Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προτυχόν
— 1429 —
προφαίνω-
προ-τυχόν τό первое попавшееся, первая встречная
вещь Pind.
προΰβαλον (= προέβαλον) стяж. aor. 2 κ
προβάλλω.
προδβην ( = προέβην) стяж. aor. 2 κ προβαίνω.
προύβλήθ·ην стяж, aor. pass. κ προβάλλω.
προδδωκα ( = προέδωκα) стяж. aor. κ προδίδωμι.
προδθ·«νον (= προέθανον) стяж. aor. 2 κ προθνή-
σχω.
προδθ·ηκα стяж. aor. 1 κ προτίθημι.
προύθ-υμήθ-ην стяж. aor. κ προθυμέομαι.
προδκείτο (= προέκειτο) стяж. 3 л. sing. impf,
к πρόκειμαι.
προύκήρυξα (= προεκήρυξα) стяж. aor. κ
προκηρύσσω.
προύκλαΐον стяж. impf, κ προκλαίω.
προύλίγου in crasi = προ ολίγου.
προΰλϋπον ( = προέλιπον) стяж. aor. 2 κ προλειπω.
προύμαθ-ον стяж. aor. 2 κ προμανθάνω.
I «poövecxog 2 [προενεγκειν] сладострастный
(φιλήματα Anth.).
II προδνεικος или προδνϊκος о носильщик Diog. l.
προόννέπω стяж. — προεννέπω.
προύξ- стяж. = προεξ-.
προύξερευνητάς, ου δ стяж. дор. = προεξερευνητής.
προύξεφίεσο стяж. 2 л. sing. impf, κ προεξεφίεμαι.
προ-ϋπαρχή ή ранее оказанная услуга или помощь:
το την προϋπαρχήν άμείψασθαι Arst. воздаяние за
прежнюю услугу.
προ-ϋπάρχω 1) существовать раньше,
предшествовать (π. δει το κινούν τοΰ .κινουμένου Arst.): οι νόμοι
οι προϋπάρχοντες Arst. прежние законы; προϋπηρχον έν
έχθρα δντες προς εαυτούς ντ они прежде враждовали
друг с другом; προϋπήρχεν Ιξιστάνων το έθνος NT он
прежде изумлял людей; τα προϋπάρξαντα Dem. прошлые
события; έκεΐ προϋπήρχε τα βάθρα Piat. там и раньше
были скамьи; 2) делать первым, класть начало (τινός
Thuc, isoer., реже τινί Dem.): προϋπάρξαντες αδικίας Dem.
первыми нанёсшие обиду; τα προϋπηργμένα Dem." ранее
оказанные услуги, Arst. прежние деяния; π* τω ποιειν
εα Dem. первым оказывать благодеяние.
προΰπεμψα стяж. aor. к προπέμπω.
προ-ϋπεξορμάω выезжать вперёд: των άλλων προϋπ-
εξορμήσας Luc. опередив (всех) остальных.
προ-ϋπεργάζομαο заранее подготовлять (τι Diod.).
προϋπηργμένος part. pf. pass. κ προϋπάρχω.
προΰποον ( = προέπιον) стяж. aor. 2 κ προπίνω.
προ-ϋποσχνέομαι ранее обещать Poiyb.
προ-ύποβάλλω 1) доел, подбрасывать, перен.
доставлять: ύλη προϋποβέβλητο Αθηναίων πεπορισμέ-
νων Luc. материал был доставлен афинскими
поставщиками; 2) med. подкладывать или подстилать себе (τα
στερεά κάρφη Plut.).
προ-ϋπογράφομβ« предварительно начертывать,
набрасывать (σχήμα πόλεως Piut.).
προ-ϋπόκεομαί 1) лежать в основе (τίνος и тт
Piut.): τόπον προϋποκεΐσθαι τοις γινομένοις Piut. (из слов
Гесиода о Хаосе следует), что пространство лежит
в основе (всего) совершающегося; 2) предшествовать:
τα προϋποκείμενα Sext. предшествующие обстоятельства,
прошлое; 3) быть ранее отданным в залог (ή προϋπο-
κειμένη γή Piut.).
προ-ϋπολαμβάνω заранее принимать, предполагать
(τι Arst.): άλόγως π. Arst. делать неосновательные
предположения.
προ-ο.ποτίθ'εμαο 1) pass. быть положенным в
основу Arst.; 2) med. заранее предполагать (τι piut.).
TCpoörcoorTijvab inf. aor. 2 κ προϋφίσταμαι.
προ-ΰποτυπόομαο ранее очерчивать Ъюа.
προ-οποφαίνω заранее возвещать, предуказывать
(τήν τελευτήν τίνος Piut.).
προδπτος или προυπτος 2 стяж. = πρόοπτος.
προύργιαίτερος 3 compar. κ πρόυργου.
προδργου, ν. Ι. προέργου adv. [из προ έργου]
целесообразно, полезно, кстати (π. τι δράν Arph. или ποιειν
Xen., Piat.): τι των π. Thuc нечто существенное; ουδέν
π. εστί Piat. ни к чему, незачем; π. είναι εις или προς
τι Piat. быть полезным (важным) для чего-л.; π. ές άλκήν
σώμ' δπλοις ήσκήσατο Еиг. он правильно поступил,
вооружившись на бой; προύργιάίτερον ,τό εαυτών ποιεΐ-
σθαι Thuc. думать прежде всего о своей пользе.
προύρρήθ·ην (= προερρήθην) стяж. aor. pass. к
προαγορεύω и προερέω.
Προδσα ή Пруса {город в Вифинии) Anth.
προυσελέω и προσελέω оскорблять, унижать (τίνα
Aeschi, Arph.).
Προυσίας, ου ό Прусий (1, П. Ι, царь Вифинии с 228 г.
по 180 г. до н. э.\ 2. П. II, сын предыдущего, царь Ви~
финии с 180 г. по 149 г. до н. Э.) Plut., Luc, Diod.
προύτέθ-ην (= προετέθην) стяж:. aor. pass. κ προ-
τίθημι.
προδτυψα стяж. aor. κ προτόπτω.
προδφαΐνον стяж. impf, κ προφαίνω.
προ-ϋφαιρέω доел, тайком похищать, перен.
предвосхищать, преждевременно созывать (τάς εκκλησίας
Aeschin.).
προ-ϋφαρπάζω раньше похищать, тайком
утаскивать Sext.
προύφείλω стяж. = προοφείλω.
προ-ύφίστάμαι (aor. 2 προϋπέστην) существовать
ранее Sext: δυνατού ή δύναμις προϋφίσταται Piut.
возможность предшествует возможному.
προΰφυν ( = προέφυν) стяж. aor. 2 к προφύω.
προύχ- стяж. = προεχ-,
προφάγεΐν inf. aor. κ προεσθίω.
προ-φαίνω (стяж. impf, προυφαινον) 1) показывать,
обнаруживать, являть (τέραά τινι Нот.): έξαπίνης
προφανείς Нот. внезапно появившись; προφάνηθι! Soph. явись!; ού
προύφαίνετ* ίδέσθαι Нот. ничего не было видно; προφαί-
νεσθαι προ τής ψυχής piat. появляться в сознании; πρού«