Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Χαμ&ακές
— 1462 —
ΣάραΛος
Σάμίάκός 3 Piut. = Σάμιος Ι.
Σάμ&νθ*ος ή Саминф (местность в Арголаде) Thuc.
Ι Σάμ&θς 3 (α) самосский Her., Thuc, Хеп.
II Σάμοος ό уроженец или житель Самоса Her. etc.
III Σάμιος о Самий (спартанский наварх) Хеп.
<σαμόθ·ετος 2 до/?. = *σημό&ετος.
Σαμοθ-ρφκες, иоя. Σαμοθ·ρηΓκες οι жители Само-
фракии, самофракийцы Her.
Σαμοθ-ρφκη, ион. Σάμο9·ρη£κη ή Самофракия
(остров у фракийского побережья Эгейского моря)
Her., Arph., Хеп., Arst.
Σαμοθ*ρ<£κ&ος, ион. Σάμοθ·ρηΕκοος 3
самофракийский Her., Plut.
Σαμοθ*ρ^ξ, φκος или Σάμόθ·ρPlut. = Σαμοθράκιος.
Σάμοθ-ρηϊκ- ион. = Σαμοθρακ-,
Σάμος ή (dop. gen. Σάμω) Самос (1. тж. Σ. Θρηϊ-
κίη, Нот. = Σαμοθράκη; 2. остров у Ионического
побережья Μ. Азии НН, Her. etc.; 3. Нот. = Σάμη).
Σαμόσατα τά Самосаты (главный город области
Коммагена в Сирии, родина Лукиана) Plut., Luc
Σαμοσατεύς, έως о уроженец города Σαμόσατα
(Λουκιανός Σ. Anth.).
σαμ-πϊ и σαμπί τό indecl. сампи (архаическая буква,
имевшая форму ^ и произношение\ близкое к σ; тж.
означает число 900).
σαμ-φόρας, ου ό конь с С-образным тавром Arph.
σάν (ά) τό indecl. сан (дорическое название буквы о)
Her.
ΣαναΤθ& οι [Σάνη] жители города Σάνη Thuc.
Σαναχάροβος ό Санахариб, тж. Санхеоиб или Се-
нахериб (сын Саргона II, царь Ассирии с 705 по 681гг.
до н. э.) Her.
σανδάλιον (δα) τό [demin. κ σάνδαλον] сандалия Her.,
Luc, NT.
σανδαλίσκος ό [demin. κ σάνδαλον] Arph. = σανδάλιον.
σανδάλο-θ·ήκη ή хранилище обуви Men.
σάνδαλον, эол. σάμβάλον τό 1) сандалия
(деревянная подошва с ремнями) нн; 2) сандал (род камбалы)
Luc.
Σάνδανις о Санданий (лидийский мудрец) Her.
Σάνδανος о Сандан (река близ Олинфа в Халки-
дике) Piut.
σανδάράκη (ρά) ή 1) красный сернистый мышьяк,
сандарак, реальгар Arst.; 2) (= κήρινθος) пчелиная
перга Arst.
σανδάράκΐνος 2 (ρα) оранжево-красный Her.
Σάνη ή Сана (1. город на зап. побережье п-ова
Паллена Her.; 2. город на перешейке между п-овом
Акта и Халкидикой Thuc.)·
σάνίδιον (ΐδ) τό [σανίς] 1) дощечка Arph., Men.;
2) доска для записей, таблица Lys., Aeschin.
σάνΐδ-ώδης 2 имеющий вид доски Piut.
σανίδωμα, ατός (ι) τό опалубка, настил Poiyb.
σανίς, ίδος (ΐδ) ή 1) доска Anth.; 2) створка (две-
I рей или ворот), тж. (преимущ. pl.) дверь, ворота:
σανίδες ευ άραρυΐαι Нот. крепко сколоченные ворота; 3)
подмостки, помост, полка (υψηλή σ. Нот.); 4) досчатый
настил, палуба (sc. του σκάφους Luc): σανίδα προσβή-
ναι κάτα Eur. ступить на палубу; 5) (преимущ. pl.)
дощечки для записей (покрывавшиеся обычно гипсом или
| вОСКОМ), таблицы Eur.t Arph., Lys., Isoer., Aeschin., Dem.;
6) позорный столб (προς σανίδα προσπασσαλεύειν τινά
Her.): έν или προς τη σανίδι δειν Arph. и σανίδι προσ-
δειν Piut. привязывать к позорному столбу.
σάξος, εως ή [σάττω] наполнение, набивание,
набивка Arst.
*σάος 3 и 2, только стяж. σώς, σα (или σώς), σων
и xen. etc. σώος 3, эп.-ион. σόος 3 (эп. compar. σαώτερος;
асе. sing, σων; пот. pl. σώ, σα, асе. pl. σώς, σα;
остальные формы — от σώος и σόος) 1) здравый, невредимый
(σώς και υγιής Her., Thuc.; βουλομ* εγώ λαόν σόον εμμε-
ναι Нот.); 2) целый, находящийся в полной
сохранности, неповреждённый (τά κειμήλια Нот.; άγαλμα Her.;
ή χιών Piat.): ποτόν κρηναιον σών Soph. неиссякший
родник; 3) верный, несомненный, неизбежный (όλεθρος
Нот.).
σαοφρ- эп. Нот., Anth. = σωφρ-,
σαόω (impf, έσάων, fut. σαώσω, aor. έσάωσα, aor,
pass. έσαώθην) Нот., нн, Anth. = σψζω.
Σαπαΐοι οι сапеи (племя во Фракии) Her.
σαπείς, εΐσα, έν part. aor. 2 pass. κ σήπω.
σαπέρδης, ου ό предполож. засоленная сельдь Arst.,
Luc.
σαπερδίς, ίδος (ΐδ) ή сапердида (род пресноводной
рыбы) Arst.
σάπή^ эп. ( = σαπη) 3 л. sing. aor. 2 conjet. κ σήπω.
σαπρία ή гниль Antn.
σαπρός 3 1) гнилой, прогнивший, истлевший (ίστί-
ον, βύρσα Arph.; ίμάς Men.); 2) трухлявый (δένδρον NT);
3) увядший (στέφανος Dem.); 4) перестоявшийся (τάρι-
χος, τρύξ Arph.); 5) ветхий, дряхлый (γέρων και σ. Arph.);
6) истрёпанный, избитый (προσαγορεύειν σαπρόν Arph.);
7) давнишний (ειρήνη Arph.); 8) порочный (λόγος NT).
σαπρό-στομος 2 со зловонным дыханием Arst.
σαπρότης, ητος ή гнилость, гниль piat., Arst.
σαπφείρινος 3 сапфировый, лазоревый (χρώμα Arst.).
σάπφειρος ή (евр.) сапфир ντ.
Σαπφ&κός 3 сапфический (sc. μέτρον piut.).
Σαπφώ, ους, эол. Ψαπφώ ή (voc. Σαπφοΐ, эол.
Σάπφοι и Ψάπφοι) Сапфо (родом из Митилены на
о-ве Лесбос, лирическая поэтесса VII—VI вв. до н. э.)
Her. etc.
σαπών, οΰσα, όν part. aor. 2 κ σήπω.
Σαράγγαο, ων οι саранги (племя в Согдиане) Her.
Σαραπεϊον τό Piut. = Σεραπειον.
σάραπος, εως и 6ος ό α ή сарапий (белая
персидская одежда с пурпурной каймой) Demoer.
Σάραπος и Σέραπος, ΐδος о Сарапид или Серапис
(египетский бог жизни, смерти и исцеления) Diod., Piut.