Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
499 — στατήρ
σταλουργός
σταλουργός 2 дор. = *στηλουργός. Ι
σταλτοκός 3 останавливающий, /я. #. вяжущий,
стягивающий (το ψυχρόν Arst.).
σταλώ aor. 2 conjct. pass. κ στέλλω. |
σταμεν дор. Pind. (= στηναι) inf. aor. 2 κ ιστημι.
στάμίν и στάμίς, ΐνος ό (ΐ; только dat pL σταμί-
νεσσι) корабельное ребро, поперечный брус, шпангоут
Нога.
σταμνίον τό 1) винный сосуд, кружка Arph., Меп.;
2) Sext. == άμίς.
στάμνος О СОСУД, кувшин Arph., Dem., NT.
Ι στάν (и εσταν) эп. 3 л. pL aor. 2 κ ιστημι.
II στάν part. aor. 2 η κ ί'στημι.
στάξ' ( = έσταξε) 3 л. sing. aor. κ ιστημι.
στάς, στασα, στάν part. aor. 2 κ ιστημι.
Ι στασα dop. aor. 1 κ ιστημι.
II στασα part. aor. 2 f κ ί'στημι.
στασιάζω 1) восставать, бунтовать: σ. τινί Her., Xen.
и προς τίνα Xen., Piat., Arst. поднимать восстание
против кого-л.; υπέρ της δημοκρατίας σ. Lys. подниматься Ι
на защиту демократии; σ. έπ' άλλήλοισι Her. и σ. άλ-
λήλοις Xen. затеять распрю друг с другом; το 'Ρήγιον
έστασίαζεν Thuc. Регий был охвачен внутренними
волнениями; 2) спорить, бороться (περί της ήγεμονίης
Her.; σ. έν έαυτοις Piat.): σ. τινι μετά τίνος Arph. бо-/
роться с кем-л. *на стороне кого-л.; ή φυχή στασιάζει
Piat., Arst. душа смятена; 3) возбуждать, возмущать (την
πόλιν Lys.): το έστασιασμένον Sext. находящееся в
смятении, смятенное.
στάσί-αρχος о предводитель восставших, вождь
(βούλαρχος και σ. Aesch.).
στάσιασμός ό восстание, возмущение, бунт Thuc,
Arst., Меп.
στοχαστικός 3 призывающий к восстанию,
мятежный (λόγοι Aeschin.).
στάσοαστικώς бунтарски, мятежно, как повстанцы:
σ. έχειν Piat., Dem. восставать, бунтоваться.
στάσιμον (α) τό (sc. μέλος) 1) стасим (β греч.
трагедии, большая и ритмически однородная песнь,
которую хор пел после πάροδος, находясь на
орхестре) Arst.; 2) стойкость, выдержка (των ανδρών Poiyb.);
3) устойчивая часть: τό σ. της ίππου Poiyb. тяжёлая
конница.
στάσιμος 2 (ά) 1) стоячий, неподвижный (ύδωρ
Xen.; ύδατα Arst.); 2) спокойный, тихий (της θαλάττης
φύσις Poiyb.); 3) уравновешенный, положительный,
серьёзный (φρόνιμος και σ. άνθρωπος Poiyb.); 4) стой-=
кий, непоколебимый (άνδρες Poiyb.); 5) постоянный,
неизменный (φύσεις Piat); 6) размеренный, медлительный,
величавый (ποιησις Arst.): στάσιμον μέλος Arph., Arst.,
Sext. = στάσιμον 1.
στασέμως устойчиво Piat.
Στάσιν ©ς ό Стасин (родом с о-ва Кипр, один из
киклических поэтов, которому приписывалась поэма
τα Κύπρια) Arst.
στάσης, εως (ά) ή 1) расстановка, устанавливание
(των δικτύων Xen.; των κλιμάκων Poiyb.); 2) стояние на
месте, неподвижность, покой (κινησις και σ. Arst.): σ.
μελών Arph. = τό στάσιμον 1; 3) остановка: στάσιν
λαμβάνειν Poiyb. останавливаться; 4) место стояния, стоянка:
εχειν στάσιν Her. занимать позицию; της στάσεως παρα-
σύρειν τάς δρυς Arph. срывать дубы с места; 5) стойло:
σ. ίππων Eur. конюшня; 6) осанка, вид, внешность (ή
Ίνοος σ. Eur.): έν τη καλλίονι στάσει ών Piat более
красивый с виду; 7) положение, состояние: ή σ. των ώρέ-
ων Her. порядок времён года; ή σ. της μεσαμβρίης Her.
юг; μειρακιώδης σ. Poiyb. юность, юношеский характер;
8) точка зрения, (философское) направление (ή Καρ-
νεάδου σ. Piut.); 9) политическая группировка, партия
Her., Thuc.; 10) восстание, мятеж, раздор (πόλεμοι και
στάσεις Piut.; τάς στάσεις ποιεΐσθαι προς αλλήλους isoer.;
στάσει νοσούσα πόλις Eur.): σ. γλώσσης Soph. пререкания,
спор; 11) несогласие, расхождение (τη γνώμη Thuc):
ούκ ενι (= ενεστι) σ. Aesch. разногласия нет; 12)
бушевание (άνεμου Poiyb.): σ. άντίπνους Aesch. встречный
ветер; ετησίων στάσιν εχόντων Poiyb. когда непрерывно
дуют этесийские ветры; 13) толпа, народ (σ. άκόρετος
Aesch.).
Στασίχορός ό дор. = Στησίχορος.
στασι-ώδες τό неспокойный характер, мятежность
(της δυνάμεως Poiyb.; σ. και μοχθηρόν Arst.).
στασι-ώδης 2 1) сварливый xen.; 2) мятежный,
бунтарский (όχλος Piut.).
στάσι-ωρόν τό стойло, хлев, загон (Eur. —ν. /. στά-
σιωρός).
στάσι-ωρός ό страж стойла Eur.
στάσιωτεία ή междоусобица Piat.
στάσιώτης, ου ό 1) член политической группировки
приверженец (какой-л.) политической партии (οι του
Μεγακλέους στασιώται Her); 2) (о философах элейской
школы) сторонник теории неизменяемости вселенной
Piat., Sext.
στασκοτικόν τό мятежность: κατά τό σ. Thuc. бун-
товщически, мятежно.
στασιωτικός 3 мятежный, бунтарский (λόγοι Thuc).
στάσιωτικως мятежным образом Arst.
στάσκεν эп. 3 л. sing. aor. 2 iter. κ ί'στημι.
στάσομαο (τα) дор. fut. med. κ ιστημι.
στάσω дор. fut. κ ιστημι.
στατέον ad], verb. κ ί'στημι.
στάτευσις, εως ή Arst. υ. Ι. = στάθευσις.
στατήρ, 4P°S ° статеР (золотая или серебряная
монета): 1) золотой статер (σ. Δαρεικός Her., Thuc. или
σ. χρυσοο Arph., piat., весивший 0,003 эвбейского
таланта, т. е. 2 драхмы); 2) золотой кизикский статер (о.
Κυζικηνός Thuc, Xen., Dem. равнялся по паритету 40
драхмам серебра, но обычно ценился в 28 драхм);
3) малоазиатский серебряный статер (составлял 0,003
вавилонского таланта; серебряная монета в 1 драхму,
= 0,5 серебряного статера, называлась σίγλος) Xen.;