Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
στοιγρίΐύΖ&ς
— 1508 —
στόμ«
Piut.)'. στοιχειωδέστατος πάντων Arst. самый основной из
всех, наипервейший.
στοιχειωδώς в основном, в главных чертах (λελέχ-
θω Diog. L.).
στοιχείωμα, ατός τό первоначало, первооснова,
Элемент Epicur. ар. Diog. L.
στοιχείωσις, εα>ς ή обучение первоосновам Diog. l.:
αϊ Στοιχειώσεις Первоосновы (название одного аз
сочинений Эпикура).
στοιχειωτικές 3 первичный, элементарный,
основной Diog. L.
στο&χέω 1) воен. выстраиваться или быть
выстроенным в походном порядке: ή εκατοστός στοιχούσα Xen.
выстроенная сотня; 2) следовать: κατά το στοιχούν Arst.
последовательно, по порядку; σ. τινι Poiyb., Sext., NT
следовать кому (чему)-л.
στοιχ-ηγορέω рассказывать (всё) по порядку Aesch.
στοιχη-δόν adv. рядами, в ряд (κεισθαι Arst.).
στοιχίδιον (ιδ) τό небольшой стих, стишок Piut.
στοιχίζω 1) приводить в порядок, упорядочивать
(τρόπους μαντικής Aesch.); 2) расставлять в ряд или
кругом (sc. τάς άρκυς Xen.).
στοίχος ό 1) ряд, линия, вереница (τών αναβαθμών
Her.; οπλιτών Thuc): παραλλάξ και ου κατά στοΐχον Thuc.
вперемежку, а не по прямой линии; έν στοίχοις τρι-
σίν Aesch* в три ряда; έπί στοίχου είναι Arph. стоять
рядами, быть выстроенным в линию; 2) числовой ряд
Arst.; 3) ряд шестов (для расстановки звероловных
сетей) Хеп.
στολά ή дор. = στολή.
στολ-άρχης, ου ό столарх, командующий флотом
Anth.
Ι στολάς, άδος (αδ) ad], перелётный (στολάδες
οιωνοί Eur.).
II στολάς, άδος ή Arph., Xen. ν. Ι. = σπολάς.
στολή, дор. στολά, эол. σπολά ή 1) вооружение,
снаряжение (ναυτικού στρατού Aesch.): πασαν τοξικήν
έχων στολήν Piat. в полном стрелковом снаряжении;
2) вооружённые силы, войско (τό λοιπόν τας στολας Aesch.);
3) одежда, одеяние, костюм (ιππική Arph.; βαρβαρική
Xen.); 4) шкура (θηρός Eur.).
στολΐδόομαι надевать на себя (στολιδωσαμένα νε-
βρίδα Eur.).
στολέδωμα, ατός (t) τό складка (στολιδώματα
λεπτού πέπλου Anth.).
στολΣδωτός 3 ниспадающий складками (χιτών xen.).
στολίζω ,1) сворачивать, убирать (νηός πτερά Hes.);
2) одевать, наряжать (σ. και κοσμειν τίνα Piut.); 3)
украшать, снабжать (νήας σημείοισιν Eur.); 4) оснащать,
вооружать (έστολισμένος δορί Eur.).
στολίον τό одежонка Anth.
στολίς, ίδος (ιδ) ή [στέλλω] 1) одеяние, одежда,
платье (κροκόεσσα Eur.); 2) шкура (νεβρών στολίδες Eur.);
3) полотнище: νηών στολίδες Anth. корабельные паруса;
4) складка, сборка, морщина (πέπλων στολίδες Eur.).
στόλισμα, ατός το снаряжение или одежда Eur.
στολιστήριον τό ризница (помещение при храме,
в котором жрецы одевались сами и убирали статуи
богов) Piut.
στολιστής, ου ό столист (жрец, ведавший священ-
ными облачениями) Piut.
στολμός ό [στέλλω] 1) одеяние, облачение, наряд:
πέπλων μέλανες στολμοί Eur. чёрные одежды; 2) убор: τέκνα
στολμοΐσι νεκρών κρατάς έξεστεμμένα 'Eur. дети с
траурным убором на голове; στεφέων στολμοί Eur. убор из
гирлянд; στολμοί λαίφους Aesch. паруса.
στόλος ό 1) военная экспедиция, поход (κατά
θάλασσαν Her.; Φρυγών ές αίαν Eur.): ό προς "Ιλιον σ. Soph.
поход на Илион; 2) путешествие, поездка (πλευσαι τον
στόλον Soph.; είτε ίδίω στόλω εϊτε δημοσίω χρασθαι Her.):
τεθριπποβάμων σ. Eur. езда на четырёхконной
колеснице; πάλιν τον στόλον ποιεισθαι Xen. совершать обратный
путь; ό οίκαδε σ. Soph. возвращение домой; 3) путь,
направление (τίνι στόλω προσέσχες τήνδε γην; Soph.);
4) свита, сопровождение (σον πολλω στόλω Soph.); 5)
вооружённые силы, войско: στόλον στέλλε ι ν Her.
снаряжать войско; 6) флот (νεών σ. Thuc): σ. χιλιοναύτης
Aesch. флот из тысячи кораблей; 7) толпа, масса
(παίδων, πρεσβυτίδων Aesch.): πρόπας σ. Soph. весь народ;
λόγων σ. Emped. рой слов, т. е. речи; κωπήρης σ. Aesch.
ряды вёсел; 8) придаток, отросток (όμφαλώδης Arst.);
9) стебель, стержень (κέρκου Arst.); 10) (= εμβολον)
острый конец корабельного носа (χαλκήρης Aesch.).
στόμα, эол. στύμα, ατός τό тж. pl. 1) рот, уста:
σ. τό δΤον Aesch. Зевсовы уста; ο'ίγειν σ. Aesch., λύει ν
σ. Eur., isoer. и διαίρειν σ. Dem. открывать рот, т. е.
начинать говорить; κοιμαν σ. Aesch. и σιγ' εχειν σ. Eur.
хранить молчание; σ. (συγ)κλήειν Eur., Arph. закрывать
рот, умолкать; εχειν τινά ανά σ. Eur., διά σ. Arph. и έν
στόματι Her. непрерывно говорить о ком-л. (доел, иметь
кого-л. постоянно на устах); έν τω στόματι λέγειν Arph.
говорить напрямик; πάσι διά στόματος (sc. είναι) Theoer.
быть у всех на устах; άπό στόματος ειπείν Piat. говорить
наизусть или по памяти; έξ ενός στόματος Arph., Piat.
единогласно, единодушно; 2) пасть (sc. θηρών Soph.); 3)
пучина, бездна (σ. πόντιον Eur.): σ. ύσμίνης Нот. жестокая
сеча; 4) яйцевая сторона, лицо: έπί σ. Нот. (прямо) на
лицо или лицом; οι κατά τό σ. Xen. находящиеся
напротив; ό τι ήλθ' έπί σ. Aesch. ар/ Piat. всё, что ни
попадётся; κατά σ. τινός Piat. прямо напротив кого-л.;
άλλήλοισι στρατόν κατά σ. άντιτάσσειν Eur. выстраивать
войска фронтом друг к другу; οι άπό του στόματος Xen.
воины передних рядов; έπί σ. πίπτειν Piut. падать ниц;
5) речь, слова (προπηλάκιζε ι ν σ. τινός Soph.); 6) устье
(ποταμού Нот.); 7) бухта (ήϊόνος Нот.): άκται έν στόματι
προυχουσιν Нот. крутые берега образуют бухту; 8) вход,
выход, проход (του πόντου Her.; έπί τω στόματι του
κόλπου Thuc): έπ' αύτω τω στόματι της εισβολής Arph. у
самых ворот; έπτάπυλον σ. Soph. семивратный проход
(семь ворот Фив Беотийских); 9) речной рукав: τό Πη-