Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
^έγ*
— 1466 —
σελαενονεοάεια
«ытывать стыд (ου νυ σέβεσ&ε; Нот.); 2) не
осмеливаться, страшиться (σέβομαι προσιδέσ&αι Aesch.; σέβε-
43θαι τό τι κινεϊν των καθεστώτων Piat.); 3) чтить,
почитать (θεοός Aesch.; ώς θεόν τίνα Piat.); 4) воздавать или
оказывать почести, питать уважение (σέβεσθαι τον
κρατούντα Aesch.; ξένον Soph.); 5) торжественно справлять
<δργια Arph.); 6) одобрительно относиться, одобрять:
ύβρίζειν ού σ. Aesch. осуждать наглость; 7) поклоняться,
чтить (τον θεόν NT); 8) быть благочестивым (οι
σεβόμενοι προσήλυτοι NT).
σέ-γε = σέ γε.
Σεγουντίνοο οι сагунтинцы, жители города Сагунт
<в Тарраконской Испании) Piut.
σέθ-εν эп.-ион. (= σου) gen. к σύ.
Σεθ-ώς, ώ ό Сетос (царь Египта) Her.
σεΓ in elisione = oBio.
Σειληνικές, ион. Σϊληνικός 3 силеновский (δράμα
Piat.).
Σειληνός, ион. Σϊληνός ό 1) Силён (сын Гермеса
или Пана, воспитатель и постоянный спутник Вак-
jcat старший из сатиров, изображаемый толстым,
весёлым, вечно пьяным стариком) Pind., Her., Eur.: οι
Σειληνοί ΗΗ силены (сельские божества, близкие к
сатирам)*, 2) статуэтка Силена (служившая футляром
для драгоценных скульптурных изображений) Piat.
Σειλην-ώδης, ион. Σϊληνώδης 2 силенообразный
<σχήμα Piat.).
σε ι О эп. (= σου) gen. κ σύ.
σεΐος 3 лак. Arst. = θείος II.
σειρά, эп.-ион. σειρή ή 1) верёвка (ευπλεκτος Нот.);
И) цепь (χρυσείη Нот.); 3) аркан Her.; 4) путы, узы
Arst., NT.
Ι σείραιος β 1) пристяжной или подручный (ίππος
$oph.); 2) сделанный из кручёной верёвки, верёвочный
<βρόχοι Eur.).
Η σειραΐος о (sc. ί'ππος) пристяжная или подручная
лошадь Eur.
1 σειρα-φόρος, ион. σειρηφόρος 2 1) пристяжной
или подручный (κάμηλος Her.; πώλος Aesch., Eur.); 2) ne-
рен. идущий в одной запряжке, помогающий или
готовый помочь (τινί Aesch.).
Η σειρα-φόρος, ион. σειρηφόρος ό (sc. ίππος или
υτώλος) пристяжная или подручная лошадь Arph.
σειρή ή эп.-ион. = σειρά.
σειρήν, i}V0S ή 1) pl. αϊ Σειρήνες Сирены (миф.
девы, обитавшие у южн. берегов Италии, завлекавшие
своим пением мореплавателей и убивавшие их, у Нот.
их две — νήσος Σειρήνοιϊν, у Piat. — восемь); 2)
коварная очаровательница Eur.; 3) очарование, обаяние,
прелесть (λόγων σ. και χάρις Piut.); 4) «сирена» (вид
дикой пчелы) Arst.
Σειρηνοΰσαο vijaot αι острова Сирен (три остров·
ка у побережья Кампании, к югу от Мизенского мыса;
у Ёергилия Sirenum scopuli) Arst.
σειρηφόρος ион. = σειραφόρος 1 и II.
σειριό-καυτος 2 опалённый солнечным зноем Anth.
σείριος 3 палящий, знойный, жгучий: σ. αστήρ Нее.
и о. κόων Aesch. = Σείριος.
Σείριος ό (sc. αστήρ) Сириус (звезда) или созвездие
БОЛЬШОГО Пса Hes., Eur.
σειρίς, ίδος (ХЬ) ή верёвочка хеш.
σε&σ-άχθ·ε6α ή 1) стряхивание бремени, облегчение
(σ. και ειρήνη Piut.); 2) сисахтия, уменьшение долгового
бремени (по закону Солона) Diod., Piat.: σεισαχθεία
τόκων κουφίζειν Piut. облегчать (положение должников)
отменой уплаты процентов.
σεισί-χθ·ων, όνος ad], потрясающий землю
(эпитет Посидона) Pind., Luc.
σεισμάτίας, ου ad], m 1) вызывающий или
сопровождающий землетрясение Diog. L.; 2) причинённый
землетрясением (τάφος Piut.).
σεισμός ό 1) (по)трясение (του σώματος Piat.): γης
или χθονός σ. Thuc, Eur. землетрясение; 2) (тж. σ. γης
или χθονός Eur., Thuc, Arst.) землетрясение Her., Soph.,
Arph., Thuc; 3) волнение, буря (έν τη θαλασσή NT).
σειστός 3 [ad}, verb. κ σείω] вытряхнутый Arph.
σεϊστρον τό систр (культовая трещотка у
египтян) Arst., Piut.
-σείω дезидеративный глагольный суффикс, напр.,
в πολεμησείω, γελασείω (ср. лат. -urio).
σείω, поэт. Anacr. тж. σίω (fut. σείσω, aor. έσεισα;
pass.: aor. έσείσθην, pf. σέσεισμαι) 1) трясти,
потрясать, качать (εγχος, αιγίδα Нот.; λόφον Aesch.; ήνίας
χεροΐν Soph.; κόμην Eur.; την γ ην και τον ούρανόν NT): σ.
ευπτερον δέμας Eur. (за)махать крыльями; σ. τη ούρα
Хеп. махать хвостом; των οδόντων οι πλευνες έσείοντο
Her. большинство зубов расшаталось; κάρα σ. Soph.
качать головой; πλοκαμιδας σείεσθαι Anth. тряхнуть
своими кудрями; σ. την γην или χθόνα Arph. колебать
землю; τουτ' έσεισε μου την καρδίαν Arph. это потрясло
моё сердце; σεισθήναι σάλω Eur. всколебаться,
закачаться; όρχος σειόμενος φύλλοισιν Pind. колышущий
своей листвою сад; Ήρη σείσατο elvi θρόνω Нош. Гера
заметалась на престоле; impers. σείει Thuc, Хеп.
происходит землетрясение; 2) волновать, приводить в
смятение (πόλιν Pind.): τα πόλεως πολλω σάλω σ. Soph.
повергнуть город в сильную смуту; τον έγκέφαλον σεσει-
obai Arph. заболеть умопомешательством; 3)
возбуждать, подстрекать (την πόλιν εις τι Piut.); 4) перен.
вытряхивать, т. е. вымогать деньги, обирать (τοος
πλουσίους Arph.).
σέλα τά Anth. pl. κ σέλας.
σέλ$ эп. (= σέλαϊ) стяж. dat. κ σέλας.
σελάγέω 1) освещать, pass. светить, сиять (σελαγει-
σθαι συν πεύκαις Arph.); 2) жечь, pass. гореть, пылать;
σελαγεΐτο πυρ έπιβώμιον Eur. пылал огонь на
жертвеннике.
σελα-ενο-νεο-άεια ή вечно старое и вечно новое
светило (вымышленное слово, от которого якобы
происходит слово σελήνη) Piat., Cratyl. 409 ь.