Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μετάφημc
— 1085
μετεκδύομαι
. *μετά-φημ& (только 3 л. sing. impf, μετέφη)
обращаться с речью, говорить (τινί, реже τίνα Нот.).
μετα-φορά ή 1) перемещение, вращение (της
σελήνης piut.); 2) употребление слова в переносном
значении, метафора (μ. έστιν ονόματος αλλότριου έπιφορά Arst.).
μεταφορέω ион. = μεταφέρω.
μετα-φορητός 3 переносный, перемещаемый (τόπος
Arst.).
μετα-φοροκός 3 1) метафорический, переносный
Arst.; 2) склонный к употреблению метафор ('Εμπεδοκλής
Arst., Diog. L.).
μετα-φβρικώς метафорически piut.
μετα-φράζω 1) переводить: ei μεταφρασθείη piut.
если перевести, т. е> в переводе (на греческий язык);
2) med. подвергать обсуждению, обсуждать (ταύτα με-
ταφρασόμεσθα και αυτις Нот.).
μετά-φρασος, εως ή перевод, толкование piut.
μετά-φρενον τό доел, часть спины между лопатками
перен. спина Нот., Plat. etc.
μετα-φύομαι (aor. 2 μέτεφυν) перерождаться,
становиться, превращаться (έν τη δευτέρα γενέσει Piat.).
μετα-φωνέω Нот. = μεταυδάω и *μετάφημι.
μετα-χαράσσω доел, перечеканивать, перен.
переделывать, изменять (τό τάχος εις δκνον Men.).
μετα-χειρίζω (amm. 3 л. pl. fut. μεταχειριουνται)
преимущ. med. 1) держать в своих руках, владеть,
пользоваться (σκήπτρον Eur.; χρήματα Her.; χρυσού piat.;
τόξον Piut.); 2) управлять, руководить (τα δημόσια Thuc):
τον πόλεμον μ. Thuc вести войну, руководить военными
действиями"; μεταχειρίζεσθαι μεγίστας αρχάς Piat.
занимать крупнейшие посты; χρηστώς μεταχειρίζεσθαι
πράγμα τι Arph. отлично справиться с каким-л. делом;
3) (с кем-л.) обращаться, поступать (χαλεπώς τίνα Thuc;
τίνα ώς άδικουντα Piat.); 4) заниматься, изучать,
развивать (φιλοσοφίαν, άστρονομίαν, μουσικήν piat.): μεταχει-
ρίσαι τα περί τάς ναυς Thuc организовать судостроение;
παιδείαν μετακεχειρισμένοι Piat. получившие
образование; 5) med. доел, облегчать, перен. лечить (τους νοσώ-
δεις Piat.): ώς άλυπότατα μ. τό πάθος Lys. как можно
больше облегчить страдание.
μετά-χοορον τό поросёнок-последыш Arst.
μετα-χρηματίζω по-другому называть (τι Diod.).
μετα-χρόνιος 3 и 2 1) последующий, позднейший
(χρησμοί Luc); 2) парящий высоко над землёй (sc. "Ар-
πυιαι Hes.).
μετά-χρονος 2 позднейший, поздний (τα αράγματα
μετάχρονα ή πρόχρονα Luc).
μετα-χωρέω перемещаться, переселяться,
переходить (ές την Λιβύην Arph.): τόπων μετά ποι χωρεΐτ' έκ
τώνδε Aesch. уходите из этих мест; μ. κάτω Arst.
переходить вниз, опускаться; εκουσίως μ. προς τίνα Piut.
добровольно сдаться кому-л.
μετα-ψαίρω отталкивать, отодвигать (πέτρον ποδί
Eur.).
μετέασι эп. (= μέτεισι) 3 л. pl. praes. κ μέτειμι Г.
μετ-εγγράφω (ά) переписывать в другую категорию,
вносить в другой список: ουδείς μετεγγραφήσεται Arph.
никто не будет внесён в другой список (о
перечислении из одной воинской категории в другую).
μετέεοπον эп. = μετείπον.
μετέ^σι эп. 3 л. sing, conjet. к μέτειμι Ι.
μετεί·9·η ион. (=μεθείθη) 3 л. sing. aor. pass. к
μεθίημι.
Ι μέτ-ε&μ& [ειμί] 1) находиться (быть) (по)среди:
όφρα ζωοισι μετείω Нот. пока я в живых; φθιμένοισι
μ. Нот. быть среди погибших, т. е. погибнуть; ου γαρ
παυσωλή γε μετέσσεται Нот. ведь никакого перерыва (в
сражении) не будет; 2) преимущ. impers. быть уделом,
относиться: φροντίδων ου μετην αύτη Хеп. (никакие) заботы
её не касались; τί τουδέ σοι μέτεστι πράγματος; Aesch.
что тебе в этом?; κάμοί πόλεως μέτεστιν, ουχί σοι μόνω
Soph. город принадлежит и мне, не тебе одному; μέτεσ-
τί θ' ύμιν των πεπραγμένων μέρος Eur. есть и ваше
участие в совершившемся; ώς ου μετόν αύτοις Έπιδάμ-
νου Thuc. поскольку у них (т. е. коринфян) не было
права на Эпидамн; έμοί τούτων ουδέν μέτεστι Piat. ничто
из этого не имеет ко мне (никакого) отношения;
μέτεστι πασι τό ίσον Thuc. у всех —равный удел, т. е.
равные права и обязанности.
II μέτ-εομ& [εΐμι] (impf, μετήειν, fut. μέτειμι, part.
aor. 1 med. μετεισάμενος) 1) идти следом, следовать
(ταύτόν 'ίχνος Piut.; ίθ\ έγώ δέ μέτειμι Нот.); 2)
преследовать (δίκας Aesch. и δίκη τινά Eur.): δόλω μ. τον φόνον
Eur. хитростью совершить убийство; 3) заниматься,
изучать, насаждать (τέχνην τινά Piat.; σοφίαν хеп.): έάν τις
ορθώς μετίη Piat. если кто правильно исследует; 4)
добиваться, искать, выпрашивать (ύπατείαν piut.); 5) просить,
умолять (τινά θυσίησι Her.; εκαστον των πολιτών Thuc);
6) идти или отправляться за (чем-л.) (τα επιτήδεια έκ
Σηστού Хеп.): οι (ίρέες) μετήϊσαν άξοντες Her. жрецы
пошли, чтобы привести (Аписа); οι μετιόντες Her.
посланные; 7) переходить Luc: έκεισε δ' όθεν άπέσχισάς
με του λόγου ^μέτειμι Arph. возвращаюсь к тому, на
чём ты меня прервал; 8) med. являться посреди,
входить, вступать: μετεισάμενος έσκέδασσε φάλαγγας Нот.
врезавшись (в ряды троянцев, Эант), разметал (их)
фаланги.
μετ-εΐπον, эп. μετέεοπον aor. 2 к *μετάφημι.
μετείς ион. part. aor. 2 κ μεθίημι.
μετεοσάμενος эп. part. aor. med. κ μέτειμι П.
μετ-εϋσδύνω (ö) переходить (εις τι Arst.).
μετείω эп. praes. conjet. κ μέτειμι Ι.
μετ-εκβαίνω (ион. 3 л. sing. impf. iter. μετεκβαί-
νεσκε) переходить (έκ του άρματος ές άρμάμαξαν Her.;
εις έτερον λόγον piat): μετεκβηναι φθόγγον Anth.
переменить интонацию.
μετ-εκδίδωμο снова или вторично выдавать замуж
(έκδόσθαι και μετεκδόσθαι Piut.).
μετ-εκδύομαι доел, переодеваться, перен. совлекать
с себя, т. е. менять (την εαυτού* φύσιν piut.).