Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
471 — σιγαλός
σηρικός
σηρικός 3 шёлковый (έσθής Luc).
σηροκτόνος 2 лак. Arph. = θηροκτόνος.
σής, σεός, Arst. etc. ##/*. σητός ό (ρ/, αέες — поздн.
σήτες, gen. σέων, асе. σέας) моль PInd., Arph., Arst., Men.:
οι απ* Άριστάρχου σήτες шутл. Anth. аристархово племя
книжных червей, т. е. грамматики.
σ^ς ион. (= σαΐς) dat. pl. f κ σός.
σησαμαΐος 3 приготовленный на кунжутном масле
(πλακους Luc).
σησαμη, ης ή сесама (толчёное кунжутное семя
на меду, употреблявшееся в качестве свадебного
угощения у афинян) Arph.
σησάμΐνος 3 (α) кунжутный, сезамовый (χρίσμα
Xen.).
σήσάμον τό тж. pl. бот. сезам, кунжут (растение,
ПЛОд или семя) Her., Xen., Arph.
Σήσάμον τό и Σήσάμος ή Сесам (город в Пафла-
ZOHUU) Нот.
σησαμό-τϋρον τό кунжутный сыр Batr.
σησαμους, ©υντος ό (sc. πλακους) пирог на
кунжутном масле Arph.
Ι Σήστιος 3 [Σηστός] сестский Dem., Piut.
II Σήστιος ό Piut. = лат. Sextius.
Σηστός ή и о Сеет (город на геллеспонтском
побережье Херсонеса Фракийского) Нот., Her., Thuc, Xen.,
Arst.
σητάνείος 2 приготовленный из муки нового
помола (άρτος Piut.).
σητό-βρωτος 2 изъеденный молью или червями
(ιμάτια NT).
σητό-κοπος 2 источенный червями (βιβλάρια Anth.).
σητός ό Arst. etc. gen. κ σης.
ση ψ, σηπός ό сепс (змея, укус которой причинял
сильную жажду и вызывал нагноение поражённого
органа) Arst.
σηφΐ.δακίς, ίδος adj. υ. Ι. = σηψιδακής.
σηψΐ-δακής 2, υ. Ι. σηψΐδακίς причиняющий своим
укусом нагноение (τό φαλάγγιον Arst.).
σηψις, дор. σαψις, εως ή 1) гниение, загнивание
Piat., Arst.; 2) извержение экскрементов Arst.
Σθ-εινώ, Ους ή Hes. = Σθενώ.
σθ·ενάρός 3 сильный, могучий ("Ατη Нот.; βραχίων
Eur.).
σθ·εναρώς сильно, с силой (συνάγειν τι sext.).
Σθ·ενέβοια ή Сфенебея (жена аргосского царя Прэ-
та, возгоревшаяся безнадёжной любовью к Беллеро-
фонту) Arph., Luc.
σθ*ένεια τά состязание в силе (род борьбы в Аргосе)
Piut.
Σθ·ενέλε&ος, эп.-ион. ΣΟ·ενελήϊος 2 сфенелов Her.
Σθ-ένελος ό Сфенел (1. сын Капанея, возница
Диомеда Нот.; 2. сын Персея, отец Эврисфея Нот.; 3.
автор трагедий, современник Аристофана Arst.).
σθ·ένος, εος τό 1) сила, мощь (αλκή και σ. Нот.; τό
της ανάγκης σ. Aesch.; λόγω τε και σθένει Soph.): σ. πο-
λεμίζειν нот. боевая мощь; σθένει и υπό σθένους Soph.r
Eur. силой, насильно; 2) вес, вескость (της αληθείας
Soph.; αγγέλων Aesch.); 3) (вооружённые) силы, войска
Нот., Soph.; 4) огромное количество, множество
(πλούτου, οδατος Pind.); 5) (описательно): σ. Ίδομενηος Hom„
могучий Идоменей; Χαλκηδονίοο σ. Piat.
могущественный халкедонец, т. е. Трасимах.
σθενόω делать сильным, укреплять (τίνα ντ).
σθ'ένω (только praes. и impf, εσθενον) 1)быть
сильным, могучим: σθενόντων τών έμών βραχιόνων Eur. когда
руки мои были сильны; χερί σ. έλασσον τίνος Soph. быть
слабее кого-л.; τοϊσι χρήμασι σθενών или σθενών έν·
πλούτω Soph., Eur. состоятельный, богатый; 2) обладать
властью (έν πόλει Soph.): οί κάτω σθένοντες Eur. власть-
имущие внизу, т. е. боги подземного царства; 3) быть-
в силах, в состоянии, мочь (εις δσον έγώ σθένω Soph.):
βάρος σ. Anth. быть в силах поднимать тяжести.
Σθ·ενώ, поэт. Σθ-εινώ, ους ή Сфено (одна из трёх
Горгон) Hes., Piut.
σιά, ας ή лак. Arph. = θεά.
σφαγών, όνος ή 1) челюсть Soph., Arph., Arst., Luc.;:
2) щека (εις — υ. Ι. επί —τήν σιαγόνα ραπίσαι τινά ντ)„
σίάλον τό СЛЮНа Xen., Arst., Luc.
σίαλος ό (тж. συς σ.) откормленный боров Нот.
σιάλωμα, ατός (αλ) τό металлический обод щита
(σιδηρούν σ. Poiyb.).
σίβυλλα (ι) ή сибилла или сивилла (вещая жен—г
щина, Пророчица) Arph., Piat., Arst. etc.
σίβυλλαίνω прорицать как сибилла,
пророчествовать Diod.
σΐβύλλεια τά пророческие книги сибиллы Piut.
σΐβύλλειος 3 сибиллин (βίβλοι Piut.).
σίβυλλιάκός 3 Diod. = σιβόλλειος.
σιβυλλιάω ирон. изображать из себя Сибиллу,
исступлённо пророчествовать Arph.
σΐβυλλιστής, ©δ о пророчествующий по сибилли-
ным книгам, прорицатель Piut.
σϊβύνη (ö) ή охотничье копьё, рогатина Diod., Anttu
σιβύνης, ου (ö) ό Anth. = σιβύνη.
σΐβύνιον (ϋ) τό небольшое копьё Poiyb.
σίγααί/t/. 1) молча: σίγα! Aesch. молчи(те)!, тише!; ού σ.;
Aesch. да замолчишь ли ты?; σιγ' (έχουσα) πρόσμενε Soph.
храни молчание; σ. κηρόσσειν Eur. через глашатая
давать знак к молчанию; 2) тайком, втайне, неслышна
(σιγ* επέρχεται φάτις Soph.): γελώσι σιγ' έχοντες Soph„
они втайне смеются.
σιγά (α) ή дор. = σιγή.
σίγα (ι) 2 л. sing, imper. praes. κ σιγάω.
Ι σίγφ dat. sing, κ σίγα.
II σϊγφ 3 л. sing, praes. κ σιγάω.
σιγάζω заставлять (за)молчать (τινά Xen.).
σίγάλέος 3 безмолвный Anth.
σΖγαλόε&ς, όεσσα, όεν блистающий, сверкающий
(είματα, ηνία, θρόνος, υπερώια Нот.).
| σιγαλός 3 дор. = σιγηλός.