Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Σοούφ
— 1475 —
σιτίζω
Σίούφ ή indecl. Сиуф (город в Саитском округе
Египта) Her.
σϊπύα ή Lys. = σιπύη.
σίπυδνος (ι) ή Luc. == σιπύη.
σΐπύη ή мучной или хлебный ларь Arph., Soph., Anth.
Σίπυλον τό Сипил (гора в Лидии) Piut.
Ι Σίπυλος (ι, у Luc. ϋ) ό Сипил (гора в Лидии, близ
г Магнесия) Нот., Soph., Arst., Luc.
II Σίπυλος (ι) ή Сипил (городблиз горы Сипил) Pind.
III Σίπΰλος 2 (ΐ) сипильский: Σιπύλψ προς άκρω
Soph. на вершине Сипила.
σίραοον (σι) τό варёное сусло Arph.
Ι Σΐρος, ιος α όδος ή Сирии или Сирид (1. город
в Пэонии; 2. греч. город в Лукании — южн. Италия,
у впадения реки Σιρις в Тарентский залив) Her.
II Σΐρος о Сирис (река в Лукании; здесь, у Герак-
леи, в 280 г. до н. э. Пирр, царь Эпира, нанёс
сильное поражение римским войскам) Arst., Piut.
ΣΙρίτης, ου (pt) о уроженец или житель города
Σΐρις I, 1 Her.
Σϊροπαίονες οι сиропэоны, жители города Σιρις Ι, 1
Her.
σΐρός (Anth. t) о зернохранилище Eur., Dem.
Σίρωμος ό Сиром (1. из Тира, отец одного из
флотоводцев Ксеркса', 2. дед Горга, владетеля Саламина
Кипрского) Her.
Σισάμνης, εω о Сисамн (1. неправедный судья,
казнённый Камбисом; 2. один из военачальников в войске
Ксеркса) Her.
Σοσο[ΐίθ*ρης, ου ό Сисимитр (персидский сатрап):
ή Σισιμίθρου πέτρα Piut. Сисимитрова скала (крепость
в Согдиане).
σίστρος ή систр (растение) Arst., Piut.
σΐσύμβροον τό сисимбрий (ароматическое растение,
предполож. тимьян или мята) Arph., Arst.
σίσϋμβρον (σι) τό Anth. = σισύμβριον.
σΐσύρα или σίσυρνα (υ) ή тулуп, овчина или козья
шкура Her/, Aesch., Arph., Plat. etc.
σΐσυρνο-φόρος 2 одетый в шкуры Her.
σοσυρν-ώδης 2 похожий на шкуру, косматый
(στόλος Soph:).
Σΐστίφειον (υ) τό Сизифей, храм Сизифа Diod.
ΣΖσύφεοος 3 (υ) сизифов Eur., Luc.
ΣΖσΰφίδη^, ου (ХЬ) ό потомок или сын Сизифа Soph.
Σίσύφοος 3 (υ) Anth. = Σισυφειος.
Σίσδφίς, ίδος (ιδ) ad], f сизифова: Σ. ακτή Theoer.
или αΐα Anth. = Κόρινθος Ι.
Σίσυφος (ΐ) ό Сизиф или Сисиф (сын Эола и Эна-
реты, отец Главка, по друг. — сын Автолика, отец
Одиссея, баснословный основатель и первый царь
Коринфа, за жадность и коварство осуждённый в
загробном мире на вечное вкатывание в гору вечно
скатывающегося Обратно огромного камня) Нот., Arph. etc.
σίτα τα ρ Ι. κ σίτος.
σίτ-άγωγέω доставлять зерновой хлеб Luc.
σίτ-άγωγία ή доставка хлеба: σιταγωγίαν^ σιταγω-
γειν Luc. снабжать продовольствием.
σίτ-άγωγός 2 привозящий зерновой хлеб,
доставляющий продовольствие (πλοία Her., Хеп.; όλκάδες Thuc).
σίτάθ^ην (α) Theoer. дор. aor. κ σιτέομαι.
Σοτάλκας, ου и ους ό дор. = Σιτάλκης.
Σοτάλκης, дор. Σοτάλκας, ου и ους, ион. εω о Си-
талк (сын Тера — Τήρης, — царь фракийского племени
одрисов, вступивший в начале Пелопоннесской войны
в союз с Афинами) Her., Thuc, Arph.: τον Σιτάλκαν αδειν
Хеп. петь победную песнь в честь Ситалка.
σ!τάρ:ον (ά) τό немного хлеба или продовольствия
Polyb., Piut., Anth.
σΖτ-αρκέω снабжать хлебом Diod.
σϊταρκία ή снабжение хлебом, доставка
продовольствия Arst., Polyb.
σϊταρχ- ν. Ι. = σιταρκ-.
σϊτέομαο кормиться, питаться: σ. τι Her., Arph., Arst»
Theoer. и τινι Хеп. питаться чём-л.; έν πρυτανεία) σ. Plat.
получать (даровое) питание в пританее; ελπίδας σ. Aesch;
питаться надеждами.
σΐτέσκοντ© эп. 3 л. pl. impf. Her. к σιτέομαι.
σιτευτής, ου ό откармливающий животных,
скотник Piut.
σίτεύω 1) кормить, откармливать (κτήνεα Her.;
μόσχος σιτευτός NT); 2) med.-pass. есть, поедать (τι Polyb.,
Piut.).
σίτηγά τά (sc. πλοία) продовольственные суда Piut.
σϊτ-ηγέω привозить хлеб, доставлять
продовольствие ('Αθήναζε, εις τό έμπόριον Dem.).
σίτ-ηγία ή привоз хлеба, доставка продовольствия
(εις 'Ρόδον Dem.).
σϊτ-ηγός 2 доставляющий хлеб, продовольственный
(πλοία Dem., Piut.).
σ!τήθ·ην Theoer. υ. L = σιτάθην.
σΖτηρεσ&άζω поставлять продовольствие Arst.
σϊτηρέσιον τό съестные припасы, продовольствие,
воен. продовольственный паёк или продовольственные
деньги Хеп., Dem.: σ. εμμηνον Piut. (лат. tessera frumen-
taria) месячный продовольственный паёк (неимущим
римским гражданам).
σΖτηρός 3 хлебный, предназначенный для хлеба
в зерне (μέτρα Arst.).
σίτησίς, εως (t) ή 1) кормление, питание (σ. και
δίαιτα Plat.): έπί σιτήσϊ (= σιτήσει) σπείρειν τον σιτον
Her. сеять хлеб для собственного потребления; 2)
даровое питание (на счёт государства): о. έν προτανεία>
Arph., Plat. (даровое) питание в пританее; σίτησιν αί-
τείν Arph. ходатайствовать о питании (на
государственный счёт); 3) пища, еда: σίττ^σιν είναι κρέα έφθά
Her. (царь эфиопов ответил, что им) пищей служит
варёное мясо.
σϊτίζω, дор. Theoer. υ. Ι. σΖτίσδω кормить, питать
(τά παιδία Her.; κύνας isoer.): σ. τους άλεκτρυόνας τι хеп.
кормить петухов чём-л.; med.-pass. питаться: πρώκας
93*