Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
φοίβδησϋς
— 1456 —
£υγχίον
стом) потрясать: ροιβδουσα κόλπον αιγίδος Aesch. (в
стремительном полёте) шумя выпуклой эгидой.
^©ίβδησος, εως ή шум, гам, гомон (ροιβδήσεις βου-
κόλων Eur.).
£©ϊβδος ό 1) шум, хлопанье (πτερών Soph.); 2) вой,
свист (άνεμου Arph.).
(iofScov, amm. ^oiStOV τό маленький гранат Men.
£©£ζασκε или ^οίζεσκε 3 л. sing. impf. iter. к ροι-
ζέω.
£©θζέω 1) свистеть: ροίζησεν πιφαύσκων Διομήδεϊ
Нот. (Одиссей) свистом подал знак Диомеду; 2) (о змее)
шипеть Hes.; 3) (о птице) рассекать (воздух) со свистом:
•οι αέρια ροιζουντες ορνεις Luc. со свистом проносящиеся
по воздуху птицы; ροιζεΐσθαι δι' αιθέρος Anth. с шумом
взвиться на воздух.
^ζη-δόν adv. с грохотом (οι ουρανοί р. παρελεύ-
σονται NT).
£©ίζημα, ατός τό 1) свист, шум (ρύμη και ροιζή-
ματα Arph.); 2) стремительный полёт (στεροπας Luc).
£θΐζος ό, ион. ή 1) свист, визг (όϊστών Нот.;
πνευμάτων Piut.); 2) шум (της φοράς Piut.).
όοιζωδες τό жужжащее (стремительное) движение
Plut.
£οιζ-ώδης 2 шумящий, шумный Piut.
£οοή ή ион. = ροιά.
^OtXOV τό кривоногость, косолапость Arst.
£©&ΧΟς 3 ИСКрИВЛёННЫЙ, КрИВОЙ (κορύνη Theoer.).
'Ροϊκος ό Ройк или Рек (строитель самосского
храма) Her.
£οίσκος 6 [demin. κ ροιά] помпон (украшение на
платье) Diog. L.
fPotaetov τό Ретей (1. мыс на Геллеспонтском бе-
регу Троады с городом того оке названия Her., Thuc,
Xen.; 2. тж. 'Ροίτιον, город в Аркадии Piut.).
'ΡοιτηΓς, Γδος (ιδ) adj. f κ Τοίτειον Anth.
^©μ,βητός 3 развеваемый вокруг, т. е.
встряхиваемый (πλόκαμοι Anth.).
£ομβθ-ε&δής 2 ромбовидный (sc. το σχήμα Piut.).
βόμβος, amm. £ύμβ©ς ό 1) кубарь Eur., Anth.; 2)
магический круг Theoer., Luc; 3) бубен, тамбурин Arph.;
4) вращательное движение, кружение (ακόντων Pind.);
5) мат. ромб Arst.
'Ρόμβος ό Ромб (прежнее название р. Έβρος во
Фракии) Piut.
^ομβώδης 2 Piut. = ρομβοειδής.
^ομβωτές 3 ромбоидальный (δούρατος ούρίαχος Anth.).
$ομςραία ή фракийский меч (с длинным и широким
КЛинКОМ) Plut, NT.
£όος, стяж:. £οδς ό 1) течение: κατά и κάρ ρόον
Нот., Her., κατά ρουν Piat., Polyb. вниз по течению; προς
ρόον нот. против течения; р. Άλφειοΐο Нот. воды
Алфея; 2) текучесть, подвижность, стремительное
движение (φορά και р. Piat.); 3) мед. истечение Arst.
£οπάλοκός 3 булавовидный, утолщающийся к концу:
στίχος р. булавовидный стих (в котором каждое слово
на один слог длиннее предыдущего, напр, ώ μάκαρ1
Άτρείδη, μοιρηγενές, όλβιόδαιμον Нот.).
£οπάλ&σμός ό эрекция Arph.
£Οπάλ©ν τό 1) палица, дубинка, булава Нот., Her.,
Arph., Soph.; 2) дверная колотушка Xen.
£οπή 1) склонение, наклонённость, наклон: ροπήν
εχειν μέχρι τινός Arst. склоняться (тяготеть) к чему-л.;
έπί τας αύτας ροπας έρείδεσθαι Piat. находиться в
равновесии; διαφέρειν или διαστρέφειν την ροπήν Piut.
нарушать равновесие; εις έκάτερα τά μέρη ροπάς λαμβάνειν
Poiyb. склоняться то в одну, то в другую сторону; ().
δίκης Aesch. весы правосудия; 2) обстоятельство,
фактор: μεγάλη р. Dem. важный фактор; σμικρά παλαιά
σώματ' εύνάζει ρ. Soph. ничтожное обстоятельство
валит с ног стариков; έπί ροπής μιας είναι Thuc. иметь
один лишь шанс, т. е. висеть на волоске; 3)
поворотный пункт, решающий момент, важное обстоятельство:
εχεσθαι ροπας Arph. или έν ροπή κεΐσθαι Soph.
находиться в критическом положении; р. βίου μοι Soph.
жизнь моя на исходе; 4) вес, значение, важность: ού
μικράν τίνα ροπήν είναι οιεσθαί τι Xen. придавать
чему-л. немалое значение; μεγάλην εχειν ροπήν προς
τι Arst. иметь большое значение для чего-л.
£όπτρον τό 1) палица, булава (δίκης Eur.); 2) бубен,
тамбурин (р. βυρσοπαγές Piut.); 3) дверное кольцо или
дверная колотушка Eur., Lys., Plut.
Φουβίκων, ων© ς ό Рубикон (река на границе
между Галлией Цизальпинской и Умбрией) Piut.
£ους, gen. £©δ ό стяж. = ρόος.
'Ρους ό Рус (местность в Мегариде) Piut.
£©φέω, ион. £ΰφέω (fut. ροφήσω и ροφήσομαι)
1) жадно втягивать, всасывать, поглощать (τι Aesch.,
Arph. и τίνος Luc): ροφουντα πίνειν ώσπερ βουν Xen. пить,
втягивая, как вол; 2) высасывать (πνεύμονος αρτηρίας
Soph.); 3) осушать, очищать (τρόβλιον Arph.).
ρόφημα, ατός τό похлёбка, кашица Arst., Piut.
£όφησος, εως ή всасывание, хлебание Arst.
£οχθ·έω (только praes. и impf.) шуметь, реветь,
бушевать (κύμα μέγα ροχθει нот.).
£ο-ώδης 2 1) бурно текущий, бурливый,
волнующийся (θάλασσα Thuc); 2) изобилующий бурными
потоками (τόποι Arst.).
£ύαξ, ακος ό 1) поток Thuc; 2) огненный поток,
лава Piat.; 3) (у китов) молочный проток Arst.
Ι £υάς, άδος ad], (αδ) 1) выпадающий (θρίξ Arst.);
2) вялый, дряблый (σώμα Arst.).
II £υάς, άδος ό только pl. οι ρυάδες Arst.
странствующие рыбы.
£ύατ© (υ) эп. 3 л. pL impf, κ ρύομαι.
^υ-άχετος (α) ό лак. бурливая толпа (Άσαναίων =ι
'Αθηναίων Arph.).
£ύβδην Arst. = ρύδην.
£υγχ-ελέφας, αντος- ad], шутл. с хоботом, как у
слона Anth.
£υγχ£ον τό доел, хоботок, (у свиньи) рыльце Arph.