Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
Ώτβρυγόομαι
— 1437 —
Πτολεμαίος
πτερΰγέομαι лететь, уноситься на крыльях (πεδά
τίνα = μετά τίνα Sappho).
πτερυγοφόρος 2 Arph. = πτεροφόρος Ι.
πτερΰγ-ωκής 2 быстрокрылый (οιωνός Aesch.).
πτερυγωτός 3 пернатый, крылатый (χρησμός Arph.;
όρνις Arst.).
πτέρυξ, υγος ή (эп. dat. pl. πτερύγεσσιν) 1) крыло
Нот., Hes., Her. etc.; 2) плавник (αί πτέρυγες τών ίχ&ύων
Arst.); 3) ласт (αί πτέρυγες τών φωκών Arst.); 4)
придаток, щупальце Arst.; 5) (у панциря) обшивка Хеп.;
6) оборка, пола (αί πτέρυγες του παρθενικού χιτώνος
Plut.); 7) (широкий) клинок (της κοπίδος Plut.); 8) весло
Soph.; 9) прикрытие, защита, оплот (Εύβοίης π. Eur.);
10) доел, полёт, перен. звучание (πτέρυγες γόων Soph.);
11) птица (από πτερύγων και θηρών Anth.).
πτερύσσομαι, amm. πτερύττομαο хлопать
крыльями Luc.
πτέρωμα, ατός τό 1) оперение, окрылённость (το
της ψυχής π. Piat.); 2) оперённая стрела Aesch.; 3) крыло
(τών πτερωμάτων χρώματα Arst.).
πτερ-ώνυμος 2 получивший своё имя от πτερόν
«крыло», т. е. Πτέρως = Έρως Piat.
Πτέρως, ωτος ό Птерот, «Крылатый» (имя, якобы
даваемое богами Эроту) Piat.
πτέρωσος, εως ή оперение Arph., Arst., Luc.
πτερωτός 3 α 2 1) крылатый, пернатый (όρνιθες
Eur.; sc. ζώα Arst.; δφιες Her.); 2) оперённый (τοξεύματα
Eur.); 3) быстрокрылый, стремительный (Διός βροντή
Soph.; άρμα Eur.); 4) производимый крыльями (φθόγγος
Arph.); 5) сделанный из перьев (χιτωνίσκοι Plut).
πτέσθ·α& inf. aor. 2 κ πέτομαι.
πτηνά τα пернатый мир, птицы Aesch., Soph., piat.
πτηναο Anth. = πτέσθαι.
πτην-ολέτις, ΐδος adj. f губительная для птиц
(νεφέλη Anth.).
πτηνός 3 и 2, дор. πτάνός 3 1) пернатый,
крылатый, летающий (όφις Aesch.; οιωνός Soph.; ίπποι Eur.;
ορνίθων γένος Arph.): ή θήρα τών πτηνών Piat. и πταναί
θήραι Soph. охота на птиц; 2) оперённый, окрылённый
(άρμα Piat.; ιοί Soph.); 3) летучий, легковесный, т. е.
пустой (λόγοι Piat.; δνειροι Eur.). — См. тж. πτηνά.
πτηξος, εως ή страх, испуг (Arst. — ν. L κ πήξις).
πτήσης, εως ή полёт (οιωνών Aesch.; πτήσει κινεΐ-
οθαι Arst.): πρόσγειον την πτησιν ποιεΐσθαι Luc. летать
у самой земли.
πτήσσω, дор. πτάσσω(/Η*.πτήξω, aor. επτηξα—дор.
Ιπταξα, эп. πτήζα; эп. part. pf. πεπτηώς) 1) пугать,
устрашать, приводить в трепет (θυμόν Αχαιών Нот.—
ср. 3); 2) со страху прятаться, укрываться, убегать
(έν μυχοΐς πέτρας' Eur.; εις ενα χώρον Arph.): πόλις προς
πόλιν επτηξε Eur. один город ищет убежища у другого;
π. βωμόν и υπό βωμόν Eur. искать убежища у алтаря;
3) пугаться, бояться: π. θυμόν (асе. relat.) Soph.
устрашиться (ср. 1); πτηξαι άπειλάς Aesch. испугаться угроз;
4) садиться в засаду, залегать в засаде (εις έρημίαν
όδοΰ Eur.): υπό τεόχεσι πεπτηώτες Нот. залёгши(е) в
засаду.
πτήτα& эп. ( = πταται) 3 л. sing, conjet. к πέτομαι.
πτητικόν τό 1) летательная способность (sc. τών
ορνίθων Arst.); 2) Arst. = όρνις.
πτητικός 3 умеющий летать (τών ορνίθων γένη Arst.).
πτητοκώς лётом, летая: κινειν π. Plut. заставить
летать.
πτίλον (ΐ) τό 1) мягкое перо (π. κύκνειον Soph.);
2) плюмаж, султан (sc. του κράνους Arph.); 3)
летательная перепонка (τοδ όφιος Her.); 4) (у насекомых)
крылышко Arst.
πτΐλό-νωτος 2 с мохнатой спинкой (κάμπη Anth.).
πτΐλωτός 3 с крылышками (έντομα Arst.).
πτΐσάνη (ά) ή [πτίσσω] ячменный (преимущ.)
напиток или отвар Arph., Plut., Anth.
πτίσσω, amm. πτίττω (aor. επτΐσα; pass:. aor.
έπτίσθην, pf. επτισμαι) (пестом) дробить, толочь (τό
μέσον έκ του λωτού Her.; κριθαι έπτισμέναι Arst.): ύδωρ
όπέρω σιδηρω π. ηοζοβ. Luc. толочь воду железным
пестом.
πτοστής, ©δ о дробильщик зерна Anth.
πτίττω amm. = πτίσσω.
πτόα и πτοία ή испуг, страх, волнение (π. και δυσ-
ελπιστία Poiyb.; της ψυχής πτοΐαι Plut.).
πτ$έω, эп. πτοιέω 1) приводить в ужас, устрашать,
пугать (άγέλας Anth.); med.-pass. приходить в ужас,
пугаться Aesch., NT: τώνδε φρένες έπτοίηθεν Нот. их ум
помутился от страха; 2) возбуждать, волновать,
увлекать (καρδίαν τινί Sappho); pass. быть охваченным
страстью, быть увлечённым (μετά τίνα Hes., περί τι Arst.,
Plut., εις и έπί τι Luc. и προς τι Plut.): έπτοημένοι φρένας
Aesch. охваченные страстью; ερωτι δ' αυτός έπτοάθης
(aor. pass.) Eur. ты сам загорелся любовью; τό περί
τάς επιθυμίας μη έπτοησθαι Piat. бесстрастие,
невозмутимость; τό πτοηθέν Eur. волнение или увлечение.
πτόησες и πτοίησ:ς, εως ή 1) испуг, страх Arst.:
μη φοβούμενος μηδεμίαν πτόησιν NT не испытывающий
никакого страха; 2) волнение, возбуждённость (π. και
μανία Piat.).
πτοία ή = πτόα.
πτοιέω эп. = πτοέω.
πτοίησις, εως ή = πτόησις.
Πτολεμαίος ό Птолемей (1. сын Пирея, отец Эври-
медонта Нога.; 2. царь Македонии с 368 г. по 365 г. до
н. э. Poiyb., Diod., Plut.; 3. П. Ι Σωτήρ, сын Лага, царь
Египта с 323 г. по 285 г. до н. э. Poiyb., Diod., Plut.;
4. П. II Φιλάδελφος, сын предыдущего, царь Египта
с 285 г. по 247 г. до н. э. Poiyb., Diod., Plut.; 5. П. III
Ευεργέτης, сын предыдущего, царь Египта с 247 г. по
222 г. до н. э. Poiyb., Diod., Plut.; 6. П. IV Φιλοπάτωρ,
сын предыдущего, царь Египта с 222 г. по 205 г. до
н. э. Poiyb., Diod., Plut.; 7. П. V Επιφανής, сын
предыдущего, царь Египта с 205 г. по 181 г. до н. э. Poiyb.,
Diod., Plut.; 8. П. VI Φιλομήτωρ, сын предыдущего.