Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
-στρόμβώδης
— 1514 —
στυγάνωρ
στρομβώδης 2 Arst. = στρομβοειδής.
στρούθ·εοος 2 воробьиный или страусовый: στροό-
θειον μήλον Anth. воробьиное яблоко (род айвы).
στρουίΗζω чирикать, щебетать Arph.
Ι στρουθ·ίον то воробышек, воробей Arst., NT.
II στρουθ*ίον τό струтий {растение с красящим
соком) Luc.
ΣτρουθΌ-βάλάνοο (βα) οι страусовые или
воробьиные жёлуди (баснословное племя) Luc.
στρουθ-ο-κάμηλος ό страус Diod.
στρουθ·©-κέφάλος 2 с головой воробья или страуса
Plut.
στρουθ-ό-πους 2, £#/*. ποδός с воробьиными лапками,
т. е. с крошечными ступнями (feminae Piin.).
: στρουθ·ός, атт. στρουθΌς о и ή 1) воробей нот.,
Her. etc.; 2) (тж. ό μέγας σ. Хеп., σ. κατάγαιος Her., σ.
Ό Λίβυκός или σ. ό έν Λιβύη Arst.) CTpayc Arph., Luc.
στρουθ·ο-φάγος 2 (α) питающийся воробьями или
птицами (вообще) Diod.
Στρούχατες οι струхаты (одно из шести племён
в Мидии) Her.
Στροφάδες (α) αϊ Строфады (прежде Πλωται, два
островка в Ионическом море) Anth.
στροφαϊος 3 охраняющий дверные запоры (эпитет
Гермеса) Arph.
στροφάλογξ, ογγος (ά) ή вихрь, смерч: σ. κονίης
Нот. крутящийся песок; έν στροφάλιγγι μάχης Anth.
в вихре боя.
στροφάλίζω вращать, кружить: σ. ήλάκατα Нот.
вращать веретено, т. е. прясть; σ. φόβην Anth. трясти
гривой.
στροφάς, άδος (άδ) ad], f кругообразная, круговая
("Αρκτου κέλευθοι Soph.).
στροφεΐον τό 1) свитая верёвка, канат хеп.; 2)
ворот, кабестан Luc.
στροφεύς, έως ό дверной поворотный крюк,
шарнир Arph., Polyb., Luc.
στροφέω 1) [στροφός 5] страдать резями в животе
Arph.; 2) Arph. ν. Ι. = στρέφω.
στροφή ή 1) поворачивание, поворот (sc. του ίππου
Хеп.; στροφάς παντοδαπάς ύπ' οδύνης στρεφόμενος piut.);
2) вращение: έν στροφαισιν ομμάτων έφθαρμένος Eur.
с безумно блуждающими глазами; 3) смена, изменение:
στροφαι ωρών Piat. климатические изменения; 4)
увёртка, уловка (πάσας στροφάς στρέφεσθαι Piat.): ού δεΐ
στροφής! Arph. нечего вилять!; 5) строфа (в греч. трагедии —
песнь хора, исполнявшаяся при его движении слева
направо, в других случаях — метрически связанная часть
поэтического произведения): κατακάμπτειν τάς στροφάς
Arph. сочинять строфы.
στρόφίγξ, δγγος ό 1) стержень вращения (στρόφιγγι
κυκλοόμενος Eur.): γλώττης σ. Arph. бойкость языка;
-2) поворотный крюк, шарнир (οι τών πυλών
στρόφιγγες Piut): σφόνδυλοι οΓον στρόφιγγες Piat. позвонки,
(представляющие собой) как бы шарниры.
στροφών τό [demin. к στροφός] повязка грудная Arph.
или головная Plut.
στροφέ, ιος о ловкач, хитрец Arph.
στροφίς, 15ος (ΐδ) ή [demin. κ στροφός] повязка:
ιμάντων στροφιδες Eur. ремённые путы.
στροφο-δϊνέω (= στρεφεδίνέω) кружить: ύπατοι λε-
χέων στροφοδινουνται Aesch. (птицы) кружатся над
(своими) гнёздами.
στροφός ό 1) перевязь (sc. της- πήρης Нот.); 2)
верёвка Her.; 3) пояс Aesch.; 4) повязка, свивальник нн;
5) КОЛИКИ, резь (в ЖИВОТе) Arph., Arst., Plut, Sext.
Στρύμη (ö) ή Стрима (приморский город во Фра»
KUU) Her., Dem.
Στρϋμονίας, ион. Στρΰμονίης, ου ad] т стримон-
ский, дующий со Стримона (άνεμος Her., Arst, Anth.).
Ι Στρυμόνας 3 СТрИМОНСКИЙ Aesch., Eur.
Η Στρϋμόν:ος о житель берегов Стримона, т. в.
фракиец Her.
Στρϋμών, όνος о Стримон (река на границе Фра»
KUU U Македонии) Heß., Aesch., Thuc, Arst.
στρυφνόν τό тж. pl. Xen., Piat. = στρυφνότης 1.
στρυφνός 3 1) терпкий, вяжущий (χυμός Arst);
2) острый, резкий (όσμαί Arst); 3) угрюмый, мрачный
(ήθος Arph., Arst; άνθρωπος Xen.; τρόπος Piut).
στρυφνότης, ητος ή 1) терпкость, вяжущий вкус
Arst, Piut; 2) угрюмость, мрачность (περί τό ήθος Piut).
στρυφνόω иметь терпкий вкус: τό στρυφνουν πικρόν
Piut терпкая горечь.
στρώμα, ατός τό 1) подстилка, постель Arph., Arst,
Dem., Luc.; 2) покрывало, ковёр Arph., Arst, Piat; 3)
попона, чапрак Xen.; 4) скатерть Arph.
στρωμάτό-δεσμον τό мешок для постельных
принадлежностей Arph., Xen., Piat, Aeschin.
στρωμάτόδεσμος ό Arst, Ptut. = στρωματόδεσμον.
στρωμάτο-φύλαξ, άκος ό хранитель постельных
или столовых принадлежностей (ковров, скатертей и
т. п.) Piut
στρωμνά (α) ή дор. = στρωμνή.
στρωμνή, дор. στρωμνά (α) ή 1) постель, ложе
Pind., Aesch., Thuc, Xen., Eur.; 2) покрывало Xen.
στρώννϋμι и στρωννύω = στορέννυμι.
στρωτήρ, ^ρος ό [στρώννυμι] потолочная балка Arph,,
Polyb.
στρωτής, ου ό раб, ведающий- ложами (спальными
или обеденными) (στρώται θεράποντες Piut).
στρωτός 3 [ad/, verb. κ στρώννυμι] разостланный
или постланный (λέχος Hes., Eur.; φάρη Soph.).
στρωφάω 1) кружить, крутить, вращать (ήλάκατα
Нот.); 2) поворачивать ^πηδάλιον Anth.); 3) pass. ходить
вокруг, обходить, обегать (ανά την πόλιν Her.): άλλη
δε κάλλη δωμάτων στρωφωμένη Soph. носясь (скитаясь)
по всему дому; 4) pass. вращаться, пребывать,
находиться (κατά δη ιούς Нот.; έν νέοις Eur.).
στΰγ-άνωρ, ορός (α) ad], мужененавистнический
('Αμαζόνων στρατός Aesch.).