Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προφθ·άνω
— 1431
προχε&ροτονέω
προ-φθ-άνω (α) упреждать, предупреждать, ш/е.
предвосхищать: εγώ σε προφθάσας λέγω Piat. я вместо
тебя отвечу; δεδιώς μη προφθάσωσι διελθόντες Thuc. боясь,
как бы (афиняне) не успели раньше пройти; νυν μεν
με παρακύψασα προυφθης Arph. а ты выглянула из окна
раньше меня; προφθάσασα καρδία γλώσσαν Aesch. сердце,
опередив язык, т. е. почувствовав всё прежде, чем
явились слова.
προ-φθ·άσία ή профтасия, «упреждение» {праздник
в Клазоменах) Diod. ι
Προφθ'άσία ή Профтасия (город у сев, границы
Дрангианы) Piut.
προ-φίΗμενος 3 (ι) ранее умерший (αδελφός Anth.).
προ-φιλοσοφέω ранее философствовать: έν ποιή-
μασι προφιλοσοφητέον Piut. учиться философствовать
нужно (уже) при изучении поэтических произведений.
προ-φοβέομβκ заранее бояться (άλγη πολέμους τε
Aesch.): π. μη τι σφαλώσι Хеп. бояться, как бы с ними
чего-л. не приключилось.
προ-φοβητικός 3 заранее боящийся, робкий Arst.
προ-φορά ή 1) произнесение (φωνών Sext.): ό έν
προφορά λόγος Piut. речь, выраженная словами; 2) упрёк,
порицание (άξιος ονείδους και προφοράς Poiyb.).
προ-φορέομαο следовать дальше, продвигаться (την
όδον π. Arph.): π. παρά τά αυτά Хеп. идти по тем же следам.
προ-φοροκός 3 произносимый, выражаемый в
словах (λόγος Piut., Sext.).
Ι πρό-φορος 2 предшествующий Anth.
Η πρό-φορ©ς ό (sc. Ιχώρ) физиол. околоплодные воды
Arst.
πρό-φραγμα, ατός τό переднее заграждение,
защита, вал, ОПЛОТ Arst., Diod., Polyb.
προ-φράζω заранее объявлять (προπεφραδμένα άθλα
Hes.): ει φοβερόν τι έωρώμεν (ν. Ι. ώρέομεν), παν άν oot
προεφράζομεν Her. если бы мы заметили что-л. опасное,
мы обо всём тебя предупредили бы.
πρόφρασσα эп. f к πρόφρων.
προφρονέως эп.-ион. = προφρόνως.
προ-φρόνως, эп.-ион. προφρονέως 1) с готовностью,
охотно, рьяно (μάχεσθαι Нош.); 2) всей душой, горячо
(τίειν Нот.; φιλεΐν Pind.); 3) благосклонно (έπιδεΐν Aesch.).
πρέ-φρων 2, gen. όνος 1) весьма ревностный,
исполненный готовности или решимости (κραδίη Нот.):
π. άρήξειν Нот. готовый помочь; 2) благосклонный (τι-
vt Soph.).
προ-φυλάκή ή 1) передняя стража, передовой пост,
авангард Хеп., Poiyb.; 2) предосторожность, бдительность
Piut.: δια προφυλακήν Thuc. из предосторожности.
πρ^φΰλάκίς, ίδος (ΐδ) ad], f сторожевая, несущая
охрану (ναυς Thuc).
προ-φύλαξ, ακος (υ) ό передовой пост Thuc, хеп.
προ-φολάσσω, amm. προφυλάττω (эп. нн 2л.ргаез.
imper. προφύλαχθε) 1) стоять на страже, охранять (τι
нн и τινός Хеп.): ή προφυλάσσουσα (ναΰς) нег.
сторожевое судно; 2) преимущ. med. беречься, быть настороже,
т. е. предотвращать (προφυλάσσεσθαί τά βέλη Xen.; π.
του σώματος προπαθείας Piut.): πριν έν τω παθειν ώμεν,
προφυλάξασθαι Thuc принять меры предосторожности
прежде, чем попадём в беду.
πρ©-φϋράω доел, заранее месить, перен.
подготовлять (εστίν κακόν μοι μέγα τι προπεφυραμενον Arph.):
προπεφύραται λόγος Arph. речь уже готова.
προ-φδτεύω доел, насаждать, перен. подготовлять
(τι Soph.).
προ-φύω ранее рождаться: σου πατρός δς προυφϋ
(aor. 2) πατήρ Soph. ранее родившийся отец твоего
отца, т. е. твой дед (Пелоп).
πρ©-φωνέω 1) (о звуке) издавать, испускать (ηχώ
Soph.); 2) предвещать, возвещать (τά των πέλας κακά
Aesch.); 3) объявлять (τον λόγον ναύαρχοις Aesch.); 4)
приказывать, велеть (τινί τι Soph.).
προ-χαίρω заранее радоваться: τό π. Piat.
предвкушение радости; προχαιρέτω! (3 л, imper. — v.l. προ
χαιρετώ) Aesch. бог с ним!, прочь эти мысли!
προ-χαλκεύω заранее ковать, готовить меч (προ-
χαλκευει Αισα φασγανουργός Aesch.).
Λρό-χείλος 2 с выпяченными губами, губастый Luc
προ-χειμάζω (о зиме) раньше наступать: προχειμά-
σαντος Arst. в случае ранней зимы.
προ-χεορίζομαο (fut. προχειριουμαι) 1) заранее
приготовлять, готовить (την ούσίαν Arph.; έσθητα Luc.; τάς
ρήσεις Piut.): π. δύναμιν Dem. готовить вооружённые
силы; 2) заранее избирать, назначать (οι προχειρισθέν-
τες υπό τίνος αντιστράτηγοι Poiyb.; π. τίνα έπί τι Dem.,
προς τι Poiyb.; π. επί τινι Piut. и τινά τίνα ντ): τά προκε-
χειρισμένα τινί στρατόπεδα Poiyb. заранее
предназначенные для кого-л. лагери; 3) предварительно
рассматривать, заранее исследовать (τι и περί τίνος Arst.); 4) лог.
выставлять, приводить: έπί παραδείγματος π. Arst.
выставлять в виде примера; τά καθ' έκαστα προχειριζόμενα
Arst. отдельные положения.
πρό-χεορος 2 1) приготовленный, готовый (ψάλια
Aesch.): πρόχειρόν τι Ιχειν Soph., piat. иметь что-л.
наготове; τά πρόχειρα τών άπορων Arst. непосредственные
затруднения; πρόχειρόν άχθος δέρκομαι Soph. я вижу —
надвинулось несчастье; ως έκαστος τι πρόχειρόν εΐχεν
Thuc что у кого было под рукой, (feM ri швыряли);
2) исполненный решимости, приготовившийся (κτανειν
Soph.; τη φυγή Eur.): π. προς τι Poiyb., Luc (всегда)
готовый на что-л.; 3) доступный, лёгкий: πρόχειρόν (sc.
έστι) Piat.,, έν προχείρω (sc. εστί) Arst. и εκ προχείρου
Sext. легко, нетрудно? 4) общераспространённый,
обыкновенный (αϊ πρόχειροι τών ηδονών Piat.): τά πρόχειρα
και δημόσια Piat. обыкновенные и общеизвестйые вещи,
(вопросы).
προ-χεορότι^ς, ητος ή подготовленность,
(искусное) владение (της ύλης Sext.).
προ-χε&ροτ0νέ(!> 1) предварительно голосовать,
выносить предварительное решение Dem.; 2)
предварительно выбирать Piat., Aeschin., NT.