Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σιωπή
— 1477 —
σκανδαλίζω
(σιωπήσαι κελεύειν τινά Нот.): σ. προς τίνα Piat. и σ.
τινι Arph. молчать перед кем-л.; σ. προς τι Xen., περί
τίνος isoer. и υπέρ τίνος Еиг. молчать насчёт чего-л.;
ποίησις σιωπώσα Piut. (о живописи) безмолвная поэзия;
2) умалчивать, обходить молчанием (τι Eur., Arph.,
Xen.): ου το αίσχρόν σιωπηθήσεται Aeschin. невозможно
будет умолчать об (этом) позоре; σιγαν τι ών σιω-
πασθαι χρεών Еиг. молчать о том, о чём нужно
хранить молчание; 3) med. заставлять (за)молчать (oto)-
πήσασθαι τα πλήθη Poiyb.).
σοωπή ή 1) молчание, безмолвие, тишина: ως ην σ.
Aeschin. когда воцарилась тишина; σιωπήν ποιεΤν isoer.
или ποιεισθαι Xen. водворять тишину; σ. ύπεσημάνθη
Thuc. был подан знак молчать; σιωπή Dem. молча,
безмолвно (πάσχειν άλγεα Нот.) или тайком (πορεύεσθαι
Xen.); 2) молчаливость, сдержанность, скромность Dem.:
τω νέω κόσμος εστίν ή σ. Piut. скромность украшает
юношу; 3) отсутствие славы, безвестность (άγνωστοι
σιωπαί Pind.).
σοωπηλόν τό 1) молчание, безмолвие, тишь (της
ερημιάς Piut.); 2) молчаливость (sc. Φαβίου Μαξίμου Piut.).
σιωπηλός 3 безмолвный, молчаливый Eur., Arst., Piut.
σιωπηρές 3 Xen., Anth. = σιωπηλός.
σιωπητέος 3 Luc. adj. verb. κ σιωπάω.
σχάζω 1) хромать, ковылять Нот., Piut.: σ. πρδς την
θεραπείαν Luc. ковыляя идти на работу; 2) нетвёрдо
держаться (на ногах), шататься (δόμος σκάζων Anth.);
3) стих, хромать, быть неровным, неритмичным (σκά-
ζοντα μέτρα Anth.).
σκάζων, οντος ό (sc. μέτρος) (тж. χωλίαμβος) ска-
зон или холиамб (ямбический стих со спондеем или
хореем в последней стопе).
σκαοά, эп. σκαιή ή (sc. χειρ) левая рука, шуйца
(σκαιη λαβείν τίνος Нот.).
Σκαοαί αϊ (sc. πύλαι) Скеи, «Западные ворота»
(в Трое) Нот.
σκαιή ή эп. = σκαιά.
σκαίός 3 1) левый (χειρ Hes.; όμμα Aesch.); 2)
западный (πύλαι, ριον Нот.) (так как птицегадания
совершались с лицом, обращенным на северу, 3) зловещий
(στόμα Soph.); 4) неблагоприятный, злосчастный (κτήμα
Her.; χρήμα Pind.); 5) невежественный, бестолковый или
глупый Her., Soph., Eur., Arph., Lys., Plat., Dem., Polyb.— См.
тж. σκαιά.
Σκαΐος ό Скей (сын Гипокоонта, фиванский
кулачный боец) Her.
σκαοοσύνη ή Soph. = σκαιότης.
σκαίότης, ητος ή невежественность, бестолковость
или глупость Her.,- Soph., Plat., Dem.
σκαι-ουργέω дурно поступать (περί τίνα Arph.).
σκαίρω прыгать, подпрыгивать, скакать Нот., Theoer.:
σ. ποσι Нот., Arst. топать ногами, плясать.
*σκαίωμα, ατός τό кривизна, изгиб Poiyb.
σκαιώς бестолково, неумело или глупо (λέγειν,
έκπυνί)άνεσθαι Arph.).
σκάλάθ·υρμάτιον (μα) τό тонкость, хитрость»
«штучка» Arph.
σκάλάθ*ύρω (ö) копать, рыть, перен. Arph. = βινέω.
σκάλεύς, έως ό копатель, полольщик xen.
σκάλεύω 1) разгребать (άνθρακας Arph.): μαχαίρα
или σιδήρω πυρ μη σ. ηοζοβ. Pythagoras ар. Arst., Piut. не
разгребать огня мечом, т. е. не подливать масла
в огонь; 2) ковырять (τα ώτα Arst.); 3) скрести (όρνις
σκαλεύει Piut.).
σκάληνής 2 Arst. = σκαληνός.
σκάληνία ή неровность или неравенство (σχημάτων»
Piut.).
σκάληνέομαο быть искривлённым, кривым Piut.
σκάληνός 3, редко 2 1) неровный, кривой (άταρπός
Anth*); 2) нечётный (αριθμός Piat.); 3) мат. неравно-*
сторонний, разносторонний (τρίγωνον Piat., Arst.).
σκαλίδρος ή предполож. кулик Arst.
σκάλλω копать, рыть Her., Arst.
σκάλμη ή кинжал или меч soph.
σκαλμίδοον (ϊδ!) τό небольшая уключина Arph.
σκαλμές ό весельный колок, уключина нн, Aesch.,
Eur., Arst.: σ. θρανίτης Poiyb. уключина верхней скамьи»
т. е. гребец верхнего ряда.
σκάλοψ, οπός (ά) ό крот Arph.
*σκάλωμα, ατός (κα) τό поворот, изгиб (Poiyb. —
ν. Ι. σκαίωμα).
Ι Σκάμανδρος 2 скамандровский (πεδίον Нот.).
II Σκάμανδρος ό Скамандрий (1. сын Гектора и
Андромахи, которого троянцы назвали Άστυάναξ;
2. троянец, сын Строфия, убитый Менелаем) Нот.
Σκάμανδρος (κά) о' Скамандр (тж. Ξανθός, река
в Троаде, впадающая в Геллеспонт) Нот., Pind., Нег.„
Aesch.
Σκάμανδρώνδμος ό Скамандроним (митиленецу
отец Харакса и поэтессы Сапфо) Her.
Σκαμβωνίδης, ου о уроженец или житель дема
Σκαμβωνίδαι (б атт. филе Λεοντίς) Arph.
σκάμμα, Λτος τό 1) ров, канава: διαφθείρειν ύδωρ
άλλότριον σκάμμασιν Piat. испортить чужую воду,
отведя её подкопом; 2) (в гимнасиях и палестрах}
гимнастический ров: έπί του σκάμματος είναι погов.
Poiyb. быть у рва, т. е. быть готовым к решительной
схватке.
σκαμμωνία ή бот. скаммония (Convolvulus scam-
monia L, разновидность вьюнка, сок которого
употреблялся в качестве слабительного) Arst.
σκάμμώνοον τό Piut. = σκαμμωνία.
σκανά (να) ή дор. = σκηνή.
σκανδάληθ·ρον (δα) τό доел, колышек западни (при
прикосновении к которому она захлопывается),
перен. западня: σκανδάληθρα έπων Arph. словесные
ловушки.
σκανδαλίζω 1) соблазнять (τινά NT); 2) задевать,
оскорблять (τινά NT); pass. быть задетым, возмущаться
(έσκανδαλίσθησαν άκοόσαντες τον λόγον ντ).