Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
lüpoaßtoö)
— 1402 —
πρόσδετος
Xen.); 4) добавлять, довершать: τον κολοφώνα
προσβ^βάζων Plat. в завершение.
προσ-ßtoü) жить дольше, переживать: έτελεύτησε
χρόνον ού πολύν τοις όγδοήκοντα προσβιώσας Piut. (Нума)
умер, прожив немногим более восьмидесяти лет.
προσ-βλέπω, дор. ποτφλέπω (fut. προσβλέψω и
προσβλέψομαι) взирать, глядеть, смотреть (τινά и τι
Trag., Luc, реже τινί Xen., Piut., Luc): π. εςεστί σοι τα
τούδε πράγη Soph. можешь взглянуть на его дела.
яроа-(5Хефсд, εως ή взирание, глядение (αύτω τω
λέγοντι Piut.).
*προσβλώσκω praes. κ προσμολειν.
προσ-βοάομαο звать к себе (τους παριόντας Her.).
προσ-βοηθ·έω, ион. προσβωθ-έω приходить на
помощь, спешить на выручку (εις Βοιωτίην Her.; τινι
Thuc, Piut): ή πολλή στρατιά προσεβεβοηθήκει Thuc
«большое войско прибыло на помощь.
προσ-βολή ή 1) прикладывание, приложение (ή της
σικύας π. Her., Arst.); 2) прикосновение: τρίβω και προσ-
βολαΤς Aesch. от трения и (постоянных) прикосновений
-(стёршаяся монета); δ παρέχει προσβολήν και έπαφήν
Plat. то, что можно щупать и осязать; προσβολαι
προσώπων Eur. поцелуи; μετά προσβολής Arst. с
прикосновением, т. е. участием (органов речи); 3) применение:
προσβολή πυρός ή χειμώνος Plat. путём применения огня
»или холода; 4) обращение, вращение, поворачивание
<τών ομμάτων προς τι Plat.); 5) вход, подступ, доступ
(ή του στομάχου π. Arst.): ή περί το Έπτάχαλκον
έφοδος και π. Piut. вход и подступ к Гептахалку;
προσβολήν έχει ν της Σικελίας Thuc представлять (удобный)
подступ к Сицилии; 6) место захода или стоянки,
бухта, гавань (των όλκάδων Thuc); 7) нападение, натиск,
атака (προς το τείχος Her. и τω τείχει Thuc; προσβολάς
ποιεΐσθαι κατά γήν άμα και κατά θάλασσαν Piut.):
προσβολαι Έρυνύων Aesch. посещения Эриний; προσβολαι κα-
καί Eur. тяжёлые удары (судьбы); 8) перен. клеймо,
•пятно: δυοιν είχε προσβολάς μιασμάτοιν Aesch.
(Клитемнестра) была запятнана двумя преступлениями.
προσβόρεοος 2 Arst. = πρόσβορρος.
πρόσ-βορρος 2 обращенный к северу (πέτραι Eur.):
:έν τοις προσβόρροις (ν. Ι. προς βορραν) Arst. на севере.
προσ-βράζω или προσβράσσω с размаху
выбрасывать: το σώμα πίτυϊ προσβεβρασμένον υπό τής θαλάττης
Piut. тело (Меликерта), которое морем было брошено
о сосну.
πρ&σβωθ'έω ион. = προσβοηθέω.
πρόσ-γε:ος, дор. προτ£γε&ος 2 1) близкий к земле
(σελήνη Plat.; θαλάσσης τόποι Arst.); 2) прибрежный
(νήσοι Arst.); держащийся близко к берегу (πολύποδες
Arst.); 3) низменный, низкий (ταπεινός και π. Luc): π.
πτήσις Piut. низкий полёт (ласточки).
προσ-γελάω (fut. προσγελάσομαι) улыбаться (τίνα
Eur., Her., Arph. и τινι Arph., Arst., Piut.): π. τον πανύστα-
τον γέλων Eur. улыбаться последней улыбкой; οσμή
τίνος προσγελα με Aesch. я чувствую какой-то запах.
προσ-γίγνομβκ, ион. τίροσγίνομαι (γι)
присоединяться (τινι Her.; οι προσγεγενημένοι ξύμμαχοι Thuc):
θαρσήσαντες τοις προσγιγνομένοις Thuc. ободрившиеся
благодаря прибывшим подкреплениям; μή παραγενέ-
σθαι τη μάχη, άλλα προσγενέσθαι μετά τήν μάχην διώ-
κουσι Piut. не участвовать в сражении, но
присоединиться после сражения к преследующим; το τής
θαλάσσης επιστήμονας γενέσθαι ού ραδίως αύτοΐς προσγενή-
σεται Thuc не легко им (т. е. пелопоннессцам) дастся
стать опытными моряками; προς τω θυμοειδει ετι
προσγενέσθαι φιλόσοφος Plat. с мужеством сочетать любовь
к мудрости; επειδή και γήρας και νόσοι προσγίνεχαί
μοι Lys. после того, как прибавились у меня старость
и болезни.
προσ-γλίχομαι 1) сверх того стремиться (τίνος Arst.);
2) стремиться объединить (τά μαθηματικά ταις ίδέαις Arst.).
πρόσ-γράφον χό записка, заметка: π. χής χιμής Piut.
счёт или ценник.
προσ-γράφω (ά) 1) приписывать, письменно
добавлять (τινί τι Dem.): τά προσγεγραμμένα Xen.
письменное приложение (к договору); 2) приписывать, вносить
в список: π. τινά τη πολιτεία Piut. вносить кого-л.
в число граждан; προσγραφήναι εις τήν στήλην Lys.
быть включённым в список на (почётной) колонне;
3) приписывать, вменять (τη τύχη τι Piut.): π. έαυτω
τό φιλοσοφίας όνομα Piut. объявлять себя философом.
προσ-γυμνάζω упражнять, приучивать
упражнением (τινά Plat.; τω πολέμω προσγεγυμνασμένος Piut.).
προσ-δάνείζω давать сверх того взаймы, ссужать,
med. брать еЧцё взаймы, занимать Хеп.: προσδεδανεΐσθαί
τινι άλλοθεν Lys. занять для кого-л. у других.
προσ-δάπάνάω сверх того затрачивать (τι Luc, nt).
πρόσ-δεγμα, ατός τό приём: τά της ξένης προσδέγ-
ματα Soph. приём, оказанный иноземке.
προσ-δεής 2 сверх того нуждающийся, имеющий
надобность (τίνος Piut., Luc).
προσ-δέησ^ς, εως ή надобность, потребность, нужда
Diog. l.
προσδεΐ impers. κ προσδέω II.
προσ-δείκνϋμι сверх того показывать Arst.
προσδέκομαο ион. = προσδέχομαι.
προσδεκτέος ad], verb. κ προσδέχομαι.
πρόσ-δεξ&ς, εως ή допущение, принятие Diog. l.
προσδέομα: med. κ προσδέω II. -
προσ-δέρκομαο, дор. ποτιδέρκομαο (fut. προσδέρ-
ξομαι, aor. προσέδρακον и προσεδέρχθην) взирать,
глядеть, смотреть (τίνα и τι Нот., Trag.): ας ουθ' ήλιος
προσδέρκεται άκτΐσιν Aesch. которых и солнце не
освещает (доел, не -созерцает) своими лучами; προσδέρκου!
Soph. взгляни!; μή σ' έλινύοντα προσδερχθή Aesch. чтобы
он не увидел, как ты медлишь.
προσ-δεσμεύω привязывать, прикреплять (τι προς
τι Diod.).
πρόσ-δετος 2 привязанный, прикреплённый (μετώ-
ποις ίππικοισι Eur.).