Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προτιμάω
— 1428 —
προτύπτω
вызвать кого-л. в суд; π. θάνατον ζημίαν Thuc. назначать
смертную казнь; προθέσθαι την λέσχην Soph. созвать
собрание;-^) задавать, предлагать (άπορον αιρεσιν Piat.;
το προτεθέν πρόβλημα Arst.): προτίθεσθαι αιρεσιν Piat.
ставить перед собой альтернативу; προθειναί τινι βασ-
τάζειν τι Soph. предложить кому-л. взять что-л. на себя;
δπερ προύθέμεθα σκέψασθαι Piat. рассмотрением чего
мы задались; προθειναί τι τοις ώμοις τινός Soph.
возложить что-л. на чьи-л. плечи, т. е. предписать кому-л.
что-л.; 9) тж. med. выставлять (νεκρόν Her.; med. όστα
των άπογενομένων Thuc): π. τι ώνιον Luc. выставлять
что-л. на продажу; π. αίτίαν Soph. выставлять причину;
προτίθεσθαί τι Polyb. ссылаться на что-л. (как на
основание); 10) med. показывать (ποτήρια χρύσεα Her.): άν-
δραγαθίαν τινι π. Thuc. рассказывать о чьей-л.
храбрости; 11) представлять, докладывать, излагать (πρηγ-
μα Her.; λόγον περί τίνος Xen.): π. την διαγνώμην περί
τίνος Thuc. вносить на обсуждение вопрос о чём-л.;
προθειναί λέγειν περί τίνος Thuc. представить что-л.
на обсуждение; τα προτιθέμενα κατά τάς έγγραφάς
Arst. зарегистрированные судебные решения; 12)
предоставлять, разрешать (ού προύτέθη σφίσι λόγος Xen.):
προθέσθαι τινι εχθραν Thuc. объявить кому-л. о своей
вражде; 13) med. ставить себе целью, намереваться
(πολλάκις προεθέμην έλθειν προς ύμας NT).
προ^τΐμάω 1) ценить выше, предпочитать (τι πρό
τίνος, τί· τίνος, τι αντί τίνος, τι πλέον τινός или τι
μάλλον ή τι Piat., Arst. etc.): π. ύγιαίνειν μάλλον ή νοσεΐν Piat.
предпочитать быть здоровым, чем болеть; προτιμηθήναι
μάλιστα των Ελλήνων Xen. пользоваться наибольшим из
(всех) греков уважением; 2) высоко ценить (την άλή-
θειαν Arst.): ουδέν π. τίνος Eur., Arph., Dem. пренебрегать
чём-л.; π. μεγάλων χρημάτων τι Her. не пожалеть
никаких денег для чего-л.; ουδέν προτίμα μηχανήσασθαι
τέκνοις Eur. он нисколько не заботится о детях.
προ-τίμησος, εως (τι) ή предпочтение: ισονομίας
πολιτικής προτιμήσει , Thuc. в силу склонности к
политическому равноправию; κατά προτίμησιν рит. в порядке
(возрастающей или убывающей) важности.
προ-τίμοον (τϊ) τό задаток Luc.
πρό-τίμος 2 тж. compar. ί) более ценный,
предпочтительный (των χρημάτων Piat.; τέχνη Luc); 2)
драгоценный (λίθοι Piat.).
προτΐμϋθ·έ©μα& дор. Theoer. = *προσμυθέομαι.
% πρα-τίμωρέω 1) раньше помогать (τινι Thuc);
2) med. раньше мстить: πρότερον προτιμωρήσεσθαί τίνα
Thuc сначала отомстить кому-л.
προτο-όσσομαο {только praes. и impf.) 1)
взглядывать, смотреть (μή τίνα προτιόσσεο Нот.); 2)
предвидеть, предчувствовать (όλεθρον, θάνατον Нот.).
προ-τίω (Τ) Ι) выше ставить, предпочитать: πολλοί
βροτών τό δόκεΐν Eivat προτίουσι Aesch. многие из людей
предпочитают казаться, чем быть, т. е. склонны к
лицемерию; 2) считать более достойным (τινά τίνος Soph,)!
πρό-τμησ&ς, εως ή нижняя часть Федота нот.
προ-τολμάω ранее отваживаться: έν τη Κέρκυρα
τα πολλά αύτων προετολμήθη Thuc многие из этих
действий начались на Коркире.
προ-τομή ή 1) (у животных) морда (λύκου,
λεόντων Diod.); 2) бюст (άνθρωπου Piut.); 3) носовая часть
корабля, нос Anth.
προ-τονίζω мор. натягивать корабельными
канатами (λαίφεα Anth.).
πρό-τονος о мор. штаг, канат (протянутый от вер-
хушки мачты К НОСу или К корме) Нот., Aesch. etc.
προ-τοδ adv. прежде: έν τω π. (sc. χρόνω) Thuc
в прежнее время.
προ-τρεπτικός 3 увещевательный, убеждающий
(λόγοι isoer., Arst.; σοφία Piat.): π. προς τι Aeschin. зовущий
к чему-л.
προ-τρεπτικώς убедительно (κατάρχεσθαι Luc).
προ-τρέπω 1) (Нот. — только med.-pass.) обращать,
поворачивать: προτρέπεσθαι έπί νηών Нот. отступать
к кораблям; άχει προτραπέσθαι Нот. предаться скорби;
2) тж. med. побуждать, увещевать, склонять (τινά
έπί, εϊς U προς τι Xen., Piat., Aeschin., Arst., Polyb.): προ-
τρέψομαι (sc. σε) Soph. я буду упрашивать, т. е.
умоляю тебя; 3) тж. med. заставлять, принуждать (τινά
ές πέδον κάρα νευσαι Soph.); 4) med. возбуждать
любопытство: προτραπέσθαι τινά τι Her. заинтересовать
кого-л. чём-л.; 5) med. опережать, аог. превзойти (τίνα
έν τω πίνειν Piut.).
προ-τρέχω (fut. προδραμοΰμαι, аог. προυδραμον)
1) (тж. π. εις τό έμπροσθεν ντ) бежать вперёд: προ-
δραμόντες εστασαν Xen. пробежав (известное
расстояние), они останавливались; 2) опережать, обгонять:
προδραμεΐν στάδια πέντε ή εξ τίνος Хеп. обогнать кого-л.
на пять-шесть стадиев.
πρό-τρΐτά adv. тремя днями раньше Thuc
προτροπάδαν adv. дор. = προτροπάδην.
προτροπά-8ην, дор. προτροπάδαν (πα) adv.
повернувшись вспять, ~т. е. без оглядки, поспешно (σπεύ-
δειν pind.; φεύγειν Piat., Piut.; φέρεσθαι Polyb.; ώσασθαι
piut.): π. φοβεισθαι Нот. бежать в страхе.
προ-τροπή ή 1) побуждение, поощрение (έπί τι
Piat. и εις τι Piut.; συμβουλής τό μεν π., τό δε αποτροπή
Arst.); 2) наклонность, склонность (προς τι Piat.).
προ-τρυγητήρ, ηρος ό [τρυγάω] (sc. αστήρ)
предуборочная звезда (справа от созвездия Девы,
восходящая незадолго до сбора винограда) Piut.
προ-τυπόω 1) воображать: φέρε προτυπωσώμεθα
παρ' ήμιν αύτοις Luc давай представим себе; 2)
служить прообразом (τι Anth.).
προ-τύπτω 1) воен. ударять (на врага),
устремляться вперёд (Τρώες προυτυψαν Нот.): ανά ρίνας δέ ot
μένος προδτυψε Нот. кровь бросилась ему в голову,
т. е. волнение охватило его; 2) заранее поражать:
προτυπέν στόμιον Τροίας Aesch. ранее потерпевшая
поражение узда Трои (т. е. прибывшая для покорения
Трои армия).