Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σοψίστιάω
— 1491 —
σπανοκαρπία
(πολλών πημάτων Eur.); 4) мудрец (οι έκ της Ελλάδος
σοφισταί Her.); 5) софист, платный учитель философии
и риторики (Thuc, Piat.; την σοφίαν τους αργυρίου πωλουν-
τας σοφιστάς άποκαλουσιν Xen.); 6) (начиная с Платона)
софист, лжефилософ, шарлатан (εστί ό σ. χρηματιστής
από φαινόμενης σοφίας Arst.).
σοφ&στ&άω рассуждать как софист, мудрствовать
(έρίζειν και σ. Piut.).
σοφοστική ή (sc. τέχνη) софистика, лжефилософия
Piat.: εστί ή σ. φαινόμενη σοφία, ούσα δ' ού Arst.
софистика есть мудрость мнимая, а не действительная.
σοφίστοκός 3 свойственный софисту (βίος Piat.);
софистический (λόγος Arst.): το σοφιστικόν γένος Piat.
школа софистов.
σοφιστικώς на манер софистов, софистически Piat.,
Arst.
σοφίστρια ή софистка Piat.
Σοφοκλέης, стяж. Σοφοκλής, έους, поэт, έος ό
Софокл (1. грен, трагик, сын Софилла, родом из
Колона, 496—406 гг. до н. э.\ 2. сын Аристона, внук
предыдущего, трагик\ 3. сын Состратида, афинский
полководец 80 время ПеЛОПОННеССКОй войны Thuc, Xen.).
Σοφόκλειος 3 софоклов(ский) Piut.
Σοφοκλής, έους ό стяж. = Σοφοκλέης.
σοφόV τό (тж. pl.) 1) мудрость, знание: τάπ' έμου
σοφά Eur. (вся) моя мудрость, т. е. всё, что я умею;
2) мудрствование (τό σ. δ' ού σοφία Eur.); 3) дельное
замечание или действие (ού φωνεΐς σοφά Soph.).
σοφό-νοος, стяж. σοφόνους 2 мудрый Luc
Ι σοφός 3 1) опытный, дельный, искусный, умелый
(τέκτων Pind.; κυβερνήτης Aesch.; σ. περί τι и περί τίνος Piat.,
εν τινι и εις τι Eur., тж. σ. τι Arph. и σ. τινι Soph.): σ.
κακών Aesch. страдалец; 2) (благо)разумный,
рассудительный, сообразительный (άνδρες Her.; νους Soph.);
3) понятливый, умный (κύων Xen.); 4) мудрый (νόμος
Her.; νοήματα Pind,; γνώμαι Soph.): μείζω τινά ή κατ' άνθ-
ρωπον σοφίαν σοφοί ирон. Piat. мудрые какой-то
сверхчеловеческой мудростью; σοφόν τό σαφές Eur. мудрое
(всегда) ясно; 5) мудрствующий Arph. — См. тж. σοφόν.
II σοφός о мудрец (Her. etc.; οι επτά σοφοί Diog. L.).
σρφ-ουργός 2 искусный Anth.
σοφώς 1) мудро (βουλεύειν soph.); 2) тонко, хитро
(ειπείν Arph.).
*σόω [σόος Ι] (только conjct: 2 л. sing, σόης, 3 л.
sing, σόη и 3 л. pl. σόωσι) спасать, избавлять от
гибели, сохранять (νήάς τε και λαόν Αχαιών Нот.).
σπάδίζω или σπάδίσσω [σπάω] сдирать, срывать,
снимать (τό δέρμα Her.).
σπάδ&ξ, ίκος ή. сорванная ветвь Piut.
σπάδίσσω = σπαδίζω.
σπαδένοσμα, ατός τό доел, разорванность, перен.
обвислость (σπαδονίσματα μαστών Anth.).
σπάδων, ωνος и οντος (&) о скопец, евнух Diod., piut.
σπαθ-άω 1) прибивать бёрдом (уток к ткани), т. е.
уплотнять ткань, перен. мотать, расточать (τά χρήματα
Piut.): λίαν σπάθας Arph. ты слишком плотно ткёшь,
т. е. неумеренно тратишь; 2) кутить (τρις της ημέρας
Luc); 3) расхищать, пускать на ветер (τά τών
ανθρώπων Piut.); 4) замышлять: διά ταυτ' έσπαθατο ταύτα Dem.
вот из-за чего (всё) это затевалось.
σπάθ-YJ (ά) ή 1) текст. бёрДР Aesch., Piut., Anth.;
2) широкий клинок (φασγάνου Eur.); 3) широкий
стебель (τόξα έξ φοίνικος σπάθης πεποιημένα Her.).
σπάθ'ησις, εως (&) ή прибивание утка бёрдом Arst.
σπαθάτος 3 уплотнённый, плотно сотканный, плот^
ный (υφάσματα Aesch.).
σπαθ'ίον τό небольшое бёрдо Anth.
σπαίΗς, ίδος (ϊδ) ή лопатка Arph.
σπαίρω метаться, дёргаться, трепетать Arst., Poiyb.,
Piut., Anth.
σπάκα (мидийское слово у Her., ср. «собака») = ή
κύων.
σπάλαξ, ακος ή крот Arst.
σπαν-άδελφος 2 имеющий мало братьев и сестёр
Sext.
σπανία ή редкость, недостаток, нехватка, скудость
(τών αγαθών Eur.; τών τροφών Diod.).
Σπανία, тж. 'Ισπανία ή Испания Piut.
σπάνί^ adv. изредка, редко Piut.
σπανκέκος (ακ) adv. Luc = σπανία.
σπανίζω (amm. fut. σπανιώ) 1) не хватать,
недоставать Pind., Diod.: τούλαίου σπανίζοντος Arph. при
недостатке масла; 2) терпеть недостаток, ощущать нехватку
(υδάτων Her.; αργυρίου Arph.; ού σ. φίλων Aesch.); 3) ype^
зать, делать недостаточным, pass. иметь недостаток,
нуждаться: σπανίζεσθαί τίνος Aesch., Eur. утрачивать
что-л., Xen. нуждаться в чём-л.; μή σ. Eur. ни в чём
не нуждаться.
σπάνίον (&) τό 1) редкость, недостаток, нехватка,
скудость Aeschin., Arst.; 2) редкость, редкостная вещь
(τό σ. τίμιον Piut.).
σπάνοος 3, реже 2 (α) 1) редкий, редкостный (θή-
ρευμα Eur.): σπάνιον μέρος Eur. редкий удел; δοκεις σπά-
νιον σεαυτόν παρέχειν Piat. ты, кажется, редко
показываешься; σ. ίδειν Xen. редко попадающийся (на глаза),
редкостный; σ. έπιφοιτα (τήν Αΐγυπτον) Her. (феникс)'
редко посещает Египет; 2) недостаточный, скудный:
οδατι σπανίω χρησθαι Thuc. ощущать недостаток в
воде. — См. тж. σπάνιον.
σπάνίότης, ητος ή недостаток, нехватка, скудость
(της γης isoer.).
σπάνις, εως (α) ή (ион. dat. σπάνι) редкость, недо-;
статок, нехватка, скудость (αργυρίου Lys.; νομής Piat.;
ανδρών Dem.): έν σπάν(ε)ι τινός Her., Dem. ила τη τίνος
σπάνει Thuc. за недостатком или отсутствием чего-л.;
σ. (του) βίου Soph., Eur. недостаток средств к жизни,
нужда.
σπάνοστός 3 скудный, жалкий (δωρήματα Soph.),
σπανίως редко Thuc, Xen., Arst.
σπάνο-καρπία ή недостаток плодов, недород Diod.
94*