Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σευτλίον
— 1469
σημαντήριον
σευτλίον τό Luc. = σευτλον.
σευτλον, ион. τευτλον τό (белая) свёкла Batr.
σεύω (impf, εσσευον — эп. σευον, aor. 1 εσσευα— эп.
οευα; med.: praes. σεύομαι и σοΰμαι, aor. 2 έσ(σ)ύμην
с Ъ — эп. 3 л. sing, σύτο, pari, σύμενος; pass.: aor.
έσ(σ)ύθην и σύθην, pf. со знач. praes. έσσυμαι — part.
έσσυμένος и έσσύμενος, ppf. έσσύμην) тж. med. 1) гнать,
преследовать (τινά Нот.); 2) прогонять, отгонять
(λέοντα από μεσσαύλοιο Нот.; κακότητα από καρήνου нн); 3)
выгонять (έκ πεδίοιο ίππους Нот.); 4) погонять или (от-)
пускать (τάς ήμιόνους τρώγειν άγρωστιν Нот.); 5)
отбрасывать (σ. τινά από χθονός όψόσ' άείρας Нот.); 6)
подгонять, подталкивать, побуждать (νόον προς μόχθον
Anth.); 7) натравливать (κύνας έπι συι καπρίω Нот.);
8) бросать, швырять: σ. τι κυλίνδεσθαι Нот. покатить
что-л.; στρόμβον σ. Нот. запускать кубарь; αίμα σ. Нот.
пускать кровь струёй; 9) med.-pass. (тж. ποσσιν σ. Нот.)
устремляться, бросаться, спешить (έπί τεύχεα Нот.):
σεύεσθαι διώκειν Нот. бросаться в погоню; σεύεσθαι
έπ' δρεα Нот. мчаться по горам; αΐμα σύτο Нот.
хлынула кровь; αφ' εστίας συθείς Aesch. покинувший
домашний очаг; έκ πυρός συθείς σίδαρος Aesch. закалённое на
огне железо; πάλιν συθώμεν Soph. поспешим назад;
δφρα δλη σεύαιτο καήμεναι Нот. чтобы дрова скорее
горели; έσσύμενος όδοιο Нот. с нетерпением ждущий
отъезда; έσσύμενος πολέμοιο или πολεμίζειν Нот.
рвущийся в бой.
σεφθ·είς, είσα, έν part. aor. pass. κ σέβω.
σέων gen. pl. κ σης.
σεωϋτοδ, щ ион. = σεαυτου.
Σήθ· ό indecl. Сет (египетское божество, соотв.
грен. Тифону) Piut.
σηκάζω [σηκός] доел, загонять в стойло, перен.
запирать (ώσπερ έν αύλίω Хеп.): σήκασθεν ( = έσηκάσθη-
σαν) κατά "Ιλιον Нот. (троянцы) оказались (бы)
запертыми в Илионе.
σηκίς, ίδος ή служанка, ключница Arph.
σηκίτης, дор. σάκίτας, α (ΐ) adj. m
выкормленный в стойле, т. е. молоденький (άρνός Theoer.).
Σηκοί οι Секи, «Ограды» (название населённого
пункта) Anth.
σηκο-κέρος ό уборщик стойла, скотник Нот.
σηκός ό 1) загон, стойло, хлев (σηκοί άρνών ήδ' έριφών
Нот.); 2) логово, пещера (δράκοντος Eur.); 3) жильё (έν
^pet Piat.); 4) гнездо (sc. των περδίκων Arst.); 5)
святилище, храм (σ. άβατος Eur.); 6) гробница, могила (sc.
Θησέως Piut.); 7) ограда вокруг (священной) маслины
Lys.
σηκόω приводить в равновесие, уравновешивать
(ταις ροπαϊς τι Piut.).
Ι σήκωμα, ατός τό [σηκόω] вес, груз Eur., Arst., Poiyb.
II σήκωμα, ατός τό [σηκός 5] святилище, храм Eur.
Σηλυβρία, ион. Σηλυβρίη и Σηλυμβρία ή Се-
ли(м)брия (фракийский город на Пропонтиде) Her., Хеп.,
Piut.
Σηλυβριανός, ион. Σηλυμβροανόςό житель Сели(м)-
брии Хеп., Dem., Plat., Arst.
Σηλυβρίη ή ион. = Σηλυβρία.
Σηλυμβρ- ион. = Σηλυβρ-.
σήμα, дор. σαμα, ατός τό 1) (при)знак, отметка
(σ. άριφραδές Нот.); 2) (у животного) отметина (έν μετ-
ώπω Нот.); 3) отличительный знак, эмблема (άσπίδος έν
κύκλω σήματα Eur.); 4) знамение (κακόν σ. Нот·); 5) знак,
сигнал (σ. μάχης Eur.); 6) могильный знак, насыпь,
курган (σ. χεϊσθαί τινι Нот*); 7) гробница, могила (στήλαι
από σημάτων Thuc); 8) могильный камень, памятник Arph.;
9) знак зодиака (σήματα ουράνια Soph.).
σημαία ή 1) (военное) знамя Poiyb., Piut.; 2)
воинская часть, отряд (της σημαίας έχειν την ήγεμονίαν
Poiyb.).
σημαίνω, дор. σαμαένω (fut. σημάνω — эп.-ион.
σημάνέω, aor. έσήμηνα — эп. σήμηνα, дор. έσήμανα; pf.
σεσήμαγκα; pass.: fut. σημαν&ήσομαι, aor. έσημάνθην, pf.
σεσήμασμαι — in f. σεσημάνθαι, part. pf. σεσημασμένος;
adj. verb. σημαντός, σημαντέος) 1) обозначать,
отмечать (τέρματα Нот.): σεμαίνεσθαι τους εύρωστοτάτους
Poiyb. отбирать себе самых крепких здоровьем; 2)
показывать, указывать (τινά τινι Her.; φωνή σημαίνουσα ό
τι χρή ποιεΐν Хеп.); 3) обнаруживать, выявлять (τι
περί τίνος Piat.): τάλλα δ' αυτό σημάνει Eur. остальное
само собою обнаружится; σ. τό πολεμικόν Хеп. давать
сигнал к атаке; 4) подавать сигнал, сигнализировать
(καπνω Aesch.): φως σημαίνει τινί Aesch. подаётся
световой сигнал кому-л.; ως έσήμηνε impers. Her. когда
был подан сигнал; 5) давать знамение (τινι έν τοις
ίεροΐς Хеп.): έπι τοις μέλλουσι γενήσεσθαι σημήναι
Thuc. служить предзнаменованием того, что предстоит;
6) обнаруживаться, следовать (ως σημαίνειν έκ των
ειρημένων μοι δοκει Piat.); 7) указывать, приказывать,
предписывать, велеть (τινι ποιειν τι Her., Xen., Trag.):
μή σημήναντός σου Piat. без твоего приказания; σ.
στρατού Нот. командовать войском; σ. έπι δμωήσι γυναιξίν
Нот. распоряжаться служанками; ό δε σημαίνων έπέ-
τελλεν Нот. он давал руководящие указания; 8)
сообщать, докладывать, объявлять (πάντα τινί Soph.): σ.
τινί τα καταλαβόντα Her. докладывать кому-л. о
происшедшем; ώσπερ έσήμηνα Her. как я упомянул (выше);
9) обозначать, значить (ταύτα τα ονόματα σχεδόν τι,
ταύτόν σημαίνει Piat.): τα σημαίνοντα (sc. ονόματα) Piat.
знаменательные слова; τό σημαινόμενον Arst. значение,
смысл; 10) преимущ. med. запечатывать: γράψας και
σημηνάμενος Хеп. написав и запечатав, т. е. в
запечатанном письме; τά τε σεσημασμένα και τα ασήμαντα
Piat. как опечатанные, так и допечатанные вещи;
11) med. заключать (на основании признаков),
догадываться: τα μεν σημαίνομαι, τά δ' έκπέπληγμαι Soph. по
одним признакам я догадываюсь, другими же я
смущён.
σημαιο-φόρος ό знаменосец Poiyb., Piut.
σημαντήριον τό печать Aesch.