Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ΐϊρόσεργος
— 1408 —
προσεχής
πρόσ-εργος 2 постоянно работающий, неутомимый
-(άτρακτος Anth.).
προσ-ερείδω (part. pf. pass. προσερηρεισμένος) 1)
упирать, прислонять, приставлять (κλίμακας τείχει Poiyb.):
ξύλον προσερηρεισμένον Arst. деревянная распорка; π.
ταΐς χερσ! προς τα νώτα τίνος Poiyb. упираться руками
в чью-л. спину; τω δεξιω ώμω π. τι Piut. взвалить на
правое плечо что-л.; Ώκεανω π. Μακεδονίαν Piut.
придвинуть границы Македонии к Океану; 2) напирать,
теснить (παντι τω στρατεύματι προς 'Ακράγαντα Piut.):
πανταχόθεν προσηρεικότες πολέμιοι Poiyb. отовсюду
наседавшие враги; 3) с силой ударять, поражать, вонзать
{τάς λόγχας προς τι Poiyb.; τάς σαρίσσας τοις θυρεοΐς
piut.); 4) укреплять, помещать (το Ίσχίον εις μέσον
Arst.); 5) прислоняться, жаться (τοίχοις και όρόφοις ώσ-
περ αϊ χελιδόνες piut.).
προ.σ-ερέσθ·αο (inf. aor. 2 с fut. προσερήσομαι)
спросить ещё (τινά τι Piat.).
προσ-ερεύγομαι доел, изрыгаться, перен. (о волнах)
ударяться, хлестать, бить (sc. πέτρην Нот.).
προσερέω, стяж. προσερω fut. к *προσέρω.
προσερέων ион. part. fut. κ *προσέρω.
προσ-ερίζω, дор. ποτερίσδω спорить, бороться (τι-
VI Theoer.).
προσερπύζω (только aor. προσείρπυσα Piut.) = προσ-
έρπω.
πρ&σ-έρπω, дор. ποθ-έρπω 1) подползать,
приползать: τουτί τι ην το προσέρπον; Arph. что это такое
ползёт сюда?; τοδργον δόλω προσέρπον Soph. тайные козни;
2) (тж. π. εγγύς Soph.) подходить, приближаться
(τύμβου άσσον Soph.; αι προσέρπουσαι τύχαι Aesch.): το
προσέρπον Aesch. наступающие события, ближайшее будущее;
π. τινι Soph. приближаться, перен. угрожать кому-л.
. προσ-έρχομαί (impf, προσερχόμην, fut. προσελεύσο-
ί|λαι, aor. προσήλθον, pf. προσελήλυθα; в атт. обычно
: impf, προσήειν, fut. πρόσειμι) 1) приходить, подходить
(к кому-л.), приближаться (τινι Xen. etc. и προς τίνα
Dem. etc.; δόμοίς Aesch. и δώμα Eur.); 2) обращаться
(к кому-л.), выступать (с речью) (τω δήμω, εις τον
δήμον Dem. и προς τον δήμον Aeschin.); 3) приступать,
посвящать себя (προς την πόλιν Dem., τη πολιτεία Piut):
μοναρχία π. Piut. стать монархом; 4) устремляться,
нападать (προς τους ιππέας Xen.); 5) присоединяться,
примыкать (τινι Thuc.; τοις λόγοις τινός NT): προσελθόντος
ποσού Arst. с количественным приростом; 6) (о доходах)
поступать: ούχ ικανά ην α προσήλθε τή πόλει Lys.
доходы государства были недостаточны; 7) вступать
в связь (γυναικί Xen.). — См. тж. πρόσειμι II.
*προσ-έρ<θ (fut. προσερέω — стяж. προσερώ, pf. προ-
«είρηκα; pass.: fut. προσρηθήσομαι, aor. προσερρήθην,
pf. προσείρημαι) 1) обращаться с речью, говорить (τινά
δστατον Piat.): τοιαί vi ν προσερουσι φήμαι Eur. таковы
■будут обращенные к ней речи; ές το άδυτον τής θεού
π. Her. войти для молитвы в святилище богини; 2) звать
или называть, именовать (τινά τίνα и τί τι Piat.): τΓ
Ι προσερουμεν δνομα (τόδε); Piat. каким именем назовём
мы это?
προσερώ стяж. =* προσερέω.
' προσ-ερωτάω 1) сверх того спрашивать (τίνα Piut.);
2) спрашивать ещё: π. τι Arst. переспрашивать о чём-л.
πρόσ-εσις, εως ή приём (внутрь) (των σιτίων Arst.).
προσέσπερα, дор. ποθ-έσπερβζ (τά), ν. /. ποθ·' ?σπερα
adv. под вечер, к вечеру Theoer.
προσ-εσπέροος 2 находящийся на западе, западный
(έθνη Poiyb.; sc. μόριον τής γής Arst.).
προσέσχον aor. 2 κ προσέχω.
προσεταιρέομαο Luc. = προσεταιρίζομαι.
προσ-εταορίζομα& брать в товарищи или в
спутники (τίνα Her., Piut., Luc): προσεταιρισμένος τούτω piat.
подружившись с ним.
προσεταοριστός 3 присоединившийся вследствие
дружеских чувств, т. е. как доброволец (οπλίτης Thuc).
προσ-έτΐ, часто προς 8* Ιτι (тж. π. δε και Arst.)
adv. сверх того, кроме того, ещё, а также: π. θαλάσσης
εμπειρότατοι Thuc к тому же весьма опытные в
мореходстве; προς δ* ετι κάμηλοι είσίν αύτοΐς Xen. имеются
у них и верблюды.
προσ-ευεργετέω оказывать ещё благодеяние: ούχ
δπως ήδίκησεν, άλλα καΐ προσευηργέτησε Dlod. он его не
только не обидел, но даже облагодетельствовал.
προσ-ευθύνω (υ) подвергать проверке,
контролировать: αρχή προσευθυνουσα Arst. государственный
контроль.
προσ-ευκαορέω посвящать свои досуги, заниматься
(κυνηγίαις piut): π. χωρίοις Piut. проводить время в
полях.
προσ-ευπορέω сверх того доставлять (χρήματα τινι
Dem.).
πρ^σ-ευρίσκω (aor. 2 προσευρον) (ещё) находить
Poiyb.: π. τινά τίνα Soph. находить кого-л. кем (каким)-л.
προσ-ευχή ή 1) молитва (έν προσευχή και νηστεία
NT); 2) дом для молитв (πορεύεσθαι εις τήν
προσευχή* NT).
προσ-εύχομαο 1) (тж. προσευχή π. ντ) обращаться
с молитвой, молить(ся) (τω θεω Aesch. и τον θεόν Arph.;
προσεοξάμενοι θεοΐς ευμενείς πέμπειν σφας Xen.); 2)
просить в молитвах, выпрашивать (νίκην Xen.; μή είσελ-
θειν εις πειρασμόν NT).
προσ-εφέλκομα& привлекать к себе: προσεφέλκεται
των ξένων ό νόμος Arst. (во многих государствах) закон
привлекает иноземцев, т. е. предлагает им право
гражданства.
προσ-εχές το 1) ближайшая часть, смежная область
(το π. του κάτω κόσμου Arst.); 2) внимание,
внимательность: κατά το π. Piut. по внимательном рассмотрении.
προσ-εχής 2 1) примыкающий, прилегающий,
смежный, граничащий (Αίγύπτω Her.): οι 'Αθηναίοι και οι
προσεχέες Her. афиняне и их (ближайшие) соседи; 2) по-
I стоянный, непрерывный, непрекращающийся (τά προ-
I °εχή πάθη Sext.).