Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
συγκοινώνέώ
— 1524 —
συγκριτός
συγ-κοονωνέω иметь (в чём-л.) долю, участвовать
(τίνος Dem. и τινι NT).
συγ-κοινωνός ό сообщник, соучастник (τίνος и εν
τινι NT).
Ι σύγ-κοοτος 2 1) любовный (φίλτρα Anth.); 2)
сопутствующий (и) на ложе (δάκρυα Anth.).
II σύγκοοτος о и ή разделяющий ложе Pind., Piut., Anth.
συγ-κολάζω помогать наказывать (τινί τίνα Piat).
συγκολλά adv. Soph. = συγκόλλως.
συγ-κολλάω 1) склеивать (τι εις ταύτό Piut.; τινι τι
Luc.; τα μέρη του πηλού συγκολλαται Arst.); 2) собирать,
компилировать (περιλείμματα έκ του λόγου* Piat.;
μαρτυρίας Arph.).
συγ-κολλητής, ου о собиратель, составитель,
сочинитель (ψευδών Arph.).
συγ-κόλλως 1) крепко, прочно (κολλαν τι έπί τινι
Anth.); 2) в точном соответствии, в полном согласии:
σ. έχειν Aesch. точно соответствовать, вполне
подходить; σ. έμοί Aesch. точно по-моему.
συγ-κολυμβάω плавать вместе Diog. l.
°συγ-κομΐδή ή 1) сбор, уборка (των έκ γης καρπών
Piat., Arst.; σίτου Xen., Poiyb.); 2) переселение, наплыв
(έκ τών αγρών ές το άστυ Thuc).
°συγ-κομίζω тж. med. 1) собирать (τον έκκεχυμέ-
νον οΐνον Her.): τών καρπών συγκεκομισμένων Her. после
уборки плодов; 2) свозить, доставлять (τον σιτον ές
την άγορήν Her.); 3) накапливать, нагромождать (κάλ-
λιστον κτήμα Xen.; τη μνήμη τι Luc): συγκομίζεσ&αί τι
προς εαυτόν Xen. накапливать что-л. для себя самого;
4) доставать, получать, приобретать: έλαχίστοις δαπανή-
μασι συγκομίζεσθαι Diod. доставаться ценой ничтожных
расходов; 5) хоронить, погребать (τον νεκρόν Soph.; τον
Στέφανον NT).
συγ-κονοόθ[ΐαι одновременно кататься в пыли, т. е.
бороться (τινι Piut.).
συγ-κοπή ή 1) рубка, сечка, измельчение (корма)
Piut.; 2) синкопа (опущение одной или более букв):
κατά συγκρπήν καλεΐσθαι Piut. именоваться в
сокращённом (стяжённом) виде (напр., έμβηναι ем. εντός βηναι).
σύγκοπος 2 лишившийся чувств: σύγκοπον γενέσθαι
Diod. упасть в обморок.
. συγ-κόπτω 1) разрубать, изрезывать (κόσμον Xen.);
2) уничтожать, сносить, разрушать (sc. τάς γέφυρας
Her.): πολλαί φιλίαι συνεκόπησαν Luc. много
дружественных связей распалось; 3) избивать, сечь (τινά Lys.,
Piat., Arst.): συγκεκομμένος τοις νάρθηξιν Xen. избитый
палками; 4) изматывать, изнурять: συγκεκομμένος υπό
τών πρώτων αγώνων Piut. измотанный прежними
сражениями.
συγ-κορυβαντιάω доел, вместе корибантствовать,
перен. быть охваченным одинаковым энтузиазмом Piut.
συγ-κόρυφος 2 соединённый вершиной (κώνοι Arst.).
συγ-κοσμέω 1) делать краше, облагораживать (τίνα
Xen.); 2) приводить в порядок, упорядочивать,
устраивать Arst.
συγ-κουφίζω 1) делать легче, облегчать (βάρος τι
Sext.); 2) поддерживать (для облегчения), приподнимать
(τινά Luc).
συγ-κράδαίνω сотрясать (τι Arst.).
σύγ-κραμα, ατός τό смешение, смесь Arst., piut.
συγ-κραμάτ&κός 3 смешанный, спутанный (δνειροι
Piut.).
°σύγ-κρασ&ς,ι εως ή смешение, смесь (τών
χρωμάτων piat.): ή ές τους ολίγους και τους πολλούς ξ. Thuc.
средняя форма между властью немногих и господством
масс; σ. και κοινωνία Piut. тесное общение.
συγκρατέον ad], verb. κ συγκεράννυμι.
συγ-κράτέω 1) держать вместе, сосредоточивать
(τό μαχιμώτατον της δυνάμεως piut.); 2) содержать
в себе, обволакивать, окружать (τι Piut.); 3)
удерживать в себе, задерживать, затаивать (τους απορρήτους
λόγους piut.).
σύγ-κράτος 2 [ad], verb. κ συγκεράννυμι] 1)
смешанный Luc; 2) крепко соединённый, тесно связанный
(ζεύγος Eur.).
συγ-κρατύνω (υ) делать крепким, твёрдым (τον κέ-
ραμον Piut). .
συγ-κρη{ΐνίζω свергать, сбрасывать, pass.
проваливаться, падать Poiyb.
συγ-κρητισμός о синкретизм, примирение
враждующих сторон для борьбы против общего врага Piut.
σύγ-κρΐμα, ατός τό составное тело, сложное
образование (έκ τών πρώτων σωμάτων Piut).
συγ-κρίνω (Χ) 1) слагать, составлять, собирать,
соединять (εις εν Arst): τα συγκρινόμενα και διακρινόμενα
Arst элементы, соединяющиеся и (вновь)
рассеивающиеся; τό έξ ου συνεκρί&η Piut то, из чего образовалось
(сложное тело); 2) сгущать, уплотнять (την άτμίδα εις
ύδωρ Arst); 3) сопоставлять, сравнивать (τι προς τι Arst,
τί τινι Piut., Anth. α εαυτόν τισι NT); 4) сличать,
исследовать (τάς αποφάσεις τινός Poiyb.); 5) соизмерять (τί
τινι NT и τινά τινι Anth.): συγκριθηναί τινι Diod.
меряться с кем-л. (силами).
σύγ-κρΐσος, εως ή 1) сложение, соединение (σ. και
διάκρισις Piat, Arst); 2) составное тело, сложное
образование Arst; 3) сопоставление, сравнивание, сравнение
(τινός τινι Poiyb.): αϊ προς άλληλα συγκρίσεις Arst
взаимные сопоставления; συγκρίσει Babr. по сравнению,
сравнительно.
συγκρατέον ad], verb. к συγκρίνω.
συγ-κρΐτ&κή ή (sc. τέχνη) искусство соединения Piat
συγ-κρΐτικόν τό грам. сравнительная степень.
Ι συγ-κρΐτικός 3 1) складывающий, собирающий,
соединительный Piat, Arst; 2) сложный, составной (σώματα
Sext); 3) сравнивающий, сравнительный Piut: ό σ.
τρόπος грам. сравнительная степень.
II συγκριτικός ό (sc. τρόπος)4 piut. = συγκριτικόν.
συγ-κρΐτοκος по сравнению, сравнительно Diog. l.
συγ-κρΐτός 3, ν. Ι. σύγκρΐτος 2 [ad], verb. к
συγκρίνω] сравнимый (τινι Poiyb.).