Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
πτάμενος
— 1436 —
πτερύγων
Men., Poiyb.; πολλά NT): άψευδής ών και μη πταίων τη
διάνοια περί τι Piat. если я не заблуждаюсь и не
ошибаюсь в своём рассуждении относительно чего-л.; τα
πταισθέντα Luc промахи; α έπταίσθη δι' έτερους Piut.
допущенные другими ошибки.·
πτάμενος part. aor. 2 κ ΐπταμαι (med. κ ί'πτημι).
πτανός 3 дор. Pind., Soph. = πτηνός.
πτάξ, πτάκός пугливый, робкий, т. е. Aesch.
πταρμικόν τό (sc. φάρμακον) чихательное средство
Arst.
πταρμός ό чихание Thuc, Plat., Arph., Arst., Plut.
πτάρνυμα: (только praes. и impf.) Xen., Arst. =
*πταίρω.
πτάρω Arst. = *πταίρω.
πταρω fut. κ *πταίρω.
πτάς part. aor. 2 κ πέτομαι«
πτάσθ-at эп. in f. aor. 2 κ πέτομαι.
πτάσσω дор. = πτήσσω.
πτελέα, ион. πτελέη ή вяз (Ulmus campestris) Нот.,
Hes., Arph., Arst. etc.
Πτελέα ή Птелея (дем в атт. филе Οινηις) Anth.
Πτελεατοχές 3 птелейский (οίνος Theoer.).
πτελέη ή ион. = πτελέα.
Πτελεόν τό Птелей (1. порт на вост. побережье
Фтиотиды, в Фессалии Thuc.; 2. город в Трифилии,
в Элиде Thuc.; 3. город в Ионии Dem.).
Πτελεές ή нош. = Πτελεόν 1.
Πτερέα, ион. Πτερίη ή Птерия (укреплённый город
в Каппадокии или в Киликии) Her.
πτέρΐνος 3, редко 2 1) сделанный из перьев
(κύκλος Eur.; στέφανος Poiyb.); 2) окрылённый, пернатый
(θεοί Arph.).
Πτέροοι οι жители Птерии, птерийцы Her.
πτέρος ή (только асе. πτέριν и пот. pl. πτέρεις)
папоротник, предполож. кочедыжник (Athyrium filix)
или многокучник (Aspidium filix) Theoer., Poiyb.
πτερίσκος о крылышко Babr.
πτέρνα, эп.-ион. πτέρνη ή 1) пята, пятка Нот.,
Aesch., Dem., Arst.; 2) основание, низ (της μηχανής Poiyb.);
3) окорок, ветчина Batr.
πτέρνης, εως ό ι/. /. = πτέρνις.
πτέρνος, ν. Ι. πτερνίς и πτέρνης, εως ό птернис
(род хищной птицы) Arst.
Πτερνο-γλύφος (υ) ό Окорокоскрёб (имя мыши)
Batr.
πτερνο-κόπος, ΐδος ό окорокорез (прозвище пара-
сита) Men.
Πτερνο-τρώκτης, ©υ ό Окорокогрыз (имя мыши)
Batr.
Πτερνο-φάγος (α) ό Окорокоед (имя мыши) Batr.
πτερο-βάμων 2, gen. όνος (α) Emped. = πτέρινος.
πτερο-δόνητος 2 машущий крыльями Arph.
πτερο-δρομία ή полёт, взлёт Anth.
πτερόεις, όεσσα (стяж. πτερουσσα), 6εν (стяж..
gen. πτερουντος, pl. η πτερουντα) 1) оперённый,
пернатый (όϊστοι Нот.); 2) окрылённый, крылатый (Πάγασος
Pind.; κεραυνός Arph.; перен. επεα Нот.): πτερόεσσα κόρα
Soph. = Σφίγξ; 3) лёгкий как перышко (λαισήιον Нот.);
4) быстрокрылый, стремительный (φυγά Eur.).
πτερό ν τό 1) перо (κύκνου π. Eur.): τα χρυσόκομα
των πτερών Her. золотистое оперение; άλλοτρίοις πτε-
ροις άγάλλεσθαι погов. Luc. рядиться в чужие перья;
πόνου ούδαμοΰ ταύτόν π. Aesch. нет несчастий с одним
и тем же оперением, т. е. нет одинаковых несчастий;
2) крыло (у птицы, насекомого и т. п.) Нот. etc.: υπό
πτεροις τίνος εΐναι Aesch. находиться под чьим-л.
крылом, т. е. защитой; ίσος πτεροΐς Eur. подобный крыл-ьям,
т. е. быстрый как птица; 3) парус или весло: νηός
πτερά Hes. корабельные снасти; σκάφος άΐσσον πτεροισι
Eur. быстролётное судно; 4) конец, край (του πίόγωνος
τα πτερά Luc); 5) (оперённая) стрела (ευστοχον π. Eur.):
τοις αυτών πτεροΐς άλίσκεσθαι Aesch. быть поражёнными
собственными стрелами; 6) крылатое существо: τό παρ-
θένιον π. Eur. = Σφίγξ; 7) предзнаменование, знамение
(π. πιστόν Soph.); 8) боковая колоннада (храма) Piut.;
9) боковая пристройка, крыло здания Piut.
πτερο-ποίκΐλος 2 с пёстрым оперением (όρνις
Arph.).
πτερό-πους, ποδός ό Arst. ν. /. = πυγολαμπίς.
πτερορροέω Arst. υ. Ι. = πτερορρυέω.
πτερο-ρρυέω 1) терять перья, линять Piat., Arph.,
Arst. etc.; 2) быть обираемым, разоряться Arph.
πτερότης, ητος ή пернатость, крылатость Arst.
πτερουσσα стяж. f к πτερόεις.
πτερέ-φο&τος 2 носящийся на крыльях, крылатый
(ανάγκη Piat.).
πτερο-φόρης, ου ό птерофор (египетский
священнослужитель, носивший ястребиное перо на головном
уборе) Diod.
Ι πτερο-φόρος 2 крылоносный, крылатый (δέμας
Aesch.; Διός βέλος Arph.).
II πτεροφόρος ό (у римск. императоров) гонец Piut.
πτερο-φυέω обрастать перьями, оперяться или
ОКрЫЛЯТЬСЯ Plat., Plut., Luc.
πτερο-φυής 2 оперённый, пернатый piat.
πτερόω 1) снабжать перьями или крыльями,
оперять, окрылять (τίνα Arph., Piat.); pass. обрастать
перьями или крыльями, оперяться Piat.: έπος έπτερωμένον
Arph. крылатое слово; 2) мор. оснащать, снабжать
парусами и вёслами (σκάφος ταρσω Eur.; την ναυν Poiyb.);
3) быть оснащённым (ναυς έπτερωκυΐα Poiyb.); 4) перен.
окрылять, возносить, побуждать (λόγοισι Arph.): πτερω-
θηναι προς την έπιθυμίαν τινός Luc быть охваченным
страстью к чему-л.
πτερύγίζω хлопать крыльями Arph.
πτερύγίον (υ) τό 1) перышко или крылышко Arst.;
2) (у рыб и проч.) плавник Arst.; 3) (у ракообразных и
насекомых) хвостовой придаток Arst.; 4) (у рогатой
совы) кисточка Arst.; 5) пола хитона Arst.; 6) тех. брус,
дышло Poiyb.; 7) архит. крыло (του ίερου NT).