Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μετονομάζω
1088 —
μετρίως
μετ-ονομάζω называть другим именем,
переименовывать (τάς φυλάς Her.): εκ των αίγέων αιγίδας
μετονόμασαν Her. по козьим шкурам (свои щиты греки и)
назвали эгидами; καινώς μετωνομασμένον piat. вновь
созданное словечко.
μετέπΐν adv. Soph. = μετόπισθε Ι.
Ι μετ-όπισθ-ε(ν) adv. 1)' сзади, позади (μη τις μ.
-μιμνέτω Нот.); 2) впоследствии, после (και παίδων παϊ-
,δες, τοί κεν μ. γένωνται Нот.).
II μετόπ&σθ·ε(ν) praep. cum gen. сзади, (вслед) за
,("Ατης Нот.): μ. νεός Нот. позади корабля.
μετ-οπωρΐνόν adv. осенью Hes.
μετ-οπωρΐνός 3 осенний (χρόνος Хеп.; νύκτες Thuc.;
.μέλι Arst.).
μετ-6πωρθν τό осень Thuc, Arst.
μετορμιξ- ион. = μεθορμιζ-.
μετ-όρχιον τό полоса между двумя рядами деревьев
или насаждений, аллея Arph.
μετ-ουσία ή тж. pl. 1) участие (έορτης Arph.);
2) пользование, обладание (αϊ της ισηγορίας και αϊ της
ελευθερίας μετουσίαι Dem.): μ. του πεδίου Хеп. воен.
господство (преобладание, превосходство) в открытом поле.
μετ-οχά ή дор.= μετοχή.
μετ-οχή, дор. μετοχά ή 1) участие,
(сопричастность: κατά μετοχήν Arst. в силу причастности; 2)
общность, сообщество (τις γαρ μ. δικαιοσύνη και ανομία;
NT; έκκληΐειν της μετοχής την πόλιν Her.); 3) грам.
причастие.
μετ-οχικόν τό грам. причастие Sext.
μετ-οχλίζω (эп. aor. μετόχλισσα) (с помощью рыча-
.га или с напряжением сил) сдвигать, отодвигать (όχηας
.θυράων, λέχος Нот.).
Ι μέτ-οχος 2 участвующий, (со)причастный (τέχνης
piat.): μ. είναι ελπίδων Eur. разделять (чьи-л.) надежды.
II μέτοχος о сообщник, со(участник) (της σύμφορης
.«er.; του φδ^ου Eur.).
μετρέω 1) мерить, измерять (την γην σταδίοισι Her.):
μακροί αν μετρηθεϊεν χρόνοι Soph. долгие времена
пришлось бы отмерить, т. е. давно это было; 2)
отмеривать (χόρτον πώλοισι Eur.; τον σΐτόν τινι Dem.; έν ω
μετρώ μετρειτε μετρηθήσεται ύμΐν NT): τον σΐτον μετρει-
σθαι Piut. получать свой хлебный паёк; 3) перен.
измерять, оценивать, определять (τάγαθά Piat.; την εύδαιμο-
νίαν τη γαστρί Dem.); 4) перен. проходить, проезжать,
переплывать (πέλαγος Нот.; κύματα Anth.); 5) med.
отыскивать, высматривать (ίχνη τινός Soph.).
μέτρημα, ατός τό 1) отмеренное расстояние,
участок, площадь (μ. μυρίων πωδών αριθμόν Eur.); 2) доля,
порция (βακχίου Eur.); 3) воен. паёк (πυρών piut.); 4) воен.
жалованье Poiyb.
μέτρησις, εως ή тж. pl. измерение, обмер (sc. της
χώρης Her.; αϊ μετρήσεις δσα έχει μήκη και πλάτη και
βάθη piat.).
μετρητής, οΰ ό 1) производящий измерения piat.;
2) (тж. άμφορεύς μ.) метрет (атт. мера жидкостей,
содержащая 12 χόες или 144 κοτύλαι = 39,5 л) Dem.,
Polyb., NT.
μετρητική ή (sc. τέχνη) искусство измерения piat.
μετρητικός 3 измерительный (μάθημα Piat.).
μετρητός 3 измеримый: τα μετρητά προς άλληλα
Piat. соизмеримые величины; πένθος ού μετρητόν Eur.
безмерная скорбь.
μετριάζω 1) быть умеренным, сдержанным (τινί,
Arst., προς и περί τι Piat., έν τινι Dem. и επί τινι Luc):
διά τό μετριάζειν Arst. благодаря умеренности; μετρίαζί
Soph. будь сдержанным, успокойся; ό μετριάζων (τω με-
γέθει) Arst. средний, нормальный; 2) умерять,
сдерживать (ψυχήν δρκοις Piat.); 3) слабеть, недомогать Men.
μετρικά τά Arst. = μετρική.
μετρική ή (sc. τέχνη) метрика, учение о
стихотворных размерах Arst.
Ι μετρικός 2 метрический, размеренный (ρυθμοί Arst.).
II μετρικός о сведущий в метрике Arst.
μέτρίον τό тж. pl. умеренное количество,
надлежащая мера, (средняя) норма: του μετρίου παρείς Soph. не
довольствуясь средним; μετρίων δέεσθαι Her. просить
немногого; δσον ο'ιόμεθα μ. είναι Piat. то, что мы
считаем достаточным (и необходимым); ένδοτέρω του
μετρίου Piut. в меру; παραιτέρω του μετρίου Хеп. сверх
меры; δσον μ. Хеп. сколько нужно, немного; έπί μετρίοις
Thuc. на умеренных условиях; τά μετρία έπιθεραπεύειν
Thuc. удовлетворять умеренные требования.
μετριθ-πάθ·εΐα (πα) ή сдержанность в страстях,
умеренность, выдержка Piut.
μετριο-παθ·έω быть сдержанным, снисходительным
(τοις άγνοουσι και πλανωμένοις NT).
μετριθ-παθ·ής 2 умеренный в своих страстях,
владеющий собой Diog. L.
μετριοπαθ'&ς умеренно, терпимо Sext.
μετριο-πότης, ου ό пьющий в меру хеп.
μέτριος 3, реже 2 1) средний, среднего роста,
нормальный (άνδρες Her. — ср. 10); 2) обыкновенный,
общепринятый (πηχυς Her.); 3) среднего протяжения (μήκος
Piat.); 4) средней продолжительности или
непродолжительный (χρόνος Piat.); 5) средний, посредственный
(έργα Hes.; ουσία Arst.); скромный, простой (έσθής Thuc.;
σίτος Xen.; βίος Piat.); 6) умеренный, сдержанный (έπος
Aesch.; χάρις Eur.): μ. ες τι Thuc, προς τι Piat. и εν τινι
Хеп. умеренный в чём-л.; 7) сносный, терпимый (άχθος,
κακά Eur.); 8) кроткий, мягкий (προς τους υπηκόους Thuc);
9) подходящий, достаточный (μισθός piat.); 10)
правильный, справедливый (λόγος Хеп.; άνήρ Piat.).—См. тж.
μέτρίον.
μετριότης, ητος ή умеренность, сдержанность, воз-
.держность (των σίτων Хеп.): μ. του μορίου Arst.
соразмерность.
μετρίως 1) умеренно, с тактом (μ. και σωφρόνως
πράττειν piat.); 2) в меру, в надлежащей мере,
достаточно (δεδηλώσθαι Piat.; προειρήσθαι περί τίνος Aeschin.):
ού μ. NT немало, сильно; 3) терпеливо, с выдержкой