst.); 2) плотность (των αρμών Piut.); 3)
сплочённость, тж. связь, близость (ένότης και σ. Piut.); 4)
сочетание (αρχής και δυνάμεως Piut.).
°συμ-ποέζω 1) сжимать, сдавливать (τι ταΐς χερ-
σίν Piat.): τα συμπιεζόμενα Хеп. сокращающиеся органы;
2) приглаживать (τάς τρίχας Piat.); 3) прижимать (χείλεα
χείλεσι Anth.).
συμπίεσις, εως ή сжимание, сжатие Piat.
συμποεσμός 6 Arst., sext. = συμπίεσις.
συμπίλατοκός 3 дор. = *συμπιλητικός.
°συμ-πϊλέω 1) сбивать в плотную массу, сваливать:
κόμη συμπεπιλημένη Luc. спутанные (доел: свалявшиеся)
волосы; πορφύρα συμπεπιλημένη Piut. уплотнённая
пурпурная ткань; 2) сбивать в кучу, сдавливать: συμπιλού-
μενοι προς αλλήλους Piut. прижатые друг к другу
(солдаты Пирра); 3) сгущать, уплотнять: σ. το μέσον τινός
Piat. уплотнять середину чего-л.
συμ-π(λησις, εως (πι) ή уплотнение, сгущение
Arst., Piut.
«συμ-πϊλητοκός, дор. συμπϊλατοκός 3
уплотняющий, сжимающий (το ψυχρόν Piat.).
*συμ-π£πρημι сжигать (τι [-mt. — ν. Ι. κ έμπίπρημι).
°συμ-πίνω (ι) пить вместе, принимать участие
в попойке (μετά τίνος Her., Arph., παρά τινι Хеп. и τινί
Piat., NT): συμπίεσθε ή ου; Piat. будете вы пить со мной
или нет?
°συμ-«ίπτω (fut. συμπεσοΰμαι, aor. 2συνέπεσον, pf.
συμπέπτωκα) 1) вместе падать, сразу обрушиваться:
συν δ' Ευρός τε Νότος τε πέσον Нот. сразу ринулись
Эвр и Нот; σ. ες τίνα Her. (о гневе) обрушиваться на
кого-л.; 2) бросаться друг на друга, сталкиваться: σύν
ρ'έπεσον λείουσιν έοικότες Нош. они бросились друг на
друга подобно львам; τα στρατόπεδα συμπεσόντα Her.
устремившиеся друг на друга войска; σ. τινί Хеп., Soph.,
Poiyb. и προς τίνα Thuc., Piut. или σ. εις άγώνά τινι Soph.
вступать в бой с кем-л.; ξυμπεσούσης νηΐ νεώς Thuc.
когда один корабль завяжет сражение с другим;
3) наталкиваться, попадать, оказываться: σ. κλυδωνι
Eur. попадать в бурное течение; τοις κακοΐς σ* Soph. J
становиться жертвой несчастий; άσιτίησι συμπεπτωκώς
Her. изголодавшийся; σ. τω φόνω Soph. пасть от руки
убийцы; 4) (одновременно) случаться, приключаться;
(ασθένεια τις αύτω συνέπεσεν Piat.): και τόδε έτερον συνέ-,
πέσε γενόμενον Her. случилось ещё и вот что; συνέπιπτε,
τοιούτο, ώστε... Her. вышло так, что...; και τόδε άλλο
(τοΐσι Πέρσησι) ώδε συμπέπτωκε γίνεσθαι Her. у персов
сложился вот ещё какой обычай; το συμπεσόν Arst. и
τα συμπίπτοντα Eur., isoer. сложившиеся обстоятельства;
προς το συμπίπτον Хеп. смотря по обстоятельствам;
τοιούτων καιρών συμπεσόντων Lys. при таких
обстоятельствах; 5) совпадать, согласоваться: συμπεσέειν τούτοισι
και τόνδε τον λόγον Her. (говорят, что) с этим
согласуется следующий факт; εις ταύτόν σ. Piat. сводиться
к тому же (самому); έμοί συ συμπέπτωκας ές ταύτόν
λόγον Eur. твоё мнение сошлось с моим; 6) валиться»
обваливаться, рушиться (ή οικία ξυνέπιπτεν Хеп.; πόλις·
υπό σεισμού ξυμπεπτωκυϊα Thuc); 7) смешиваться,
спутываться: σ. έπ' αλλήλων Piat. перемешиваться друг
с другом; 8) встречаться, пересекаться Arst.: αί πλευραί
συμπίπτουσαι προς άλλήλας Poiyb. взаимно
пересекающиеся стороны (треугольника); ό "Ασσος συμπίπτων τω
Κηφισω Piut. (река) Асе, впадающая в Кефис; 9)
падать, бросаться ниц (σ. τινι προς τα γόνατα Poiyb.);
10) гибнуть, умирать: το σώμα συμπεσόν Piat. мёртвое
тело; 11) проваливаться, вваливаться: οι οφθαλμοί συμ-
πίπτουσιν Arst. глаза становятся впалыми; μυκτηρες
συμπεπτωκότες Хеп. втянутые ноздри (у лошади).
συμ-ποστόομαο подтверждать (τό δόγμα Sext.).
°συμ-;^τνω 1) устремляться друг на друга
сталкиваться: βοα κλύδων ξυμπίτνων Aesch. сшибаясь, ревут
волны; 2) встречаться, сходиться: εις εν σ. Aesch. свот
диться к одному; εις ταυτόν σ. τινί Eur. как раз в этот
момент повстречаться с кем-л.; 3) случаться,
приключаться, выпадать на долю (τινί Eur.).
συμ-πλάζομαι Soph. = συμπλανάομαι.
συμ-πλανάομαί 1) совместно блуждать, вместе
странствовать Piut.: παρακολουθεί και σ. τινι Diod.
сопровождать кого-л. в (его) странствиях; 2) вместе
заблуждаться: σ. ταΐς άγνοίαις τινός Poiyb. быть
введённым в заблуждение чьей-л. неосведомлённостью.
σύμ-πλάνος 2 вместе блуждающий,
сопровождающий в странствиях: κώμων σ. νρξ Anth. ночь, спутница
пирушек.
°συμ-πλάσσω, amm. συμπλάττω 1) лепить Arst.
σ. γα-ίης Hes. лепить из земли (глины); σησαμή £υμ-
πλάττεται Arph. готовится (свадебный) кунжутный
пирог; 2) совместно придумывать, сочинять Aeschin., Dem.;
συνομολογεί^ και σ. Piat. придумывать общими усилиями»
συμ-πλάτάγέω хлопать, всплескивать (χερσί Нош.).
συμ-πλείονες (л ονα) pl. многие Arst. .
συμ-πλεκτ:κός 3 1) сплетающий, занимающийся
переплетением Piat.; 2) грам, соединительный (δεσμά;
Diog. L.).
σύμ-πλεκτος 2 сплетённый вместе (τινι Anth.).
97*