Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
σάφηνέως
— 1465 —
σέβο>
σάφηνέως ион. = σαφηνώς.
σάφηνής, дор. σάφανής 2 Pind., Aesch., soph. = σαφής.
σάφηνίζω 1) объяснять, разъяснять (τι Aesch., Xen.);
2) указывать, показывать (όδόν Aesch.); 3) приводить
в ясность, точно устанавливать: σ. την βασιλείαν Xen.
назначить престолонаследника; 4) издавать ясные
звуки, говорить членораздельно Arst.
σάφηνιστικός 3 разъясняющий (επιστήμη αφανών
σαφηνιστική Luc).
σαφηνώς, ион. σάφηνέως Her., Aesch. = σαφώς.
σαφής 2 1) ясный, чёткий, понятный (λόγος Aesch.;
χρησμός Arph.); 2) ясно слышный, отчётливый, внятный
(κτύπος, φθέγματα Soph.); 3) проницательный, острый
(πρόνοια Soph.); 4) явный, очевидный, достоверный,
доподлинный (τεκμήριον Eur.; σημειον Soph.); 5) надёжный,
истинный, верный (άγγελος Aesch.; φίλος Eur.; μάντις
Soph.). — См. тж. σαφές.
σαφώς, ион. σάφέως (сотраг. σαφέστερον и σαφεσ-
τέρως) 1) ясно, точно (ειδέναι Xen.; μανθάνειν Piat);
2) отчётливо, внятно (άκούειν Soph.); 3) явно, очевидно,
бесспорно, достоверно (σ.. άπολωλέναι Xen.; κατοικεί
τούσδε τους τόπους σ. Soph.): σ. φρόνει Soph. будь уверен;
4) (в ответах) несомненно, конечно Xen., Piat.
σαχθ·είς, είσα, έν part. aor. 2 pass. κ σάττω.
σάψος, εως ή дор. = σήψις.
Ι σάω эп. ( = σάου) 2 л. sing, imper. κ σαόω.
II σάω эп. ( = έσάω) 3 л. sing. impf, κ σαόω.
III *σάω (только 3 л. pl. praes. ind. σώσι)
процеживать или просеивать Her.
Σάωσίς, εως ή Саосис (легендарная царица г. Биб-
лос) Plut.
σαώτερος сотраг. к .*σάος.
σαώτης, ου ό Anth. = σωτήρ II.
σβέννϋμο и (только praes.) σβεννύω (эп. fut. σβέσ-
σω, aor. εσβεσα — эп. εσβεσσα, in f. #ο/\·σβέσσαι; aor. 2
εσβην в знач. pass.) 1) тушить, гасить (το καιόμενον
Her.; δύναμιν πυρός NT); pass. гаснуть, тухнуть (ουδέ
ποτέ εσβη πυρ Нот.; αϊ λαμπάδες σβέννυνται NT); 2) пе-
рен. погашать, возмещать (φόνψ φόνον Soph.); 3)
успокаивать, умерять, унимать, смирять, обуздывать,
сдерживать (μένος ανθρώπων Нот.; υβριν Her.; έπιρροήν Piat.;
τήν θερμότητα Arst.): το θαρσαλέον σβεννόμενον υπό γή-
ρως Piut. отнятая старостью отвага; pass. утихать (εσβη
ούρος Нот.); 4) подавлять, уничтожать (Ελλάδα φωνήν
Anth.); 5) иссушать: ή Μηδική πόα σβέννυσι το γάλα
Arst. от мидийской травы (у коров) пропадает молоко;
σβέννυντο πηγαί Anth. источники иссякли; αίγες σβεν-
νύμεναι Hes. козы, не дающие молока; 6) приправлять,
сдабривать (ήδύσμασι μυρίοις τον φόνον Piut.).
σβέσος, εως ή гашение, тушение или угасание,
потухание Arst., Plut.
σβέσσαο эп. aor. inf. κ σβέννυμι.
σβέσσω эп. fut. κ σβέννυμι.
σβεστήρ, ήρος ό гаситель, тушитель Piut.
σβεστήριον τό огнетушительное средство Piut.
σβεστήριος 3 огнетушительный: σβεστήρια κωλύματα-
Thuc. средства тушения огня.
σβεστίκός 3 Arst. = σβεστήριος.
-σε наречный суффикс, обозначающий направление-
(ср. άλλοσε, άμφοτέρωσε и т. п.).
σέ (тж. энкл.) асе. sing, к συ.
σέας асе. pl. к σής.
σεαυτοδ, стяж. σαυτου, ής [из σου αύτου от σύ -f-
αύτός] (pl. υμών αυτών) тебя самого: κομίζοις αν σεαυτόν
ή θέλεις Soph. ты можешь уйти, куда хочешь; ρΰσαι
σεαυτόν! Soph. спасайся!
σεβάζομαί (aor. эп. σεβασσάμην — Anth. έσεβάσθην)
1) страшиться, бояться, совеститься, не сметь: σ. τι
Нот. в страхе отступать перед чём-л.; κυάμους σ. Anth.
(по ритуальным соображениям) не употреблять в
пищу бобов; 2) чтить, поклоняться (τη κτίσει παρά τον-
κτίσαντα NT).
σέβας τό (только пот., асе. и voc. sing, и пот. а
асе. pl. σέβη) 1) благоговейный страх, благоговение
(σ. δέ σε θυμον ίκέσθω Нош.; αιδώς τε σ. τε ΗΗ): σ. τό·
προς θεών Aesch. благоговейное почитание богов; Διός
σ. Aesch. благоговение перед Зевсом; σ. αστών Aesch.
благоговение граждан; 2) почтительное изумление: σ,
μ' έχει εισορόωντα Нот. я смотрю с изумлением;
3) предмет благоговейного почитания, святыня (Έρμης
κηρύκων σ. Aesch.; ώ σ. έμοί μέγιστον, 'Αγαμέμνων! Eur.):
τύμβος, σ. έμπορων Eur. гробница, чтимая путниками;
μητρός σ.. Aesch. священная матерь (земля); θεών σ.
Soph. святые боги; 4) предмет изумления или восторга
(σ. πασιν ίδέσθαι нн).
σέβασις, εως ή почитание Piut.
σέβασμα, ατός τό предмет поклонения, святыня NT,
σεβάσμοος 2 достойный почитания, священный
('Αφροδίτη Piat.; ονόματα Luc).
σεβασμός ό почитание, культ (θεών Piut.).
σεβάσσατο эп. 3 л. sing. aor. к σεβάζομαι.
σεβαστοάς, άδος (αδ) ή (лат. augusta) высокая
повелительница, государыня (эпитет римск.
императриц) Anth.
σεβαστός 3 (лат. augustus) высокий, священный
(эпитет римск. императоров) (Καίσαρ Σ. Luc).
Σεβεννύτης, ου ad], т Себеннитский (νομός Her.).
Σεβεννυτικός 3 Her. = Σεβεννύτης.
Σεβέννυτος ή Себеннит (город в центре нильской
Дельты) Her.
σέβη τά Aesch. pl. κ σέβας.
σεβίζω реже med. 1) почитать, чтить (τινά τιμαΓς
Soph.; med. δαίμονας Aesch.): σ. τινά τίνος Eur.
преклоняться перед кем-л. за что-л.; την εύσεβίαν σ. Soph»
выполнять долг благочестия; 2) с благоговейным стра-
хом поминать (λαοπαθέα βάρη Aesch.); 3) med.
страшиться (σεβίζεσθαι γενεθλίους αράς Aesch.).
σέβομαι med. κ σέβω.
σέβω, преимущ. med. σέβομαι (только praes., impf.r
aor. έσέφθην и adj. verb. σεπτός) 1) совеститься, ис-