Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ϊψέοζ — 1453 — ^ζωρδχέω
£ητέος ad], verb. κ ειρω II.
^ιβτερος стяж. = ρηίτερος.
^ητήρ, 9ΐρος ό [εφω II] 1) повествователь,
рассказчик (μύθων Нот.); 2) оратор, витмя Anth.
Ρητίνη ή [ρέω Ι] камедь, древесная смола Arst., Polyb.
ρητόν τό 1) договорённость, условие: έπί ρητοϊς
Her., Thuc., Piat. на определённых (установленных)
условиях; 2) высказывание, подлинные слова Sext.; 3)
выразимое, могущее быть сказанным (ει ρητόν, φράσον Aesch.):
ού ρητά μοι Soph. то, что я не считаю возможным
назвать; 4) мат. рациональное число (τα ρητά και άρρητα
Piat.). — См. тж. ρητός.
Ρητορεία ή 1) ораторское искусство Piat., Piut.;
2) ораторское произведение, искусно построенная речь
Isoer., Arst.
£ητ©ρεύω 1) быть оратором, произносить речи перед
НарОДОМ Isoer., Piat., Plut.: р. τΐ Luc. ПРОИЗНОСИТЬ речь
о чём-л.; 2) обучать ораторскому искусству Piut.
Ρητορικά τά Diog. L. = ρητορική.
Ρητορική ή (sc. τέχνη) риторика, ораторское
искусство Piat.
^ητορικόν τό Piat. = ρητορική.
Ρητορικός 3 1) риторический, ораторский Piat., Aesch.;
2) обладающий ораторским дарованием isoer., Piat.
^ητοροκως по-ораторски Aeschin., Piat.
£ητορ©-μάστ*ξ, ίγος ό бич ораторов (прозвище
оратора Эсхана Митиленского) Diog. L.
£ητορο-μύκτης или ^ητορόμυκτος, ου о
осмеивающий ораторов (прозвище Тимона) Diog. L.
^ητός 3 [adj. verb. κ εϊρω II] 1) оговорённый, (об-)
условленный, назначенный (μισθός Нот.; ές χρόνον ρητόν
Her.); 2) могущий быть сказанным, подобающий (έπος
Soph.); 3) могущий быть выраженным, выразимый:
γνωστός και р. Piat. познаваемый и определимый
словами; 4) мат. рациональный Piat. — См. тж. ρητόν.
£ητότατα superl. к ρητώς.
£ήτρα, ион. £ήτρη ή [εφω II] 1) соглашение,
уговор, условие: ρήτρην ποιεΐσθαι Нот. заключить между
собой условие; 2) предписание, указание: παρά την
ρήτραν Хеп. вопреки предписанию; 3) установление,
закон (преимущ. неписанный) Хеп., Piut.: ρήτραι Piut.
(в Спарте) закон Ликурга; 4) речь, слово Dem.: παρα-
λαβεΐν την ρήτραν Luc. взять слово.
£ήττω атт. = ρήσσω.
£ήτωρ, ορός 6 (Arph. редко ή) [είρω II] 1)
повествователь, рассказчик (μύθων Eur.); 2) оратор, докладчик
Thuc., Arph., Piut.: οι δέκα ρήτορες Luc. десять
(аттических) ораторов (см. δεκάς 1); 3) произносящий
приговор, судья Soph.; 4) ритор, преподаватель ораторского
искусства Piut.
£ητώς определённо, ясно, точно Polyb., Sext.
£ηχ- ион. = ραχ-.
^ϊγάλέος 3 холодный (δμβρος Emped.).
^ϊγεδάνός 3 1) холодный, ледяной (πηγυλίς Anth.);
2) бросающий в дрожь, ужасный (Ελένη Нот.).
£ϊγέω (aor. έρριγησα — эп. ρίγησα, pf. 2в знач. praes.
ερρϊγα, эп. ppf. έρρίγειν) 1) доел, застывать, леденеть,
перен. цепенеть от ужаса, пугаться: р. τι Нот.
страшиться чего-л.; ερριγ' άντιβολήσαι Нот. он побоялся
встретиться (с Гектором в бою); 2) оставаться
холодным, равнодушным Pind.
£ΐγηλός 3 бросающий в холод, страшный (όϊστοί
Hes.).
^ytov (pl) [adv. compar. от ρίγος] 1) холоднее:
ποτί εσπέρα ρ. εσται Нот. к вечеру станет холоднее;
2) ужаснее, хуже: το δέ τοι και ρ. εσται Нот. это будет
для тебя хуже.
£ίγιστα (ρϊ) [adv. superl. от ρίγος] ужасно, жестоко
(τετληότες Нот.).
£έγ&στ©ν adv. Piut. = ρίγιστα.
^Ιγομάχης, ου (α) adj. /τζ = ριγομάχος.
£ΐγο-μάχος или ^γομάχης, ου (ά) ad], т
борющийся С ХОЛОДОМ Anth.
£ΐγθς, εος τό 1) ХОЛОД, стужа Нот., Her., Хеп. etc.;
2) озноб, дрожь (τρόμος και р. Piat.).
£ΐγ6ω (Inf. ριγούν и ριγών; эп. inf. fut. ριγωσέμεν;
3 л. sing, conjet. ριγοι и ριγώ) зябнуть, мёрзнуть Нот.,
Her., Хеп. etc.
££ζα ή 1) корень (sc. έλαίης Нот.; τριχός Arst.);
2) целебный корень, зелье (р. όδυνήφατον Нот.); 3)
перен. корень, источник, начало (κακών Eur.; р. γένους
Soph.; καλοκαγαθίας Piut.): έκ ριζών άναιρειν τι Piut.
вырвать что-л. с корнем; 4) подошва, подножье (του λόφου
Polyb.); 5) основание, основа (р. πάντων και βάσις Piat.);
6) перен. ствол, ветвь: р. χθονός Pind. часть света,
материк; 7) род или происхождение (ευγενής Eur.).
£&ζοκός 3 корневой piut.
£&ζίθν, V. Ι. ££ζ&θν τό КОреШОК Arph.
^ζθ-βθλέω пускать корни Sext., Anth.
^ζό-θ-εν adv. с корнем (έκκόπτειν τι Luc).
^ζο-λογέω удалять с корнем, искоренять, истреблять
(πάντας τυράννους Diod.).
£&ζο-τομέω Diod. = ριζολογέω.
£&ζθ-τόμος ό и ή собиратель кореньев (целебных
или волшебных) Soph., Luc.
'Ροζοφάγοο οι ризофаги, «корнееды» (одно из
племён в Эфиопии) Diod.
^οζο-φάγος 2 (ά) корнеядный, объедающий корни
(ζώα Arst.).
£ίζ6(0 1) насаждать (εν&α άλωή έρρίζωται Нот.);
2) прикреплять (νήα ενερθε.ν Нот.); 3) укреплять (την
τυραννίδα Her.; έν αγάπη έρριζωμένος NT): έρριζωμένος
Her. и ριζοθείς Piat. пустивший корни, укоренившийся;
γήθεν έρριζωμένος Soph. укреплённый в земле.
^ζ-ώδης 2 похожий на корень, корневидный Piut.
ρίζωμα, ατός τό 1) корень, основа, стихия: τέσσαρα
τών πάντων ριζώματα Emped. четыре стихии вселенной;
2) племя, род, отпрыск: σπαρτών άπ' ανδρών р. Aesch.
отпрыск посеянных мужей (см. Σπαρτός), т. е. фиванец.
£ΐζ-ωρδχέω выкапывать (собирать) коренья Piat.