Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
στέφω
— 1501 —
στέλλω
ρους Pind.): δόμος άλα στεγών Aesch. не пропускающее Ι
морской воды судно; δάκρυον όμματ' ούκέτι στέγει Eur.
глаза уже не могут удержаться от слёз; μη στεγόντα
(sc. αγγεία) Eur. дырявые сосуды; оо δυνάμενος σ. δια
λήθην Piat. не могущий (ничего) удержать вследствие
забывчивости; 3) отражать, отбивать (εχθρούς Aesch.;
την έπιφοράν των βαρβάρων Polyb.): σ. τάς πληγάς Arph.
защищать от ран; 4) прикрывать, охранять, защищать,
оберегать (πόλιν Soph.; τα σώματα Xen.); 5)
выдерживать, выносить (βάρος Poiyb.; νόσον Anth.; πάντα NT);
6) прятать, скрывать (υπό σκότω τι Eur.; το αίσχρόν
Soph.): σιγή σ. Soph. умалчивать, хранить в тайне; 7)
содержать в себе, вмещать: σ. πλήρωμα τι Eur. быть чем-л.
наполненным.
στείβω (преимущ. praes. и impf.\ эп. impf, στεΐβον;
pf. pass. έστίβημαι) 1) топтать, попирать (νέκυας Нош.):
κέλευθον ποδί σ. Eur. идти по дороге; 2) втаптывать
(εί'ματα έν βόθροισι Нот.); 3) утаптывать (ποσί τι Anth.):
αϊ στειβόμεναι οδοί Xen. большие дороги; 4) ходить,
бродить (κατά πέτρης κάρηνα нн); мчаться, нестись
(κύνες στείβουσι Eur.).
στεϊλαί in f. aor. κ στέλλω.
στειλειή ή отверстие в топоре (для топорища) Нот.
στεολεοόν τό топорище Нот.
στεολειός о Aesop. = στειλειόν.
στεον-αύχην, χενος adj. узкогорлый (λάγυνος Anth.).
Ι στείνομαο 1) становиться тесным, сужаться: τα
* θύρετρα ευρέα στείνοιτο Нот. широкая дверь стала бы
тесной (для бегущего труса); 2) быть стеснённым,
сбиваться в кучу (στείνοιτο δε λαοί Нот.); 3) быть
наполненным, переполняться, загромождаться: σ. τίνος или
TLvt Нога, быть переполненным чём-л.; 4) быть
обременённым: άρνειός λάχνω στεινόμενος Нот. густо оброс- г
ший шерстью баран.
II ατείνομαι эп. praes. pass. к στένω.
στεονόν τό ион. = στενόν.
στε^νοπορ- 2 ион. = στενοπορ-.
στεονός 3 ион. = στενός.
στεινος, εος τό 1) тесное место, теснота (στείνει
έν αίνοτάτω Нот.); 2) узкий проход, теснина (σ. όδου
κοίλης Нот.); 3) стеснённое положение, гнетущее
состояние, угнетённость (πόνοι και στείνεα нн).
στεινότης, ητος ή ион. = στενότης.
στε^όω ион. = στενόω.
στείνω эп. = στένω.
στενωπός эп.-ион. = στενωπός Ι и II.
στείομεν эп. ( = στώμεν) 1 л. ρ Ι. aor. 2conjct. κ ΐστημι.
στεοπτός 3 (adj. verb. κ στείβω) утоптанный (φυλ-
λάς Soph. — υ. L στιπτός и στρωτός).
Ι στείρα, эп.-ион. στείρη ή [στερεός] мор. стем,
форштевень (верхнее продолжение киля) Ноп&
II στείρα ή [στείρος] 1) яловка (βους σ. Нот.); 2)
бесплодная женщина NT.
στείρη ή эп.-ион. = στείρα Ι.
Στεοροά ή Стирия (дем в атт. филе Πανδιονίς).
Στειριακός 3 стирийский Piat.
Στειροεύς, έως ό стириец, уроженец или житель
дема СтирИЯ Xen., Aeschin., Lys.
Στεΐρις, εως ή Стирей или Стирис (город в юго-
-вост. Фокиде) Piut.
στείρος 3 яловый, бесплодный (ή μόσχος Eur.; δένδρον
Arst).
στείχω (impf. Ιστειχον, эп. aor. 2 εστιχον) 1) идти,
ходить, проходить (κατά όδόν Нот.): σ. πόλιν Aesch. идти
в город; σ. έπί τίνα Her. идти (войной) на кого-л.;
2) входить, вступать (εσω Aesch.): σ. τάν νεάταν όδόν
Soph. отправляться в последний путь; 3) подходить,
подступать (προς πύργους Aesch.); 4) выходить (θύραζε
Нот.; έκ δόμων Soph.): άκτις ή στείχουσα. ηλίου Eur.
исходящий от солнца луч; 5) приходить, прибывать (άπ'
"Αργεος Нот.); 6) уходить, уезжать Soph.: στείχωμεν!
Aesch. уйдём (же)!; 7) восходить, подниматься (προς
ούρανόν Нот.).
στεκτικός 3 защищающий, предохраняющий: τέχ-
ναι ρευμάτων στεκτικαί Piat. искусства,
предохраняющие от (проникновения) влаги, т. е.
домостроительные ремёсла.
στελγίς, ίδος ή Poiyb. = στλεγγίς.
στελεόν τό Babr., Anth. = στειλειόν.
στελεόω снабжать рукоятью: ξυστήρ έστελεωμένος
Anth. скребок с ручкой.
στελεχη-τόμος 2 рубящий стволы, лесорубный (πέ-
λεκυς Anth.).
στέλεχος, εος τό, Dem. ό 1) нижняя часть ствола,
пень Pind., Her., Arst.; 2) бревно, полено Arph., Dem.
στελέω эп. fut. κ στέλλω.
στελίδ^ον (Τδ) τό небольшое топорище Babr.
στέλλω (fut. στελώ — эп. στελέω, aor. έστειλα — эп.
στειλα; pass.: aor. έστάλην с α, pf. εσταλμαι, ppf. έστάλ-
μην) 1) строить (к бою), выстраивать (έτάρους Нот.);
2) снаряжать, готовить, приготовлять (ναυς Thuc.; στρα-
τιήν Her.; στέλλεσθαι προς τι Piat.): έπί θήρας πόθον
στείλασθαι Eur. иметь желание поохотиться; 3) одевать,
наряжать (τινά έσθητι Her.; τινάς ως θεραπαίνας Xen.):
στολήν θηλύν τίνα σ. Eur. одевать кого-л. в женскую
одежду; στείλασθαι βυσσίνους πέπλους Eur. надеть на
себя полотняные одежды; κατά περ Έλληνες έσταλμέ-
νοι Her. вооружённые по-эллински; έσταλμένος έπί πό-
λεμον Хеп. одетый по-военному; 4) отправлять,
посылать (τινά ές μάχην Нот.; τούτων γάρ ει'νεκ' έστάλην
Soph.): έπί τι στέλλεσθαι Her. отправляться за чём-л.;
κατά γην στέλλεσθαι Xen. следовать сухим путём; μ'
ές οίκον σος λόγος στέλλει πάλιν Aesch. твоя речь
отсылает меня обратно домой, т. е. ты хочешь, чтобы я
ушёл; στέλλου! Aesch. уходи!; όμφαλόν γης στέλλεσθαι
Eur. отправиться в центр земли, т. е. в Дельфы; 5)
отправляться, идти (ές άποικίην Her.): την κέλευθον στει-
λαι Aesch. совершить путь; ή όδος εις Ίνδους άγουσα
εις Κόρινθον στέλλει Luc дорога, ведущая в Индию,
лежит через Коринф; 6) преимущ. med, предпринимать,