Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συγχαρίζομαι — 1526 — συγχ^ρέω
νος Хеп. радоваться чьему-л. благополучию; 2)
поздравлять (σ. τινί τίνος Dem. и τινί έπί τινι Poiyb.).
συγ-χάρίζομαο быть милостивым, благосклонным:
το συγκεχαρισμένον Piut. благосклонность, ласковость.
συγ-χείλία& αϊ углы рта Arst.
συγ-χεο[ΐάζομα6 вместе переносить зимние холода
Arph.
συγ-χείρίζω совместно руководить (σ. τινι τα κατά
τήν βασιλείαν Poiyb.).
συγ-χεοροπονέω помогать трудом своих рук,
трудиться вместе (τινι Luc).
συγ-χειρουργέω совместно совершать (τα ιερά isae.).
°συγ-χέω {impf, συνέχεον — эп. σύγχεον, aor. συνέ-
γεα — эп. σύγχεα и συνέχευα) 1) сливать воедино,
соединять (τα διακεκριμένα Piat.); 2) смешивать (τάς
ψήφους isae.); 3) приводить в замешательство,
спутывать (τάς τάξεις Poiyb.); 4) запутывать, спутывать (τους
στήμονας Piat): ηνία σύγχυτο Нот. поводья спутались;
ή φωνή συγκεχυμένη Diod. нечленораздельные звуки;
5) разрушать, уничтожать (τους τάφους Her.; δώμα Eur.;
συγχεΓ πανθ' ό χρόνος Soph.); 6) сводить на нет, делать
напрасным (πολύν κάματον Нот.); 7) стирать,
изглаживать (τά γράμματα Eur.): συγκεχυμένον μέλαν Arst.
полустёртое чёрное пятно; 8) смущать, ставить в тупик
(θυμόν Нот.; τινά Her.; συν δε γέροντι νόος χύτο Нот.): τί
συγχυθεισ' εστηκας; Eur. отчего ты в смущении
остановилась?; 9) нарушать (όρκους Eur.; τά νόμιμα Her.);
10) расстраивать, потрясать, подрывать (τήν πολιτείαν
Dem.); 11) опрокидывать, переворачивать (άνω κάτω τά
πάντα Eur.); 12) разжигать, возбуждать (πόλεμον Poiyb.;
τον όχλον NT).
συγχίς, ίζος (ιδ) ή синхида (род обуви) Anth.
συγ-χορδία ή стройность, гармоничность (πηκτίδος
Soph.).
συγ-χορευτής, ου о участник пляски, танцор Хеп.,
Plut.
συγ-χορεύτρια. ή участница пляски, танцовщица
Arph.
συγ-χορεύω 1) участвовать в пляске, вместе
плясать Arph.; 2) входить в состав хора Arst., Piut.
συγ-χορηγέω 1) оказывать помощь, помогать (τινι
Poiyb.): τοις γάμοις τινός σ. Piut. помогать в покрытии
расходов на устройство чьего-л. брака; 2) доставлять
(τροφάς τινι Piut.); 3) делать подарки, дарить, одарять
(αφειδώς Piut.).
συγχορηγός ό доел, участник в расходах (по хоре-
гии), перен. соучастник, пособник Dem.
σύγ-χορτος 2 сопредельный, смежный, соседний: σ.
τινι Aesch. или τίνος Eur. соседствующий с чем-л.
συγ-χόω Her., хеп. = συγχώννυμι.
συγ-χράομαο 1) одновременно или совместно
пользоваться: σ. τινι προς τι Poiyb. пользоваться чем-л. для
чего-л.; 2) брать взаймы (τι παρά τίνος Poiyb.); 3)
общаться (τισι NT).
συγχρήσομαο/ί^. κ συγχράομαι.
συγ-χρονίζω быть (чьим-л.) современником, жить
в одно время (συνεχρόνισε Ηρόφιλος Διοδώρω Sext.).
σύγ-χροος, стяж. σύγχρους 2 1) доел,
одноцветный, перен. единообразный (sc, οδός Poiyb.); 2) гладкий,
без пятен, чистый (ψυχή Piut.).
συγ-χρώζομα& принимать тот же цвет: σ. τινι Diod.,
Piut. принимать цвет чего-л.
συγχρωτίζομαι Diog. l. = συγχρώζομαι.
συγχύνω ντ = συγχέω 8.
σύγχΰσος, εως ή 1) слияние, смешение (sc. των
χυμών Piut.); 2) стирание, сглаживание (όρων Piut.); 3)
разрушение, уничтожение (δόμων Eur.; sc. κόσμου Piut.): σ.
βίου Eur. гибель; 4) смущение, смятение (έπλήσθη ή πό-
λις της συγχύσεως ντ): σύγχυσιν εχειν Eur. быть
смущённым; σ. ομμάτων Eur. смущённый взгляд; 5)
нарушение (των σπονδών Thuc.; όρκίων Piut.).
συγ-χυτικός 3 способный нарушить: το ψυχρόν
αφής συγχυτικόν (sc. έστιν) Piut. холод притупляет
осязание.
σύγχδτο 3 л. sing. aor. 2 pass. κ συγχέω.
συγ-χωνεύω сплавлять Dem.: χρυσίον συγκεχωνευμέ-
νον Piut. золото в слитках.
συγ-χώννϋμ& и συγχέω (fut. συγχώσω; pf. pass.
συγκέχωσμαι) 1) засыпать землёй, заваливать (τους
τάφους, τα ύδατα Her.); 2) насыпать, возводить (το μνήμα
Piut.); 3) зарывать, хоронить (τους νεκρούς εις το φρέαρ
piut.); 4) срывать, разрушать (τά τείχεα καΐ τά
οικήματα Her.); 5) смешивать: σ. κδμα πόντου τών τ' άστρων
διόδους Aesch. смешивать морские валы с путями звёзд,
т. е. ставить весь мир вверх дном.
°συγ-χωρέω (fut συγχωρήσω и συγχωρήσομαΟ
1) сближаться, сходиться, встречаться Arst.: πέτραι συγ-
χωρουσαι Eur. = αϊ Συμπληγάδες; σ. γνώμη μια Eur.
приходить к единому мнению; 2) приходить к соглашению,
договариваться: ξυγχωρήσαντες προς 'Αθηναίους Thuc.
договорившись с афинянами; ξυγχωρήσαι άλλήλοις Thuc.
прийти к взаимному соглашению; ή συγχωρηθεΐσα
ήμερα Dem. обусловленный срок; τά συγκεχωρημένα υπό
πάντων Piat. общепризнанные положения; 3) уступать
дорогу или давать место (τινι Arph.); 4) делать
уступку, уступать, соглашаться (ανάγκη Eur.): σ. τί τινι Her.,
isoer. уступать кому-л. в чём-л.; τούτων συγχωρηθέντων
Хеп. по принятии этих условий; τοις ευ λεχθεισι λόγοις
σ. Eur. уступать разумно сказанным словам; σ. τινι
της ήγεμονίης Her. уступить кому-л. первенство; το
συγκεχωρηκός Dem. уступчивость; σ. τή γνώμη Thuc.
присоединяться к данному мнению; σ. τήν είρήνην τινί
Хеп. соглашаться на мир с кем-л.; προς πάντα τολμαν
συγχωρήσαι Piut. отважиться на всё; τοις νόμοις και τη
τών άλλων βουλήσει σ. Dem. подчиняться законам и
воле остальных; εγώ συγχώρησα αληθή σε λέγειν Piat. я
признал, что ты говоришь правду; όπη αν ξυγχωρή
Thuc. как бы ни сложились обстоятельства; ει συγχω-
ροίη (ν. Ι. έγχωροίη) Хеп. если бы это оказалось
возможным.