Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προσυμμίσγω
— 1423 —
προσφέρω
προ-συμμίσγω предварительно смешивать, сливать:
π. τό ύδωρ ές τωύτό Her. соединить свои воды в одно
(русло).
Πρέσυμνα ή Просимна (древний город Арголиды с
храмом Геры) Plut.
Προσυμναιος 3 просимнийский (Ήρα Piut.).
προ-συμφωνέω заранее приходить к соглашению
(προσυμπεφωνησθαι και όμόλογον είναι Sext.). ■
προ-συναπάντησις, εως ή рат. просинапантеза
(перестановка эпитетов, напр л οιμωγή και εύχωλή
ανδρών όλλυντων τε και όλλϋμένων Нош., где οιμωγή
логически относится κ όλλϋμένων, α εύχωλή — к όλλυντων).
προ-συνίστημ& заранее рекомендовать: π. τα
χρηστά Piut. (о Гомере) предпосылать благородной речи
(героя) одобрительные слова.
προ-συνο&κέω, атт. προσξυνοοκέω 1) селиться
вместе или рядом (τινι Thuc); 2) ранее состоять в
браке, быть прежде женою (τινι Her., Piut.).
προσ-υπακούω сверх того понимать, иметь ещё в
виду: ύπήκουσας τοις λόγοις· τόδε δε προσυπάκουσον Ιτι
Piat. ты понял (мои) слова; имей же ещё в виду
следующее.
προσ-υπάρχω быть ещё в наличии: δεΐ και τήν
τρίτην ετι π. Arst. необходимо, чтобы (кроме
содержания и формы) существовало ещё и нечто третье; προσ-
υπάρχει έμοί Dem. мне также предстоит (приходится)
ещё.
*προσ-υπεργάζομα& предварительно устраивать,
подготовлять: π. τινί τίνος Piut. совершать
подготовительную работу для кого-л. в чём-л. (υ. Ι. προϋπερ-
γάζομαι).
προσ-υπέχω (sc. λόγον) сверх того представлять
ручательство (τινός Dem.).
προσ-υπισχνέομαο сверхчтого обещать piut.
προσ-υποβάλλω сверх того подкладывать, ещё
подставлять (τον τράχηλον piut.).
προσ-υπογράφω (α) сверх того описывать, ещё
очерчивать (τι Diog. L.).
προσ-υποδείκνϋμ& сверх того показывать (τινί τι
Polyb.).
προσ-υπολαμβάνω сверх того предполагать Arst.
προσ-υπομιμνιβσκω сверх того напоминать (τινά
τι Poiyb.).
προσ-υποτάσσω, атт. προσυποτάττω сверх того
присоединять (τι Sext.).
προ-σϋρογγόω доел, просверливать в виде трубы,
перен. пронизывать туннелем (τόπος προσεσυριγγωμένος
Diod.).
προ-σϋρ£ζω, атт. προσϋρίττω предварительно
свистеть, предупреждать свистком Poiyb.
προσ-ΰφαίνω сплетать вместе, вплетать (άθανάτω
θνητόν Piat.).
προσ-φάγημα, ατός (φα) τό [φάγε ΐν — in f. aor. 2 к
έσθίω] закуска, пища Aesop.
προσ-φάγί©ν τό снедь, пища ντ.
πρό-σφαγμα, ατός τό 1) тж. pl. закланное в жертву*
жертва Eur., Piut.; 2) заклание в жертву,
жертвоприношение Aesch., Eur.
προ-σφάζω, атт. προσφάττω закалывать в жертву
(τί τινι Eur., Piat.).
προσ-φαίνομαο (по)являться: οι άκούσαντες του κή-
ρυκος πολλοί προσεφάνησαν (υ. Ι. προεφάνησαν) Хеп.
услышав глашатая, многие явились.
προσφάσθ·αο эп. inf. aor. 2 med. κ πρόσφημι.
πρόσφάτον adv. Pind. = προσφάτως.
πρόσ-φάτος 2 1) свежий (νεκρός Her.; ζωα Diod.;
καρποί Arst; χιών Poiyb.; ύδωρ Piut.): της οργής ούσης
προσφάτου Lys. когда гнев ещё не остыл; 2) недавний,
новый (δίκαι Aesch.; έπιστολαί Soph.; μάρτυρες Arst; οδός
NT); 3) молодой, неопытный (π. και καινός τινι piut).
προσφάττω атт. = προσφάζω.
προσ-φάτως недавно Poiyb., ντ.
προσ-φερής 2 1) сходный, схожий, похожий (τινι
Her., Aesch., Arph., Thuc, редко τίνος Eur.): προσφερέστερον
δέμας Eur. разительное внешнее сходство; 2)
подходящий, выгодный, полезный (τινι Her. — v.l. προφερής),
προσ-φέρω, дор. -ποτ^φέρω (fut. προσοίσω, aor. προ-
σήνεγκα; aor. pass. προσηνέχθην — ион. προσενείχθην
или προσηνείχθην; aor. med. προσηνεγκάμην) 1)
подносить (τήν χείρα προς του ίππου τους μυκτήρας Her.; πυρΐ
τινι Eur.); 2Χ подводить, приводить, пододвигать,
придвигать (μηχανάς τη Ποτίδαια Thuc); 3) pass. прибывать,
приплывать (ές λιμένα Хеп.); 4) pass. отправляться,
направляться (τη Τρωάδι Luc); 5) pass. встречаться (τοΐσι
Κορινθίοισι Her.); 6) pass. нестись навстречу (τω σκοπέλω
Luc); 7) pass. устремляться, нападать (κατά τό ίσχυρό-
τατον Her.): π. άπορος Her. с которым трудно сразиться,
неприступный, Piat. несговорчивый; τους προσφερόμενους
δέχεσθαι Thuc давать отпор нападающим; 8) med.
близко подходить, быть схожим, походить (ες τι Her.); 9)
накладывать, налагать, прикладывать (βάσανόν τινι piat):
π. χεΐράς τινι Хеп. прикасаться руками к кому-л., Poiyb.
нападать на кого-л.; 10) прилагать, применять,
употреблять (ϊαμα Thuc.; πάσας μηχανάς Eur.; βίην τινί Her.):
π. πάντας έλεγχους Arph. пускать в ход все доводы;
πόλεμον π. τινί Her. идти на кого-л. войной; γυμνάσια
προσοιστέον Arst необходимо заниматься телесными
упражнениями; 11) прибавлять, добавлять (τί τινι Soph.
и τι προς τι Her., Dem.); 12) подносить, (по)давать (τί
τινι Soph., Arph., Arst; τινί έμπιειν και έμφαγειν Хеп.):
προσφέρεσθαι σΐτον και ποτόν Хеп. принимать пищу и
питьё; τα προσφερόμενα Хеп. и τό προσφερόμενον Arst
пища, питание; π. (= προσφέρεσθαι) φορβάν Soph.
принимать пищу; 13) предлагать, представлять, обращать
(-ся) (π. λόγον τινί Her.): προσέφερον Άναξανδρίδη τάδε
Her. они предложили Анаксандриду следующее; π.
λόγους τινί ποιειν τι Thuc предлагать кому-л. сделать
что-л:; π. τινί λόγον περί σπονδών Thuc делать кому-л.
предложение о перемирии; τα προσφερόμενα πρήγματα
Her. представляемые (для решения) вопросы; 14) med.·