Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προσλογίζομαι
— 1415 —
προσξυ*
προσ-λογίζομβκ (amm. fut. προσλογιουμαι) 1)
присчитывать, причислять, относить (τι τινι Her.); 2)
принимать в расчёт, учитывать (τι Lys.); 3) вменять,
приписывать (το αίσχρόν τινι Piut.).
προσμάθ·ητέον ad], verb. κ προσμανθάνω.
πρ©σ-μανθ·άνω (aor. 2 προσέμαθον) сверх того
узнавать (τα λοιπά Aesch.; τι Arph.).
προσ-μαρτυρέω подкреплять свидетельством,
подтверждать (τα πράγματα τοις λογισμοΐς Poiyb.): π. ρη-
θέντι τινί Piut. подтверждать чьи-л. слова; π. τινί τι
Piut. свидетельствовать о чём-л. в пользу кого-л.; προσ-
εμαρτυρήθη... και έπεμαρτυρήθη δι' αύτης της
ενάργειας Sext. это было подтверждено (косвенными)
доказательствами, а (затем) было засвидетельствовано со
всей очевидностью.
προσ-μάσσο) (дор. pari. aor. med. ποτιμαξάμενος)
1) приклеивать: πλευραισι προσμαχθέν άμφίβληστρον Soph.
прилипшая к бокам одежда (Несса); 2) придвигать,
присоединясь (τον Πειραιά τη πόλει Arph.); 3)
прикладывать, прижимать (χείλεσι χείλη Theoer.).
προσ-μάχομαι (только praes. и impf.) 1) вести
борьбу, сражаться (τοις πολεμίοις Poiyb.); 2) идти на
приступ, штурмовать (τοΤς τείχεσι Piut.).
προσ-με&δοάω улыбаться, обращаться с улыбкой
<τινι Piut., Luc).
προσ-μένω (fut. προσμένω, aor. προσέμεινα) 1)
оставаться, пребывать (χρόνον πολλόν Her.; ημέρας τρεις NT):
ει ησυχάζω ν προσμένω Soph. если я буду бездействовать;
σΐγα πρόσμενε Soph. храни молчание; 2) предстоять, тж.
угрожать (τινί Aesch.); 3) поджидать, ждать (τινά Soph.):
'Ορέστην προσμένουσα έφήξειν Soph. ожидающая прихода
Ореста.
προσ-μερίζω придавать, уделять, назначать (τί τινι
Poiyb., Diod.).
προσ-μεταπέμπομοκ сверх того посылать (за чём-л.),
вызывать (ίππους άπο τών ξυμμάχων Thuc): παρά
Φιλίππου δύναμη προσμεταπεμψάμενος Aeschin. получив от
Филиппа просимое войско.
προσ-μηνύω сверх того указывать Sext.
προσ-μηχανάομαο 1) быть приделанным, быть
укреплённым (προσμεμηχανημένος γόμφοις Aesch.);
2) устраивать, обеспечивать (άσφάλειάν τινι Piat.).
προσ-μίγνϋμι, προσμίγνύω, Her., Thuc. προσμίσγω
1) доел, примешивать, перен. приближать, связывать,
присоединять (την πόλιν τη θαλάττη Piut.): π. κίνδυνον
τη πόλει Aeschin. подвергать город опасности; π. τίνα
κρατεί Pind. приводить кого-л. к победе; 2)
приближаться, соединяться, соприкасаться: προσμιξαί τινι
Soph. подойти к кому-л.; προσμίξας προς τα δρια Xen.
вплотную подойдя к границам; προσμίξωμεν έγγύτερον
επί τους μήπω βεβασανισμένους Piat. подойдём поближе
к тем, которых мы ещё не рассмотрели; ου πάντων
τών δντων δρος δρω προσμιγνύς Piat. не у всех вещей
край соприкасается с краем, т. е. не всё примыкает
непосредственно друг к другу; άπορος προσμίσγειν Her.
неприступный; προσέμιξεν τούπος ήμιν Soph. дошло до
нас, т. е. сбылось (вещее) слово; 3) сходиться для
(рукопашного) боя, вступать в сражение (τοισι βαρβά-
ροισι Her.): προσμΐξαι προς τι Thuc. сразиться с чём-л.;
4) подходить, прибывать, подплывать (τη Άσίη Her.;
τω Τάραντι Thuc); 5) нападать, атаковать, штурмовать
(τω τείχει τών πολεμίων Thuc; μέλαθρα Eur.).
πρόσ-μδξος, εως ή воен. сближение (для боя),
схватка Thuc
προσμίσγω Her., τηυΰ. = προσμίγνυμι.
προσ-μίσέω (тж. раздельно) сверх того
ненавидеть (τίνα Dem.).
προσ-μ&σθ·ό(θ 1) сверх того отдавать в аренду,
внаём или в рост (ιδίαν άφορμήν Dem.); 2) med.
нанимать за плату (τι Thuc, Dem.).
προσμολδΐν [Inf. aor. 2 κ *προσβλώσκω] подойти,
прийти, тж. войти (μέσον στρατήγιον Soph.): π. καλώ
Soph. подойди, я зову (тебя).
*προσ-μϋθ»έομα&, дор. προτΐμϋθ-έομαι и ποτΐμϋ-
θ*έομα& обращаться с речью (ουδέ τίνα ίδειν ουδέ προ-
τιμυθήσασθαι Нот.; ποτιμυθήσασθαί τινι Theoer.).
προσ-μϋθ'εύω присочинять Poiyb.
προσ-μϋθΌλογέω беседовать, болтать (τινι Luc).
προσ-μύρομαο (ϋ) притекать, втекать, вливаться
(μυρομένω ποταμώ Anth.).
προσ-ναυπηγέω тж. med. (о кораблях) ещё строить
(νέας Her., Diod.).
προσνάχω дор. = *προσνήχω.
προσ-νέμω (fut. προσνεμώ, aor. προσένειμα) тж. med.
1) присоединять, причислять, относить (τάς νήσους ταις
γείτοσι μοίραις Arst.; τών Μεγαρέων πόλιν τοΐς Άχαιοις
Poiyb.): εαυτόν τινι π. Dem. присоединяться к кому-л.,
переходить на чью-л. сторону; προσνέμεσθαί τινι χάριν
βραχειαν Soph. оказывать кому-л. ещё (одну) небольшую
услугу; 2) отдавать, посвящать (τους αγώνας τοις θεοις
piat): π. εαυτόν ταις του δήμου προαιρέσεσιν Dem.
посвящать себя (служению) народному делу; 3) пригонять
на пастбище (ποίμνας Eur.).
προσ-νεύω кивать в знак согласия, соглашаться
Piut.
Ι προσ-νέω [νέω II] (fut. προσνεύσομαι) подплывать,
приплывать (τινι Thuc, Luc).
II προσ-νέω [νέω IV] (fut. προσνήσω) нагромождать,
наваливать (ξύλα ταΐς θύραις Piut.).
προσ-νήχομα& подплывать, приплывать (τινι Diod.,
Piut.).
*προσ-νήχω, дор. προσνάχω (α) притекать Theoer.
προσ-νίσσομαο, дор. ποτΐνίσσομαι (только praes.)
1) подходить, приходить (ες Όρχομενόν Нот.; οικαδε
Pind.): θεούς όσίαις θοίναις π. Aesch. приближаться к
богам со священными пиршественными дарами; 2)
устремляться, нападать (ρεύματι πολλώ Soph.).
προσ-νωμάω пододвигаться, тянуться (στατον εις
ύδωρ Soph.).
προσξυ- староатт. = προσσυ-.