Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προσκαρτερέω
1412 —
προσκέκοφα
τίνος Lys. вызвать в суд по какому-л. делу; о
προσκληθείς Dem. ответчик.
προσ-καρτερέω 1) настойчиво продолжать: π. τη
πολιορκία Poiyb. упорно вести осаду; ό προσκαρτερούμε-
- νος χρόνος Diod. прилежно используемое время; 2) быть
крепко^реданным, оставаться верным (τινι Dem., Poiyb.);
3) быть (всё время) наготове, ожидать (εΐπεν, ινα
πλοιάρια προσκαρτερη αύτω NT).
προσ-καρτέρησίς, εως ή постоянство, стойкость
(έν πάση προσκαρτερήσει ντ).
προσ-καταβαίνω (aor. 2 προσκατέβην) одновременно
спускаться (δια νεφέλης Anth.).
προσ-κατάβλημα, ατός τό дополнительный
денежный ВЗНОС Dem.
προσ-καταγιγνώσκω присуждать (τινί τι Dem.).
προσ-καταγράφω (ρά) дополнительно вносить
в списки, ещё записывать (στρατιώτας Diod.).
προσ-καταίρω приплывать, прибывать (τω στόλφ
έπί τό στρατόπεδο ν Diod.).
προσ-καταοσχύνω сверх того обесславливать,
покрывать позором Plut.
προσ-κατακλαίομαο жаловаться друг другу, вместе
сетовать Poiyb.
προσ-κατακλείω сверх того запирать Aesop.
προσ-κατακλύζω наводнять, затоплять (τι piut.),
προσ-κατακτάομαο сверх того приобретать (τι
Poiyb., Diod.).
προσ-καταλέγω сверх того избирать (τριακόσιους
των ιππέων προσκατέλεξεν αύτοΐς piut.).
προσ-καταλείπω 1) сверх того оставлять (αρχήν
τινι Thuc); 2) сверх того терять (τα αυτών Thuc).
προσ-κατάλείφω также обмазывать (πηλω Arst.).
προσ-καταλλάττομα: сверх того примиряться Arst.
προσ-κατανέμω 1) сверх того распределять,
раздавать (Καμπανίαν τοις άποροις Piut.); 2) дополнительно
учреждать (δευτέραν βουλήν Piut.).
προσ-κατανοέω сверх того принимать во внимание,
понимать (τΐ Epicur. ар. Diog. L.).
προσ-κατανόησ&ς, εως ή привходящее или
дополнительное восприятие (Epicur. ар. Diog. L.—v. Ι. προκατα-
νοησις).
προσ-καταπυκνόω доел, ещё более сгущать, перен.
усиливать (την ευνοιαν Piut.).
προσ-κατάριθ-μέω причислять, прибавлять (τί τινι
Plut).
προσ-κβττασκευάζω 1) сверх того згстраивать,
приготовлять (έμπόριον Dem.; τριήρεις Diod.); 2) сверх того
назначать (δυνάστην τινά Poiyb.); 3) присоединять,
добавлять (τι προς τι Arst.).
προσ-κατασπάω кроме того спускать на воду (τάς
ναΰς Poiyb.).
προσ-κατασύρω (ϋ) сверх того стаскивать (χερί τι
Anth.).
προσ-κατατάσσω, amm. προσκατατάττω
присоединять, включать (τους λόγους Poiyb.).
προσ-κατατίθ·ημ& дополнительно вносить,
уплачивать (άργύριον μισθόν Piat.; τριώβολον Arph.).
προσ-καταψεύδομαι выдумывать новую ложь: π.
τίνος Poiyb. возводить также поклёп на кого-л.
προσ-κατηγορέω 1) сверх того обвинять,
изобличать (τινά τι Thuc): π. τίνος (δτι) Хеп. изобличать
кого-л. (в том, что); 2) лог, дополнительно высказывать,
предицировать: προσκατηγορεισθαι ,ετερόν Tit Arst. быть
снабжённым каким-л. другим ещё предикатом.
προσκάτημαι ион. = προσκάθημαι.
πρόσ-καυσις, εως ή обжигание или прижигание,
(о кушанье) пригорелость Piut.
προσκάω amm. = προσκαίω.
προσκέαται ион. 3 л. pl. praes. κ πρόσκειμαι.
πρόσ-κειμαι, ион. тж. προσκέομβκ 1) находиться
(при или на чём-л.), прилегать, примыкать: ουατα δ'
οδπω προσέκειτο Нот. ручки ещё не были приделаны
(к треножникам); αϊ δοκοί τω τείχει προσκείμεναι Thuc·
сложенные у стены балки; τω άκρωτηρίω π. Poiyb.
прилегать к мысу; προσέκειτο τό καλόν τω άγαθω Хеп.
понятие красоты тесно связано с понятием блага; δεξιόν
άνεις ί'ππον, εΐργε τον προσκείμενον Soph. отпустив
(вожжи) правого коня, (Орест) сдержал шедшего
с внутренней стороны (ристалищного столба); π. χρηστφ
Soph. наслаждаться благополучием; π. κακω Soph.
попасть в беду; 2) налегать, напирать: τη θύρα π. Arph.
наваливаться на дверь; π. πύλαις Eur. штурмовать
ворота; προσκειμένων των πολεμίων Piut так как враги
напирали; προσκείμενος έδίδασκε την Δεκέλειαν τειχίζειν
Thuc. (Алкивиад) настойчиво предлагал укрепить Деке-
лию; ανάγκης προσκείμενης Piat. под давлением
необходимости; οι μ' άεί προσκείμενοι Eur. (мирмидоняне),
вечно пристающие ко мне; 3) быть свойственным,
присущим, быть уделом (προσκείμενη ζημία τινί Хеп.; ούδενι
προσκέεται ή τέχνη μαντική Her.); 4) быть
возложенным, порученным: τοΐσι προσεκέετο Her. (те), которым
это было поручено; 5) быть (душевно)
расположенным, быть склонным, приверженным, преданным (τινι
Her.; τω δήμω Thuc): τον Τισσαφέρνην θεραπεύων
προσέκειτο Thuc. (Алкивиад) старался всячески угождать
Тиссаферну; τη φιλοινίη π. Her. быть приверженным
пьянству; (о λόγος), τω μάλιστα λεγομένω αυτός
πρόσκειμαι Her. рассказ, которому я сам больше всего
доверяю; ταΐς ναυσί π. Thuc. деятельно заниматься
мореходством; π. κυνηγία Piut. предаваться охоте; Κύρφ
προσεκέετο ό "Αρπαγος δώρα πέμπων Her. Гарпаг
старался угодить Киру, посылая (ему) подарки; 6)
присоединяться, прибавляться (άφηρήσ^αι και π. τινι Arst.):
ή χάρις προσκείσεται Soph. (к награде) прибавится
благодарность; άλγος άλγει προσκείμενον Eur. (новая) скорбь,
присоединяющаяся к (старой) скорби; προσκείμενον
κέρδος προς έργω Eur. следующая за трудом награда.
προσκείμενον τό неприятельское войско,
противник Her.
προσκέκοφα pf. к προσκόπτω.