Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
προσδοκέω
— 1404
πολλά έκ της άρχης έχει ν Lys. полагали, что (Клео-
фонт) сильно нажился на своём посту.
Ι προσδοκέω ион. = προσδοκάω.
II προσ-δοκέω сверх того казаться, также
представляться (Dem. — v.l. προς δοκέω).
προσ-δόκημα, ατός το ожидание, предвосхищение
(τούτων των παθημάτων Piat.).
προσ-δόκητος 2 ожидаемый, предполагаемый:
πάντα προσδόκητά μοι Aesch. я всего ожидаю (от Зевса).
προσ-δοκία ή ожидание, предположение,
предвидение, предчувствие (αγαθών Хеп.; μέλλοντος κάκου Piat.): j
προς или κατά την προσδοκίαν Thuc, Piat. как (и)
ожидалось; προσδοκίας ούσης μη τι και οι υπομένοντες νεω-
τερίσωσιν Thuc. так как (у лакедемонян) было опасение,
как бы остающиеся (в стране) не устроили переворот;
έξελέσθαι τινά πάσης της προσδοκίας NT избавить кого-л.
от всего, чего он боялся.
προσ-δόκΐμος 2 ожидаемый (τά παρεόντα και τά
προσδόκιμα Her.): έπί Μίλητον πολλος ην στρατός π. Her.
ждали, что на Милет идёт большая армия; π. έστιν
ήξειν Dlod. ожидают его прихода.
προσ-δοξάζω 1) проникаться (ещё) мнением piat.;
2) мысленно добавлять, присочинять Diog. L.
προσ-δοξοποιέομαο придерживаться неверных
мнений, быть в заблуждении Polyb.
*προσ-δόρποος, дор. ποτί$6ρπιος 2 необходимый
для ужина (sc. υλη, γάλα Нот.).
προσ-δοχή ή принятие, допущение Diog. l.
προσ-δυσκολαίνω досадовать, негодовать (τινί piut.)..
προσ-δωρέομαι сверх того дарить Diod.
προσ-εάω позволять: μη προσεώντος ήμας του
άνεμου NT вследствие неблагоприятного для нас ветра.
προσέβαν дор. (= προσέβην) aor. 2 к προσβαίνω.
προσεβήσετο эп. 3 л. sing. aor. 1 med. κ προσβαίνω.
προσ-εγγελάω насмехаться (τινι Aesop.).
προσ-εγγίζω 1) приближать, сближать (χείλη χεί-
λεσι Luc); 2) приближаться, подходить (τινί Diod., NT,
Anth.).
προσ-εγγράφω (ά) добавлять письменно, дописывать,
приписывать (τι έν τησι στήλησι Her.).
προσ-εγγυάομαο сверх того ручаться, давать также
поручительство (τίνα όφλήματος Dem.).
προσ-εγείρω (pf. προσεγρήγορα) держать в
бодрствующем состоянии, не давать уснуть (τινά Arst.).
προσ-εγκάλέω сверх того обвинять, ещё упрекать
(τινί τι Piut.; δτι... Diod.).
προσ-εγκελεύομαχ сверх того побуждать,
уговаривать (τίνα и τινι piut.).
προσεγρήγορα pf. κ προσεγείρω.
προσ-εγχέω сверх того доливать (έλαιον εις τι
Arst.; άκρατον piut.).
προσ-εγχρίω (Ι) ещё смазывать (τινά Anth.).
προσ-εδάφίζω прикреплять, укреплять: δφεων πλεκ-
τάναισι περίδρομον κύτος προσηδάφισται Aesch. обод
щита укреплён перевитыми змеями.
προσ-εδρεία, поэт. υ. Ι. προσεδρία ή 1) ведение
осады, осада (τρυχόμενοι τη προσεδρεία Thuc); 2)
заботливый уход Eur.
προσ-εδρεύω 1) сидеть рядом (τινί Eur., ντ): προσ-
εδρεύων πυρά Eur. сидя у костра; 2) осаждать, вести
осаду (τη πόλει Polyb.); 3) внимательно высматривать,
подстерегать (τοις καιροΤς Polyb.); 4) деятельно
заниматься, ревностно отдаваться (τοις πράγμασι Dem.): π.
προς το ϊδιον Arst. быть поглощённым личными делами;
5) прокрадываться, втираться в доверие (οι κόλακες
προσεδρεύσαντες Arst.).
προσεδρία ή Eur. υ. Ι. = προσεδρεία.
πρόσ-εδρος 2 находящийся рядом или вокруг: έκ-
προσέδρου λιγνύος Soph. из окутывавшего (его) дыма.
προσ-είΗζω приучать (π. τινά λιμδν και δίψος δύνα-
σθαι φέρε ι ν Хеп.): τινά καρτερίαν καΙ εύτέλειαν Хеп.
приучать кого-л. к выносливости и умеренности; κατά
σμικρόν προσε&ιζόμενος άντίον όραν Luc. мало-помалу
привыкший смотреть прямо (на яркий свет).
προσέθ·ου 2 л. sing. aor. 2 med. к προστίθημι,
προσειδέναι inf. pf. κ *προσείδω.
προσείδομαι pass. κ *προσείδω.
*προσ-ε£δω (aor. 2 προσειδον — inf. προσιδειν, pf.
πρόσοιδα — inf. προσειδέναι) 1) взирать, смотреть: σάς
προσιδοΰσα τύχας Aesch. взирая на твою судьбу; φοβε-
ράν δψιν προσιδέσθαι (med.) Aesch. созерцать страшное
зрелище; 2) сверх того знать: χάριν προσειδέναι Piat.
да ещё питать признательность; 3) med.-pass.
походить, быть сходным (βοστρύχοις Aesch.).
προσεΐκα стяж. = προσέοικα.
προσ-εικάζω 1) уподоблять, приравнивать (τί τινι
Xen., Piat.): τοΐς προγόνοις προσεικασθηναι Aeschin. быть
приравненным к предкам или быть подобным предкам;
κακω δέ τω προσεικάζω τάδε Aesch. я вижу в этом беду;
2) сравнивать, сопоставлять (τινά τινι Eur.); 3) строить
догадки, предполагать: ούκ εχω προσεικάσαι Aesch. я не
могу постигнуть.
προσ-είκελος, ион. προσίκελος 2 и 3 довольно
похожий, несколько сходный (τινι Her.).
προσεοκέναι inf. pf. κ *προσείκω.
*προσ-είκ<θ (pf προσέοικα — amm. προσεΐκα — inf.
προσεικέναι; part. προσεικώς; дор. ppf. ποτωκειν) 1) быть
схожим, походить: π. τινί τι Arph., piat., κατά τι Arst.
и εις τι Piut. походить на кого (что)-л. чем(в чём)-л.;
Άλκήστιδι προσήϊξαι (pf. pass.) δέμας Eur. ты станом
похожа на Алкестиду; 2) казаться (ποιειν τι Dem.);
3) подходить, подобать: ούκ έμοί προσεικότα Soph. то,
что мне не пристало.
προσεοκώς, υΐα, ός part. κ *προσείκω.
προσ-ειλέω (дор. inf. praes. προτιειλειν) 1)
оттеснять, отбрасывать (τίνα ποτί νηας Нот.): μη προσείλει
(ν. ί. πρόσιλλε) χείρα Eur. не отталкивай (меня) рукой;
2) med. подходить, подбираться (σοφιστικώς π. τινι Sext.)„
πρόσ-είλος, ν. Ι. *πρόσηλος 2 обращенный к солнцу,
солнечный (δόμοι Aesch.).